نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/21 تا 1400/1/22


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  3,080 3,085 3,040 3,040
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  3,100 3,550 3,070 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  3,080 3,550 3,070 3,100
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  3,060 3,550 3,030 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  3,035 3,070 2,820 3,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  3,165 3,550 3,020 3,040
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  3,180 3,550 3,130 3,130
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  3,130 3,550 3,120 3,130
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  3,115 3,550 3,070 3,130
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  3,140 3,550 3,080 3,110
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  3,160 3,550 3,135 3,160
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  3,110 3,550 3,065 3,160
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  3,135 3,550 3,010 3,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  3,175 3,550 3,120 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  3,190 3,550 3,155 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  3,210 3,550 3,155 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  3,165 3,550 3,165 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  3,490 3,550 3,165 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  3,490 3,550 3,410 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  3,490 3,550 3,410 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  3,445 3,550 3,410 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  3,450 3,550 3,280 3,410
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  3,325 3,450 3,280 3,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  3,275 3,485 3,275 3,310
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  3,270 3,400 3,250 3,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  3,290 3,400 3,260 3,260
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  3,265 3,400 3,165 3,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  3,290 3,400 3,255 3,260
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.