نمودار تغییرات نرخ ارز ریال عربستان در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش ریال عربستان (SAR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  6,035 6,821 6,035 6,813
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  6,000 6,828 6,000 6,821
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  5,925 6,821 5,840 6,782
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  5,805 6,708 5,625 6,707
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  5,745 6,575 5,660 6,574
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  5,850 6,587 5,730 6,515
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  5,855 6,587 5,850 6,587
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  5,570 6,597 5,565 6,587
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  5,905 6,677 5,560 6,332
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  5,905 6,677 5,905 6,677
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  5,935 6,742 5,790 6,677
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  6,200 6,999 5,900 6,713
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  6,320 7,072 6,175 6,999
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  6,320 7,072 6,315 7,072
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  6,355 7,126 6,320 7,072
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  6,355 7,136 6,345 7,126
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  6,340 7,141 5,815 7,112
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  6,370 7,128 6,325 7,118
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  6,375 7,189 6,215 7,128
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  6,385 7,183 6,370 7,160
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  6,385 7,167 6,385 7,167
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  6,470 7,249 6,375 7,167
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  6,450 7,249 6,450 7,249
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  6,440 7,247 6,385 7,247
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  6,575 7,366 6,430 7,213
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  6,610 7,383 6,570 7,366
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  6,685 7,468 6,610 7,383
SAR نرخ ریال عربستان در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  6,685 7,468 6,685 7,468
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.