نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش صد دینار عراق (IQD100)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  1,130 1,130 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  1,130 1,130 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  1,125 1,135 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  1,115 1,125 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  1,140 1,140 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  1,150 1,150 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  1,140 1,155 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  1,145 1,145 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  1,145 1,145 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  1,100 1,145 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  1,105 1,105 1,095 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  1,110 1,120 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  1,080 1,110 1,000 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  1,105 1,105 1,000 1,000
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  1,120 1,120 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  1,120 1,120 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  1,120 1,120 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  1,120 1,120 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  1,120 1,120 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  1,130 1,130 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  1,150 1,150 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  1,155 1,170 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  1,160 1,160 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  1,150 1,160 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  1,150 1,155 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  1,195 1,200 1,100 1,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  1,195 1,200 1,195 1,200
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  1,190 1,200 1,185 1,200
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  1,195 1,200 1,190 1,200
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.