نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در 31 روز گذشته از 1397/9/27 تا 1397/10/28