نمودار تغییرات نرخ ارز کرون دانمارک در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش کرون دانمارک (DKK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  3,675 4,080 3,670 4,080
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  3,680 4,100 3,670 4,080
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  3,635 4,090 3,635 4,080
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  3,560 4,030 3,470 4,030
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  3,525 3,950 3,525 3,950
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  3,590 3,940 3,515 3,920
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  3,560 3,930 3,560 3,930
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  3,375 3,930 3,375 3,930
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  3,580 3,990 3,365 3,760
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  3,595 3,990 3,575 3,990
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  3,600 4,020 3,530 3,990
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  3,760 4,170 3,575 4,000
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  3,835 4,250 3,745 4,170
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  3,860 4,250 3,835 4,250
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  3,880 4,270 3,860 4,250
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  3,870 4,270 3,865 4,270
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  3,865 4,280 3,860 4,250
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  3,885 4,270 3,860 4,260
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  3,890 4,310 3,885 4,270
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  3,885 4,300 3,885 4,290
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  3,870 4,280 3,870 4,280
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  3,925 4,320 3,870 4,280
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  3,920 4,320 3,905 4,320
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  3,905 4,320 3,875 4,320
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  3,975 4,380 3,900 4,300
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  3,995 4,390 3,970 4,380
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  4,040 4,430 3,995 4,390
DKK نرخ کرون دانمارک در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  4,030 4,430 4,030 4,430
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.