نمودار تغییرات نرخ ارز دش در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/6/30 تا 1399/7/29


تاریخچه نرخ فروش دش (Crypto.DASH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  66 67 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  66 67 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  70 70 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  70 70 68 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  71 72 69 70
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  73 73 71 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  71 74 70 73
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  69 72 68 71
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  67 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  67 68 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  66 67 65 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  66 66 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  66 68 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  67 67 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  67 67 65 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  66 67 66 67
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  68 69 65 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  68 71 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  68 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  69 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  68 70 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  69 70 68 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  69 70 68 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  68 69 67 69
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  65 68 65 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  68 69 66 66
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  67 69 67 68
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  71 72 66 67
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.