نمودار تغییرات نرخ ارز دش در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش دش (Crypto.DASH.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  128 128 121 123
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  121 130 121 127
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  135 136 121 121
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  134 137 130 135
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  129 137 123 136
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  115 135 115 128
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  134 149 110 115
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  109 155 108 140
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  96 110 96 108
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  101 102 94 98
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  92 108 92 102
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  89 95 88 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  89 90 86 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  89 96 86 88
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  88 92 85 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  91 93 86 89
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  99 103 90 92
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  101 102 97 99
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  104 105 100 101
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  107 109 100 103
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  107 111 105 107
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  109 113 103 108
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  101 111 101 109
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  94 105 94 101
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  97 97 89 93
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  104 106 96 97
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  105 107 97 105
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  112 118 103 104
Crypto.DASH.USD نرخ دش در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  109 114 105 112
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.