نمودار تغییرات نرخ ارز بیت کوین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش بیت کوین (Crypto.BTC.USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  36,748 36,748 34,202 35,704
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  35,362 37,835 35,362 36,406
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  39,537 39,574 35,026 35,267
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  35,890 39,794 35,890 39,635
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  33,963 36,322 32,891 36,322
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  31,895 36,573 31,895 34,260
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  35,642 39,067 30,589 32,070
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  40,657 41,398 37,225 37,225
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  39,716 41,321 39,237 40,475
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  38,616 41,996 37,442 40,628
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  35,444 40,317 35,444 39,154
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  33,884 35,806 33,760 35,383
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  31,546 33,840 30,226 33,736
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  33,594 33,718 29,011 31,632
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  31,944 34,582 30,956 33,310
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  29,270 33,098 29,146 32,367
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  28,961 29,547 28,853 29,268
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  28,654 29,269 28,208 29,030
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  26,895 28,745 26,859 28,690
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  26,868 27,118 25,982 26,815
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  26,776 27,426 26,168 27,018
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  25,931 28,323 25,931 26,964
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  24,357 25,856 24,253 25,856
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  23,450 24,592 23,450 24,421
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  23,535 23,554 22,841 23,360
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  23,429 23,969 22,999 23,558
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  22,904 23,590 22,455 23,460
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  24,066 24,166 22,200 22,795
Crypto.BTC.USD نرخ بیت کوین در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  23,836 24,046 23,193 24,046
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.