نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  60,020 60,075 59,810 59,810
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  59,680 60,330 59,660 59,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  58,965 60,145 57,605 59,660
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  58,210 58,965 55,860 58,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  57,595 61,755 56,430 57,500
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  58,225 58,225 56,790 56,930
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  58,215 58,230 57,910 57,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  55,430 58,395 55,190 57,910
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  58,750 60,315 55,270 55,270
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  58,755 58,805 58,640 58,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  59,065 59,555 57,235 58,640
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  61,665 61,775 58,290 58,880
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  62,865 66,655 61,320 61,710
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  62,870 62,875 62,730 62,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  63,240 63,245 62,520 62,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  63,210 63,295 62,860 63,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  63,075 63,400 56,235 62,940
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  63,600 63,635 62,660 63,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  63,650 64,000 61,475 63,000
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  63,530 65,925 63,130 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  63,530 63,590 63,310 63,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  64,360 66,390 63,130 63,310
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  64,185 64,590 63,920 64,120
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  64,060 68,500 62,740 64,340
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  65,425 65,425 62,970 63,960
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  65,770 72,710 65,090 65,400
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  66,490 66,710 65,550 65,570
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  66,505 66,710 66,485 66,710
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.