نمودار تغییرات نرخ ارز دینار بحرین در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/2/26 تا 1400/3/26


تاریخچه نرخ فروش دینار بحرین (BHD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/24]  63,925 64,290 63,620 64,020
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/23]  63,130 64,040 58,460 64,040
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/22]  63,795 67,625 62,735 63,160
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/21]  63,800 63,800 63,730 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/20]  64,145 64,220 63,550 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/19]  63,675 64,340 63,520 64,220
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/18]  63,670 67,420 62,500 63,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/17]  63,125 64,190 58,590 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/16]  63,125 63,320 63,125 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/15]  63,120 63,320 63,120 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/14]  63,130 63,320 63,120 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/13]  63,665 63,730 55,860 63,320
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/12]  63,665 63,730 63,665 63,730
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/10]  64,065 70,300 63,215 63,600
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/9]  63,930 63,930 57,595 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/8]  61,810 64,115 55,860 63,680
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/7]  61,810 61,970 61,810 61,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/6]  61,810 61,970 61,580 61,970
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/5]  61,405 62,160 61,395 61,790
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/4]  61,805 61,950 61,080 61,530
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/3]  61,275 62,140 60,505 61,950
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/2]  60,905 61,355 60,825 61,260
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/3/1]  61,005 62,700 60,750 60,870
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/31]  61,005 61,330 61,000 61,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/30]  60,740 61,590 58,510 61,330
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/29]  61,010 62,560 60,100 60,760
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/28]  60,870 61,830 59,080 61,540
BHD نرخ دینار بحرین در 1400/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/27]  61,565 61,580 56,820 60,890
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.