نمودار تغییرات نرخ ارز درهم امارات در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش درهم امارات (AED)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  6,850 6,950 6,770 6,840
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  6,900 6,962 6,850 6,950
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  6,815 6,978 6,465 6,900
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  6,805 6,906 6,755 6,890
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  6,800 6,892 6,320 6,830
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  7,200 7,235 6,740 6,800
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  7,200 7,200 6,880 7,200
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  7,035 7,200 6,880 7,200
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  7,050 7,200 6,880 7,200
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  6,995 7,153 6,760 7,000
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  6,995 7,066 6,880 7,000
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  6,890 7,077 6,795 7,000
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  6,930 6,972 6,640 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  6,930 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  6,860 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  6,860 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  6,930 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  6,930 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  6,930 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  6,860 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  6,930 6,934 6,860 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  6,900 6,938 6,820 6,930
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  6,790 6,910 6,790 6,900
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  6,740 7,135 6,700 6,910
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  6,820 6,824 6,700 6,780
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  6,780 6,880 6,735 6,820
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  6,745 6,880 6,475 6,880
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  6,745 6,840 6,745 6,840
AED نرخ درهم امارات در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  6,745 6,840 6,745 6,840
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.