نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  49,400 49,450 49,350 49,350
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  49,450 49,500 49,400 49,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  49,200 49,500 49,200 49,450
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  49,600 49,600 49,100 49,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  49,650 49,700 49,500 49,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  49,750 49,750 49,500 49,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  49,850 49,850 49,700 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  49,950 49,950 49,800 49,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  49,850 49,950 49,850 49,950
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  50,050 50,050 49,850 49,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  49,800 50,150 49,800 50,050
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  49,700 49,850 49,550 49,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  49,800 49,900 49,700 49,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  49,900 49,900 49,800 49,800
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  49,850 50,100 49,850 49,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  49,750 49,850 49,750 49,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  49,650 49,750 49,650 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  49,750 49,750 49,650 49,650
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  49,700 49,750 49,700 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  49,750 49,850 49,700 49,700
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  49,600 49,900 49,600 49,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  49,150 49,600 49,100 49,600
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  49,150 49,150 49,150 49,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  49,250 49,250 49,100 49,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  49,250 49,400 49,200 49,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  49,150 49,250 49,150 49,250
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  49,200 49,200 49,050 49,150
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  49,000 49,300 49,000 49,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  49,250 49,250 48,950 49,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.