نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  13,450 13,450 12,989 13,000
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  13,450 13,450 13,200 13,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  13,400 13,500 13,095 13,200
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  13,300 13,400 13,089 13,095
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  13,550 13,550 13,188 13,202
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  13,750 13,750 13,336 13,336
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  13,600 13,800 12,936 13,494
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  13,650 13,650 12,900 12,936
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  13,650 13,650 12,900 12,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  13,150 13,750 12,900 12,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  13,150 13,150 12,888 12,900
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  13,200 13,300 12,845 12,888
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  12,850 13,200 12,697 12,845
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  13,150 13,150 12,691 12,697
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  13,350 13,350 13,087 13,090
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  13,350 13,350 13,098 13,098
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  13,350 13,350 13,098 13,098
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  13,350 13,350 13,098 13,098
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  13,350 13,350 13,090 13,098
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  13,450 13,450 13,096 13,098
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  13,700 13,700 13,239 13,239
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  13,800 13,900 13,537 13,550
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  13,800 13,800 13,537 13,537
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  13,700 13,800 13,400 13,537
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  13,750 13,750 13,250 13,400
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  14,250 14,250 13,736 13,750
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  14,250 14,250 13,850 13,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  14,200 14,250 13,838 13,850
USD نرخ دلار آمریکا در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  14,200 14,300 13,957 13,957
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.