نمودار تغییرات نرخ ارز دلار آمریکا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش دلار آمریکا (USD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  25,170 25,200 24,462 24,466
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  25,270 25,270 24,462 24,462
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  25,030 25,370 23,250 24,711
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  25,000 25,200 24,272 24,405
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  24,800 25,200 23,000 24,272
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  25,850 26,900 24,462 24,465
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  25,850 25,850 25,200 25,210
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  25,850 25,850 25,200 25,210
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  25,900 25,900 25,199 25,204
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  25,700 25,970 24,400 25,254
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  25,700 25,700 25,200 25,233
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  25,300 25,730 24,756 25,233
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  25,200 25,300 23,963 24,756
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  25,200 25,200 23,963 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  25,050 25,200 23,958 23,963
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  24,950 25,050 24,032 24,040
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  24,750 26,450 23,917 24,089
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  24,750 24,750 23,910 23,917
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  24,900 25,150 23,914 23,917
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  24,770 24,900 23,350 24,177
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  24,770 24,770 24,242 24,242
USD نرخ دلار آمریکا در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  24,770 24,770 24,242 24,242
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.