نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 181 روز گذشته از 1402/6/9 تا 1402/12/9


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  1,865 1,875 1,850 1,875
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  1,860 1,865 1,860 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  1,840 1,875 1,840 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  1,845 1,865 1,840 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  1,840 1,865 1,840 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  1,835 1,855 1,835 1,855
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  1,845 1,865 1,830 1,845
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  1,850 1,865 1,845 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  1,835 1,865 1,835 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  1,830 1,835 1,825 1,835
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  1,835 1,835 1,830 1,835
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  1,830 1,835 1,815 1,835
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  1,820 1,830 1,815 1,815
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  1,810 1,820 1,805 1,815
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  1,810 1,825 1,790 1,805
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  1,805 1,815 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  1,810 1,820 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  1,825 1,825 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  1,825 1,830 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  1,810 1,830 1,805 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  1,815 1,820 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  1,805 1,815 1,775 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  1,860 1,860 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  1,910 1,920 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  1,900 1,910 1,890 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  1,925 1,935 1,900 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  1,935 1,940 1,910 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  1,920 1,960 1,915 1,935
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  1,880 1,930 1,840 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  1,850 1,880 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  1,835 1,860 1,835 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  1,830 1,840 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  1,830 1,840 1,825 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  1,825 1,840 1,810 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  1,795 1,825 1,780 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  1,775 1,795 1,775 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  1,790 1,800 1,775 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  1,780 1,800 1,775 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  1,790 1,790 1,775 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  1,795 1,800 1,780 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  1,765 1,795 1,760 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  1,755 1,765 1,740 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  1,750 1,755 1,730 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  1,760 1,770 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  1,735 1,760 1,710 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  1,730 1,735 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  1,740 1,745 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  1,730 1,745 1,720 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  1,705 1,730 1,700 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  1,705 1,710 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  1,710 1,710 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  1,715 1,730 1,705 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  1,720 1,730 1,710 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  1,705 1,730 1,705 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  1,700 1,710 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  1,720 1,720 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  1,715 1,725 1,710 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  1,720 1,730 1,710 1,725
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  1,710 1,730 1,710 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  1,710 1,710 1,705 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  1,710 1,715 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  1,715 1,715 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  1,725 1,725 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  1,720 1,725 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  1,730 1,730 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  1,715 1,735 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  1,720 1,720 1,715 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  1,710 1,720 1,700 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  1,720 1,720 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  1,730 1,730 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  1,740 1,740 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  1,735 1,740 1,735 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  1,745 1,750 1,735 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  1,740 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  1,735 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  1,735 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  1,745 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  1,740 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  1,740 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  1,740 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  1,750 1,750 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  1,750 1,750 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  1,750 1,755 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  1,750 1,750 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  1,750 1,750 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  1,750 1,760 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  1,740 1,750 1,720 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  1,755 1,755 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  1,750 1,755 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  1,755 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  1,755 1,760 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  1,765 1,770 1,750 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  1,775 1,775 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  1,775 1,775 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  1,775 1,780 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  1,785 1,785 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  1,790 1,790 1,780 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  1,800 1,800 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  1,800 1,800 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  1,800 1,805 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  1,805 1,805 1,795 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  1,800 1,805 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  1,800 1,805 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  1,805 1,805 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  1,810 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  1,805 1,830 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  1,830 1,830 1,800 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  1,835 1,835 1,830 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  1,825 1,840 1,825 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  1,825 1,830 1,810 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  1,815 1,830 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  1,825 1,825 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  1,850 1,850 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  1,825 1,855 1,825 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  1,830 1,830 1,825 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  1,820 1,830 1,815 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  1,805 1,820 1,800 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  1,810 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  1,805 1,815 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  1,790 1,815 1,790 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  1,820 1,820 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  1,825 1,825 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  1,830 1,840 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  1,825 1,840 1,825 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  1,805 1,830 1,800 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  1,825 1,830 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  1,830 1,830 1,820 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  1,845 1,860 1,830 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  1,855 1,860 1,845 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  1,855 1,860 1,845 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  1,885 1,885 1,855 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  1,910 1,915 1,875 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  1,900 1,940 1,895 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  1,830 1,900 1,810 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  1,800 1,830 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  1,810 1,810 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  1,795 1,810 1,795 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  1,800 1,810 1,795 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  1,805 1,810 1,790 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  1,805 1,810 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  1,805 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  1,805 1,810 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  1,815 1,815 1,805 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  1,810 3,620 1,805 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  1,810 3,620 1,805 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  1,820 1,820 1,810 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  1,815 1,820 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  1,815 1,820 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  1,820 1,820 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  1,825 1,825 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  1,820 1,830 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  1,835 1,840 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  1,835 1,840 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  1,845 1,845 1,820 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  1,845 1,850 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  1,850 1,850 1,845 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  1,850 1,850 1,845 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  1,855 1,855 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  1,850 1,860 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  1,850 1,855 1,840 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  1,855 1,855 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  1,860 1,860 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  1,855 1,865 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  1,855 1,855 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  1,850 1,855 1,840 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  1,855 1,855 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  1,855 1,860 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  1,865 1,865 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  1,855 1,870 1,850 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  1,840 1,855 1,830 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  1,845 1,845 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  1,845 1,845 1,830 1,840
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.