نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 271 روز گذشته از 1402/3/12 تا 1402/12/9


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  1,865 1,875 1,850 1,875
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  1,860 1,865 1,860 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  1,840 1,875 1,840 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  1,845 1,865 1,840 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  1,840 1,865 1,840 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  1,835 1,855 1,835 1,855
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  1,845 1,865 1,830 1,845
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  1,850 1,865 1,845 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  1,835 1,865 1,835 1,865
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  1,830 1,835 1,825 1,835
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  1,835 1,835 1,830 1,835
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  1,830 1,835 1,815 1,835
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  1,820 1,830 1,815 1,815
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  1,810 1,820 1,805 1,815
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  1,810 1,825 1,790 1,805
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  1,805 1,815 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  1,810 1,820 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  1,825 1,825 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  1,825 1,830 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  1,810 1,830 1,805 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  1,815 1,820 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  1,805 1,815 1,775 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  1,860 1,860 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  1,910 1,920 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  1,900 1,910 1,890 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  1,925 1,935 1,900 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  1,935 1,940 1,910 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  1,920 1,960 1,915 1,935
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  1,880 1,930 1,840 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  1,850 1,880 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  1,835 1,860 1,835 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  1,830 1,840 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  1,830 1,840 1,825 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  1,825 1,840 1,810 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  1,795 1,825 1,780 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  1,775 1,795 1,775 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  1,790 1,800 1,775 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  1,780 1,800 1,775 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  1,790 1,790 1,775 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  1,795 1,800 1,780 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  1,765 1,795 1,760 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  1,755 1,765 1,740 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  1,750 1,755 1,730 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  1,760 1,770 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  1,735 1,760 1,710 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  1,730 1,735 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  1,740 1,745 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  1,730 1,745 1,720 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  1,705 1,730 1,700 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  1,705 1,710 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  1,710 1,710 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  1,715 1,730 1,705 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  1,720 1,730 1,710 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  1,705 1,730 1,705 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  1,700 1,710 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  1,720 1,720 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  1,715 1,725 1,710 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  1,720 1,730 1,710 1,725
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  1,710 1,730 1,710 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  1,710 1,710 1,705 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  1,710 1,715 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  1,715 1,715 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  1,725 1,725 1,700 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  1,720 1,725 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  1,730 1,730 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  1,715 1,735 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  1,720 1,720 1,715 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  1,710 1,720 1,700 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  1,720 1,720 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  1,730 1,730 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  1,740 1,740 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  1,735 1,740 1,735 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  1,745 1,750 1,735 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  1,740 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  1,735 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  1,735 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  1,745 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  1,740 1,750 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  1,740 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  1,740 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  1,750 1,750 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  1,750 1,750 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  1,750 1,755 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  1,750 1,750 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  1,750 1,750 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  1,750 1,760 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  1,740 1,750 1,720 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  1,745 1,750 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  1,755 1,755 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  1,750 1,755 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  1,755 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  1,750 1,755 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  1,755 1,760 1,740 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  1,765 1,770 1,750 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  1,775 1,775 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  1,775 1,775 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  1,775 1,780 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  1,785 1,785 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  1,790 1,790 1,780 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  1,800 1,800 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  1,800 1,800 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  1,800 1,805 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  1,805 1,805 1,795 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  1,800 1,805 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  1,800 1,805 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  1,805 1,805 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  1,810 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  1,805 1,830 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  1,830 1,830 1,800 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  1,835 1,835 1,830 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  1,825 1,840 1,825 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  1,825 1,830 1,810 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  1,815 1,830 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  1,825 1,825 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  1,850 1,850 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  1,825 1,855 1,825 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  1,830 1,830 1,825 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  1,820 1,830 1,815 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  1,805 1,820 1,800 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  1,810 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  1,805 1,815 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  1,790 1,815 1,790 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  1,820 1,820 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  1,825 1,825 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  1,830 1,840 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  1,825 1,840 1,825 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  1,805 1,830 1,800 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  1,825 1,830 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  1,830 1,830 1,820 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  1,845 1,860 1,830 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  1,855 1,860 1,845 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  1,855 1,860 1,845 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  1,885 1,885 1,855 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  1,910 1,915 1,875 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  1,900 1,940 1,895 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  1,830 1,900 1,810 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  1,800 1,830 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  1,810 1,810 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  1,795 1,810 1,795 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  1,800 1,810 1,795 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  1,805 1,810 1,790 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  1,805 1,810 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  1,805 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  1,805 1,810 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  1,815 1,815 1,805 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  1,810 3,620 1,805 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  1,810 3,620 1,805 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  1,820 1,820 1,810 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  1,815 1,820 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  1,815 1,820 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  1,820 1,820 1,815 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  1,825 1,825 1,820 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  1,820 1,830 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  1,835 1,840 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  1,835 1,840 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  1,845 1,845 1,820 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  1,845 1,850 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  1,850 1,850 1,845 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  1,850 1,850 1,845 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  1,855 1,855 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  1,850 1,860 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  1,850 1,855 1,840 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  1,855 1,855 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  1,860 1,860 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  1,855 1,865 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  1,855 1,855 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  1,850 1,855 1,840 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  1,855 1,855 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  1,855 1,860 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  1,865 1,865 1,850 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  1,855 1,870 1,850 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  1,840 1,855 1,830 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  1,845 1,845 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  1,845 1,845 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  1,850 1,860 1,830 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  1,850 1,860 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  1,855 1,855 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  1,845 1,855 1,840 1,850
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  1,855 1,900 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  1,925 1,925 1,855 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  1,805 1,925 1,800 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  1,815 1,820 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  1,800 1,820 1,790 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  1,800 1,800 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  1,805 1,810 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  1,815 1,815 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  1,815 1,815 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  1,810 1,815 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  1,825 1,830 1,810 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  1,825 1,825 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  1,820 1,830 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  1,805 1,825 1,790 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  1,805 1,830 1,790 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  1,820 1,830 1,800 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  1,840 1,840 1,820 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  1,830 1,840 1,820 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  1,835 1,840 1,820 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  1,845 1,845 1,835 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  1,840 1,850 1,840 1,845
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  1,855 1,870 1,835 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  1,865 1,870 1,855 1,870
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  1,860 1,870 1,850 1,870
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  1,865 1,870 1,855 1,870
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  1,830 1,870 1,830 1,870
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  1,820 1,835 1,810 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  1,825 1,830 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  1,820 1,830 1,810 1,830
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  1,820 1,820 1,810 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  1,820 1,820 1,810 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  1,815 1,825 1,810 1,820
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  1,800 1,815 1,795 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  1,790 1,810 1,785 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  1,805 1,805 1,785 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  1,805 1,810 1,800 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  1,815 1,815 1,805 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  1,805 1,815 1,795 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  1,815 1,860 1,800 1,810
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  1,870 1,870 1,810 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  1,865 1,870 1,840 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  1,870 1,870 1,840 1,840
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24]  1,885 1,890 1,865 1,870
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23]  1,885 1,890 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22]  1,885 1,885 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21]  1,885 1,885 1,870 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20]  1,910 1,910 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19]  1,915 1,920 1,900 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18]  1,915 1,920 1,900 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17]  1,930 1,950 1,910 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16]  1,940 1,950 1,930 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15]  1,930 1,955 1,930 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14]  1,930 1,930 1,910 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13]  1,935 1,940 1,920 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12]  1,920 1,940 1,920 1,940
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11]  1,910 1,930 1,910 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10]  1,905 1,915 1,890 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9]  1,905 1,910 1,890 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8]  1,895 1,910 1,890 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7]  1,895 1,895 1,880 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6]  1,925 1,925 1,890 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5]  1,975 1,980 1,910 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4]  2,010 2,030 1,975 1,980
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3]  1,960 2,040 1,955 2,030
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2]  1,995 2,040 1,930 2,040
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1]  2,070 2,110 1,995 2,040
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31]  2,070 2,080 2,060 2,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30]  2,065 2,080 2,050 2,080
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29]  2,085 2,085 2,050 2,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28]  2,090 2,095 2,080 2,080
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27]  2,090 2,100 2,060 2,090
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26]  2,060 2,090 2,060 2,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25]  2,070 2,070 2,050 2,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24]  2,105 2,110 2,060 2,090
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23]  2,040 2,115 2,035 2,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22]  2,010 2,040 1,995 2,040
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21]  2,110 2,110 2,005 2,050
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20]  2,115 2,120 2,110 2,110
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19]  2,110 2,125 2,100 2,110
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18]  2,145 2,170 2,105 2,110
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17]  2,365 2,370 2,145 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  2,405 2,420 2,365 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  2,430 2,430 2,390 2,420
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  2,415 2,430 2,415 2,420
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  2,450 2,470 2,415 2,430
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  2,465 2,470 2,450 2,470
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.