نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 89 روز گذشته از 1401/10/11 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  2,745 2,815 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  2,680 2,745 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  2,675 2,705 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  2,665 2,680 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  2,590 2,725 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  2,540 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  2,470 2,545 2,470 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  2,480 2,490 2,450 2,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  2,450 2,495 2,450 2,450
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  2,430 2,470 2,420 2,450
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  2,505 2,505 2,420 2,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  2,385 2,505 2,385 2,480
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  2,310 2,415 2,310 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  2,315 2,420 2,220 2,340
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  2,515 2,630 2,310 2,350
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  2,625 2,630 2,515 2,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  2,670 2,670 2,620 2,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  2,710 2,715 2,660 2,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  2,595 2,715 2,550 2,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  2,690 2,720 2,570 2,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  2,855 3,070 2,685 2,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  2,870 3,070 2,855 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  2,870 3,070 2,865 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  2,845 3,070 2,830 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  2,945 3,070 2,830 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  3,090 3,090 2,935 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  3,070 3,100 2,770 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  3,045 3,185 2,770 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  2,860 3,045 2,770 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  2,790 2,865 2,770 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  2,715 2,790 2,710 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3]  2,640 2,715 2,640 2,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2]  2,650 2,655 2,615 2,650
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1]  2,600 2,660 2,595 2,640
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30]  2,530 2,610 2,530 2,610
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29]  2,525 2,555 2,525 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28]  2,525 2,530 2,520 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27]  2,505 2,530 2,500 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26]  2,450 2,505 2,430 2,500
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25]  2,425 2,450 2,420 2,440
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24]  2,445 2,445 2,420 2,420
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23]  2,400 2,445 2,390 2,440
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22]  2,390 2,400 2,390 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21]  2,390 2,395 2,390 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20]  2,365 2,390 2,365 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19]  2,350 2,560 2,350 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18]  2,370 2,550 2,350 2,550
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17]  2,380 2,390 2,370 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  2,380 2,390 2,365 2,380
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  2,390 2,390 2,380 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  2,390 2,390 2,385 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  2,375 2,395 2,370 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  2,375 2,380 2,365 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  2,355 2,380 2,350 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  2,370 2,390 2,355 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  2,330 2,390 2,330 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  2,380 2,385 2,325 2,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  2,370 2,390 2,360 2,360
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  2,330 2,370 2,320 2,360
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  2,315 2,340 2,285 2,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  2,380 2,390 2,315 2,320
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  2,400 2,400 2,370 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  2,395 2,420 2,390 2,400
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  2,290 2,395 2,280 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  2,285 2,290 2,280 2,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  2,290 2,300 2,270 2,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  2,230 2,300 2,230 2,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  2,185 2,230 2,185 2,230
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  2,180 2,190 2,180 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  2,175 2,180 2,170 2,180
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  2,190 2,190 2,170 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  2,195 2,195 2,190 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  2,190 2,200 2,190 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  2,175 2,190 2,170 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  2,165 2,185 2,165 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  2,190 2,190 2,150 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  2,205 2,230 2,170 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  2,140 2,205 2,140 2,200
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  2,130 2,140 2,130 2,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  2,125 2,140 2,115 2,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  2,155 2,155 2,110 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  2,135 2,190 2,115 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  2,195 2,200 2,125 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11]  2,125 2,205 2,120 2,200
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.