نمودار تغییرات نرخ ارز لیر ترکیه در بازار تهران در 239 روز گذشته از 1401/5/13 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش لیر ترکیه (TRY)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  2,745 2,815 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  2,680 2,745 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  2,675 2,705 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  2,665 2,680 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  2,590 2,725 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  2,595 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  2,540 2,595 2,530 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  2,470 2,545 2,470 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  2,480 2,490 2,450 2,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  2,450 2,495 2,450 2,450
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  2,430 2,470 2,420 2,450
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  2,505 2,505 2,420 2,470
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  2,385 2,505 2,385 2,480
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  2,310 2,415 2,310 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  2,315 2,420 2,220 2,340
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  2,515 2,630 2,310 2,350
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  2,625 2,630 2,515 2,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  2,670 2,670 2,620 2,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  2,710 2,715 2,660 2,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  2,595 2,715 2,550 2,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  2,690 2,720 2,570 2,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  2,855 3,070 2,685 2,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  2,870 3,070 2,855 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  2,870 3,070 2,865 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  2,845 3,070 2,830 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  2,945 3,070 2,830 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  3,090 3,090 2,935 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  3,070 3,100 2,770 3,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  3,045 3,185 2,770 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  2,860 3,045 2,770 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  2,790 2,865 2,770 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  2,715 2,790 2,710 2,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3]  2,640 2,715 2,640 2,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2]  2,650 2,655 2,615 2,650
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1]  2,600 2,660 2,595 2,640
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30]  2,530 2,610 2,530 2,610
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29]  2,525 2,555 2,525 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28]  2,525 2,530 2,520 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27]  2,505 2,530 2,500 2,530
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26]  2,450 2,505 2,430 2,500
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25]  2,425 2,450 2,420 2,440
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24]  2,445 2,445 2,420 2,420
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23]  2,400 2,445 2,390 2,440
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22]  2,390 2,400 2,390 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21]  2,390 2,395 2,390 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20]  2,365 2,390 2,365 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19]  2,350 2,560 2,350 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18]  2,370 2,550 2,350 2,550
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17]  2,380 2,390 2,370 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  2,380 2,390 2,365 2,380
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  2,390 2,390 2,380 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  2,390 2,390 2,385 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  2,375 2,395 2,370 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  2,375 2,380 2,365 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  2,355 2,380 2,350 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  2,370 2,390 2,355 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  2,330 2,390 2,330 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  2,380 2,385 2,325 2,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  2,370 2,390 2,360 2,360
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  2,330 2,370 2,320 2,360
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  2,315 2,340 2,285 2,330
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  2,380 2,390 2,315 2,320
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  2,400 2,400 2,370 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  2,395 2,420 2,390 2,400
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  2,290 2,395 2,280 2,390
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  2,285 2,290 2,280 2,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  2,290 2,300 2,270 2,280
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  2,230 2,300 2,230 2,300
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  2,185 2,230 2,185 2,230
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  2,180 2,190 2,180 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  2,175 2,180 2,170 2,180
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  2,190 2,190 2,170 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  2,195 2,195 2,190 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  2,190 2,200 2,190 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  2,175 2,190 2,170 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  2,165 2,185 2,165 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  2,190 2,190 2,150 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  2,205 2,230 2,170 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  2,140 2,205 2,140 2,200
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  2,130 2,140 2,130 2,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  2,125 2,140 2,115 2,140
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  2,155 2,155 2,110 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  2,135 2,190 2,115 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  2,195 2,200 2,125 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11]  2,125 2,205 2,120 2,200
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/10]  2,245 2,320 2,100 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/9]  2,295 2,320 2,245 2,320
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/8]  2,355 2,370 2,285 2,320
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/7]  2,255 2,370 2,220 2,370
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/6]  2,225 2,255 2,220 2,220
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/5]  2,195 2,230 2,190 2,220
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/4]  2,175 2,200 2,170 2,190
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/3]  2,145 2,175 2,130 2,170
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/2]  2,145 2,150 2,130 2,130
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/1]  2,120 2,150 2,120 2,130
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/30]  2,100 2,130 2,085 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/29]  2,125 2,135 2,090 2,100
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/28]  2,110 2,130 2,110 2,130
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/27]  2,120 2,120 2,100 2,110
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/26]  2,075 2,120 2,060 2,120
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/25]  2,065 2,075 2,060 2,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/24]  2,055 2,065 2,040 2,060
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/23]  2,070 2,085 2,040 2,040
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/22]  2,035 2,070 2,030 2,070
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/21]  2,005 2,035 2,000 2,030
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/20]  1,985 2,005 1,980 2,000
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/19]  1,970 1,990 1,950 1,980
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/18]  1,955 1,970 1,950 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/17]  1,945 1,955 1,945 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/16]  1,940 1,950 1,940 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/15]  1,950 1,950 1,940 1,940
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  1,950 1,960 1,950 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  1,940 1,950 1,920 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  1,940 1,945 1,920 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  1,945 1,950 1,920 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  1,945 1,955 1,890 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  1,925 1,945 1,900 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  1,935 1,935 1,920 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  1,935 1,940 1,920 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  1,915 1,940 1,915 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  1,900 1,930 1,900 1,930
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  1,895 1,900 1,895 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  1,895 1,910 1,890 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  1,900 1,920 1,890 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  1,905 1,920 1,895 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  1,895 1,920 1,895 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  1,905 1,910 1,890 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  1,890 1,905 1,880 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  1,900 1,900 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  1,915 1,915 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  1,925 1,925 1,900 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  1,925 1,930 1,900 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  1,905 1,930 1,900 1,920
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  1,890 1,915 1,880 1,910
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  1,900 1,900 1,880 1,880
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  1,900 1,900 1,890 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  1,915 1,915 1,880 1,890
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  1,935 1,950 1,900 1,900
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  1,975 2,000 1,935 1,940
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/16]  1,950 1,975 1,940 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/15]  1,945 1,950 1,930 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/14]  1,890 1,960 1,870 1,950
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/13]  1,880 1,890 1,870 1,870
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/12]  1,865 1,880 1,860 1,870
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/11]  1,825 1,865 1,800 1,860
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/10]  1,790 1,825 1,790 1,800
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/9]  1,780 1,790 1,770 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/8]  1,780 1,780 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/7]  1,775 1,780 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/6]  1,775 1,775 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/5]  1,770 1,780 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/4]  1,770 1,770 1,760 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/3]  1,765 1,770 1,760 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/2]  1,760 1,770 1,750 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/1]  1,765 1,770 1,760 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/30]  1,760 1,770 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/29]  1,765 1,765 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/28]  1,765 1,765 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/27]  1,770 1,775 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/26]  1,765 1,775 1,760 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/25]  1,780 1,780 1,765 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/24]  1,770 1,785 1,765 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/23]  1,775 1,775 1,760 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/22]  1,780 1,780 1,770 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/21]  1,760 1,780 1,755 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/20]  1,765 1,765 1,750 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/19]  1,755 1,770 1,750 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/18]  1,745 1,755 1,735 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/17]  1,760 1,760 1,740 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/16]  1,765 1,770 1,750 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/15]  1,770 1,770 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/14]  1,775 1,780 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/13]  1,790 1,790 1,770 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/12]  1,795 1,800 1,780 1,780
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/11]  1,790 1,800 1,785 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/10]  1,795 1,795 1,770 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/9]  1,735 1,795 1,720 1,790
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/8]  1,735 1,740 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/7]  1,720 1,735 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/6]  1,715 1,720 1,710 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/5]  1,715 1,715 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/4]  1,720 1,720 1,710 1,710
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/3]  1,720 1,720 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/2]  1,725 1,730 1,720 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/1]  1,730 1,730 1,725 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/31]  1,730 1,735 1,720 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/30]  1,730 1,735 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/29]  1,740 1,745 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/28]  1,740 1,740 1,720 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/27]  1,750 1,750 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/26]  1,730 1,750 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/25]  1,735 1,735 1,730 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/24]  1,725 1,740 1,720 1,730
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/23]  1,735 1,740 1,710 1,720
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/22]  1,705 1,740 1,700 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/21]  1,695 1,705 1,680 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/20]  1,665 1,695 1,660 1,680
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/19]  1,660 1,680 1,660 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/18]  1,660 1,665 1,660 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/17]  1,655 1,660 1,655 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/16]  1,655 1,660 1,650 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/15]  1,660 1,665 1,650 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/14]  1,660 1,660 1,645 1,650
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/13]  1,650 1,670 1,650 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/12]  1,635 1,655 1,635 1,650
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/11]  1,635 1,640 1,635 1,640
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/10]  1,645 1,650 1,635 1,640
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/9]  1,640 1,660 1,640 1,650
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/8]  1,635 1,640 1,625 1,640
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/7]  1,630 1,640 1,620 1,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/6]  1,645 1,645 1,625 1,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/5]  1,635 1,665 1,630 1,640
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/4]  1,635 1,635 1,630 1,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/3]  1,610 1,640 1,600 1,630
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/2]  1,615 1,620 1,600 1,600
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/1]  1,625 1,630 1,610 1,620
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/31]  1,605 1,645 1,600 1,620
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/30]  1,585 1,605 1,560 1,600
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/29]  1,650 1,660 1,585 1,590
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/28]  1,655 1,660 1,650 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/27]  1,665 1,670 1,650 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/26]  1,675 1,680 1,650 1,660
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/25]  1,680 1,700 1,675 1,680
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/24]  1,695 1,695 1,670 1,680
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/23]  1,700 1,700 1,680 1,690
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/22]  1,740 1,740 1,700 1,700
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/21]  1,735 1,740 1,735 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/20]  1,745 1,750 1,730 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/19]  1,760 1,770 1,730 1,740
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/18]  1,755 1,795 1,755 1,770
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/17]  1,760 1,760 1,755 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/16]  1,760 1,760 1,760 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/15]  1,750 1,770 1,750 1,760
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/14]  1,750 1,750 1,745 1,750
TRY نرخ لیر ترکیه در 1401/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/13]  1,750 1,760 1,730 1,750
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.