نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 181 روز گذشته از 1402/6/9 تا 1402/12/9


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/7]  5,585 5,660 5,550 5,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/6]  5,565 5,585 5,550 5,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/5]  5,550 5,585 5,550 5,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/4]  5,540 5,570 5,535 5,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/3]  5,495 5,580 5,495 5,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/2]  5,485 5,505 5,460 5,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/12/1]  5,475 5,485 5,445 5,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/30]  5,455 5,490 5,455 5,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/29]  5,415 5,480 5,400 5,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/28]  5,395 5,415 5,350 5,400
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/27]  5,395 5,405 5,350 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/26]  5,340 5,400 5,270 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/25]  5,285 5,340 5,240 5,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/24]  5,330 5,345 5,240 5,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/23]  5,280 5,350 5,260 5,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/22]  5,265 5,285 5,260 5,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/21]  5,310 5,320 5,255 5,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/20]  5,320 5,335 5,305 5,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/19]  5,335 5,345 5,315 5,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/18]  5,230 5,350 5,230 5,320
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/17]  5,225 5,260 5,200 5,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/16]  5,210 5,260 5,165 5,200
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/15]  5,360 5,380 5,360 5,380
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/14]  5,550 5,550 5,350 5,380
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/13]  5,525 5,580 5,520 5,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/12]  5,660 5,660 5,520 5,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/11]  5,630 5,665 5,570 5,660
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/10]  5,560 5,700 5,560 5,630
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/9]  5,465 5,570 5,350 5,570
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/8]  5,380 5,465 5,350 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/7]  5,335 5,405 5,325 5,400
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/6]  5,305 5,350 5,305 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/5]  5,320 5,350 5,295 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/4]  5,255 5,355 5,240 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/3]  5,200 5,290 5,190 5,240
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/2]  5,120 5,205 5,120 5,190
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/11/1]  5,175 5,190 5,115 5,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/30]  5,120 5,190 5,120 5,190
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/29]  5,140 5,170 5,115 5,170
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/28]  5,145 5,185 5,130 5,170
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/27]  5,110 5,145 5,085 5,130
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/26]  5,120 5,130 5,070 5,090
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/25]  5,165 5,165 5,070 5,090
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/24]  5,200 5,230 5,060 5,070
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/23]  5,095 5,200 5,030 5,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/22]  5,045 5,095 5,045 5,070
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/21]  5,105 5,130 5,040 5,070
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/20]  5,040 5,110 5,020 5,080
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/19]  4,985 5,040 4,985 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/18]  4,965 4,990 4,950 4,990
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/17]  4,970 4,980 4,955 4,970
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/16]  5,015 5,030 4,960 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/15]  5,020 5,030 4,960 5,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/14]  4,930 5,040 4,930 5,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/13]  4,960 4,980 4,925 4,950
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/12]  5,020 5,025 4,960 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/11]  5,015 5,020 5,005 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/10]  5,030 5,030 5,000 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/9]  5,010 5,060 5,010 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/8]  5,070 5,070 5,010 5,060
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/7]  5,075 5,090 5,050 5,060
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/6]  5,005 5,090 5,000 5,090
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/5]  5,000 5,045 4,990 5,000
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/4]  5,005 5,020 4,985 5,000
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/3]  5,030 5,040 5,005 5,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/2]  5,000 5,050 4,960 5,040
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/10/1]  4,955 5,015 4,955 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/30]  4,915 4,975 4,905 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/29]  4,930 4,930 4,900 4,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/28]  4,925 4,935 4,900 4,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/27]  4,945 4,945 4,900 4,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/26]  4,940 4,945 4,910 4,910
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/25]  4,915 4,955 4,850 4,910
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/24]  4,945 4,945 4,850 4,850
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/23]  4,825 4,945 4,825 4,850
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/22]  4,820 4,850 4,820 4,850
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/21]  4,810 4,860 4,800 4,850
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/20]  4,810 4,870 4,805 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/19]  4,825 4,860 4,810 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/18]  4,825 4,870 4,820 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/17]  4,840 4,855 4,810 4,840
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/16]  4,835 4,855 4,815 4,840
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/15]  4,825 4,840 4,800 4,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/14]  4,835 4,850 4,810 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/13]  4,845 4,880 4,835 4,850
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/12]  4,845 4,890 4,840 4,880
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/11]  4,840 4,870 4,835 4,870
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/10]  4,820 4,860 4,820 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/9]  4,885 4,895 4,820 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/8]  4,850 4,900 4,850 4,890
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/7]  4,820 4,890 4,820 4,890
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  4,825 4,860 4,810 4,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  4,840 4,845 4,810 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  4,840 4,850 4,800 4,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  4,815 4,845 4,800 4,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  4,790 4,860 4,780 4,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  4,840 4,840 4,770 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  4,815 4,870 4,815 4,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  4,745 4,830 4,745 4,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  4,780 4,800 4,745 4,760
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  4,830 4,830 4,775 4,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  4,820 4,830 4,780 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  4,845 4,845 4,770 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  4,805 4,850 4,805 4,840
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  4,715 4,820 4,700 4,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  4,710 4,720 4,690 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  4,710 4,720 4,700 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  4,705 4,730 4,705 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  4,740 4,740 4,700 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  4,715 4,740 4,690 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  4,690 4,715 4,680 4,690
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  4,720 4,720 4,680 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  4,720 4,740 4,710 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  4,705 4,740 4,610 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  4,610 4,780 4,610 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  4,680 4,765 4,610 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  4,605 4,700 4,605 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  4,620 4,640 4,600 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  4,610 4,660 4,595 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  4,570 4,630 4,570 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  4,635 4,680 4,565 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  4,625 4,680 4,585 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  4,605 4,630 4,590 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  4,605 4,620 4,575 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  4,565 4,620 4,560 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  4,620 4,630 4,565 4,570
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  4,605 4,630 4,585 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  4,570 4,630 4,560 4,630
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  4,640 4,650 4,570 4,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  4,655 4,665 4,630 4,650
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  4,650 4,660 4,630 4,650
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  4,680 4,720 4,650 4,660
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  4,600 4,680 4,570 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  4,630 4,630 4,570 4,570
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  4,650 4,650 4,580 4,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  4,650 4,710 4,610 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  4,700 4,710 4,650 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  4,720 4,740 4,675 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  4,815 4,815 4,720 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  4,820 4,845 4,760 4,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  4,785 4,870 4,770 4,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  4,610 4,790 4,520 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  4,550 4,610 4,520 4,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  4,525 4,555 4,510 4,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  4,475 4,525 4,475 4,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  4,445 4,510 4,445 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  4,495 4,510 4,445 4,510
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  4,530 4,550 4,490 4,510
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  4,535 4,550 4,530 4,540
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  4,550 4,550 4,485 4,540
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  4,550 4,590 4,485 4,485
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  4,480 5,360 4,470 4,485
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  4,470 5,360 4,470 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  4,475 4,490 4,445 4,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  4,430 4,485 4,415 4,465
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  4,430 4,440 4,415 4,415
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  4,445 4,445 4,385 4,415
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  4,425 4,450 4,385 4,385
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  4,445 4,445 4,385 4,385
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  4,450 4,450 4,425 4,435
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  4,450 4,475 4,435 4,435
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  4,440 4,450 4,400 4,440
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  4,450 4,500 4,430 4,440
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  4,475 4,500 4,445 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  4,460 4,500 4,460 4,475
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  4,500 4,505 4,460 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  4,485 4,505 4,480 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  4,485 4,490 4,460 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  4,475 4,510 4,470 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  4,485 4,485 4,460 4,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  4,485 4,500 4,460 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  4,470 4,485 4,460 4,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  4,460 4,480 4,450 4,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  4,485 4,490 4,460 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  4,510 4,510 4,470 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  4,505 4,525 4,490 4,510
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  4,495 4,520 4,480 4,510
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  4,450 4,495 4,440 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  4,485 4,495 4,450 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  4,550 4,550 4,480 4,490
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.