نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 203 روز گذشته از 1401/12/15 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  4,445 4,445 4,385 4,415
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  4,425 4,450 4,385 4,385
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  4,445 4,445 4,385 4,385
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  4,450 4,450 4,425 4,435
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  4,450 4,475 4,435 4,435
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  4,440 4,450 4,400 4,440
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  4,450 4,500 4,430 4,440
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  4,475 4,500 4,445 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  4,460 4,500 4,460 4,475
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  4,500 4,505 4,460 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  4,485 4,505 4,480 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  4,485 4,490 4,460 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  4,475 4,510 4,470 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  4,485 4,485 4,460 4,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  4,485 4,500 4,460 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  4,470 4,485 4,460 4,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  4,460 4,480 4,450 4,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  4,485 4,490 4,460 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  4,510 4,510 4,470 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  4,505 4,525 4,490 4,510
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  4,495 4,520 4,480 4,510
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  4,450 4,495 4,440 4,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  4,485 4,495 4,450 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  4,550 4,550 4,480 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  4,510 4,560 4,500 4,540
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  4,470 4,510 4,460 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  4,450 4,470 4,445 4,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  4,435 4,460 4,430 4,450
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  4,450 4,470 4,430 4,430
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  4,475 4,475 4,450 4,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  4,500 4,510 4,470 4,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  4,510 4,525 4,465 4,500
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  4,450 4,530 4,450 4,510
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  4,455 4,480 4,440 4,450
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  4,470 4,480 4,440 4,440
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  4,490 4,490 4,440 4,450
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  4,505 4,505 4,470 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  4,505 4,505 4,470 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  4,560 4,560 4,490 4,505
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  4,580 4,585 4,540 4,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  4,565 4,580 4,530 4,570
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  4,525 4,575 4,490 4,540
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  4,500 4,690 4,470 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  4,625 4,690 4,500 4,690
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  4,645 4,710 4,625 4,690
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  4,610 4,665 4,610 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  4,680 4,690 4,590 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  4,700 4,700 4,670 4,690
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  4,680 4,705 4,680 4,700
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  4,740 4,740 4,675 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  4,690 4,760 4,690 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  4,670 4,740 4,660 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  4,735 4,745 4,665 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  4,700 4,750 4,680 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  4,640 4,710 4,630 4,700
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  4,660 4,670 4,630 4,630
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  4,660 4,700 4,640 4,660
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  4,685 4,700 4,630 4,700
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  4,695 4,755 4,680 4,700
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  4,715 4,750 4,690 4,700
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  4,665 4,715 4,665 4,700
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  4,655 4,690 4,630 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  4,680 4,680 4,635 4,660
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  4,680 4,740 4,680 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  4,705 4,740 4,675 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  4,730 4,765 4,700 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  4,780 4,790 4,720 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  4,805 4,835 4,770 4,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  4,810 4,810 4,730 4,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  4,815 4,825 4,720 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24]  4,815 4,875 4,740 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23]  4,825 4,835 4,780 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22]  4,730 4,825 4,730 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21]  4,605 4,740 4,600 4,740
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20]  4,610 4,630 4,585 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19]  4,615 4,620 4,585 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18]  4,610 4,625 4,590 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17]  4,650 4,670 4,605 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16]  4,620 4,650 4,620 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15]  4,620 4,655 4,590 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14]  4,645 4,650 4,620 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13]  4,640 4,650 4,615 4,650
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12]  4,635 4,650 4,625 4,650
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11]  4,615 4,650 4,615 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10]  4,610 4,630 4,580 4,630
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9]  4,580 4,610 4,565 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8]  4,570 4,585 4,530 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7]  4,605 4,610 4,560 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6]  4,650 4,660 4,600 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5]  4,700 4,700 4,630 4,650
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4]  4,760 4,790 4,660 4,660
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3]  4,595 4,805 4,595 4,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2]  4,615 4,660 4,575 4,660
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1]  4,560 4,670 4,550 4,660
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31]  4,510 4,560 4,505 4,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30]  4,540 4,560 4,510 4,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29]  4,625 4,630 4,535 4,560
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28]  4,650 4,655 4,620 4,630
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27]  4,645 4,665 4,580 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26]  4,600 4,645 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25]  4,580 4,600 4,530 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24]  4,645 4,660 4,555 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23]  4,450 4,665 4,450 4,560
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22]  4,350 4,465 4,340 4,450
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21]  4,560 4,560 4,330 4,430
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20]  4,580 4,580 4,550 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19]  4,565 4,585 4,540 4,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18]  4,570 4,640 4,515 4,540
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17]  4,665 4,690 4,570 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  4,710 4,725 4,665 4,690
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  4,710 4,725 4,660 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  4,690 4,715 4,690 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  4,750 4,750 4,690 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  4,740 4,785 4,720 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  4,670 4,750 4,670 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  4,725 4,730 4,660 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  4,780 4,790 4,725 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  4,760 4,795 4,750 4,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  4,810 4,810 4,760 4,760
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  4,780 4,900 4,780 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  4,770 4,900 4,765 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  4,810 4,900 4,765 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  4,910 4,960 4,805 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  4,955 4,960 4,905 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  4,880 4,995 4,880 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  4,840 4,960 4,840 4,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  4,880 4,890 4,815 4,890
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  4,860 4,905 4,860 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  4,900 4,905 4,845 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  4,960 5,030 4,885 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  5,025 5,040 4,960 5,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  4,900 5,040 4,900 5,040
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  4,985 5,060 4,900 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  5,075 5,160 4,950 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  5,130 5,160 5,075 5,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  5,185 5,195 5,130 5,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  5,215 5,225 5,140 5,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  5,285 5,290 5,210 5,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  5,150 5,290 5,120 5,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  5,200 5,200 5,120 5,120
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  5,325 5,325 5,190 5,190
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  5,275 5,330 5,270 5,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  5,275 5,330 5,260 5,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  5,280 5,300 5,240 5,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  5,390 5,400 5,280 5,300
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  5,345 5,430 5,345 5,400
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  5,330 5,350 5,280 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  5,240 5,335 5,180 5,310
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  5,195 5,245 5,175 5,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  5,080 5,195 5,070 5,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  5,020 5,100 5,010 5,080
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  5,045 5,055 5,010 5,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  5,030 5,050 4,980 5,040
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  5,035 5,040 4,980 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  5,010 5,035 4,980 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  4,985 5,010 4,970 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  4,995 5,000 4,970 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  5,010 5,025 4,995 5,000
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  4,950 5,020 4,950 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  4,965 5,030 4,950 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  4,930 4,980 4,890 4,970
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  4,935 4,960 4,925 4,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  4,950 4,960 4,920 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  4,935 4,960 4,870 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  4,865 4,965 4,865 4,870
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  4,770 4,910 4,770 4,870
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  4,805 4,830 4,750 4,770
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  4,870 4,890 4,805 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  4,830 4,920 4,825 4,890
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  4,875 4,875 4,825 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  4,845 4,920 4,825 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  4,975 4,990 4,845 4,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  4,940 4,990 4,800 4,970
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  5,145 5,180 4,580 4,990
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  5,195 5,195 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  5,265 5,280 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  5,300 5,310 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  5,170 5,320 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  5,070 5,180 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  4,920 5,070 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  4,775 4,950 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  4,755 4,785 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  4,735 4,865 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  4,815 4,815 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  4,770 4,830 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  4,775 4,790 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  4,760 4,800 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  4,540 4,760 4,540 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  4,415 4,580 4,415 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  4,490 4,510 4,410 4,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  4,430 4,500 4,410 4,410
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  4,345 4,430 4,345 4,410
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  4,535 4,550 4,325 4,410
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  4,280 4,535 4,260 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  4,090 4,315 4,090 4,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  4,100 4,280 3,950 4,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  4,490 4,640 4,090 4,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  4,645 4,645 4,485 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  4,740 4,740 4,640 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  4,805 4,805 4,710 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  4,695 4,870 4,580 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  4,840 4,920 4,650 4,870
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.