نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 167 روز گذشته از 1401/9/28 تا 1402/3/14


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  4,740 4,785 4,720 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  4,670 4,750 4,670 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  4,725 4,730 4,660 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  4,780 4,790 4,725 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  4,760 4,795 4,750 4,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  4,810 4,810 4,760 4,760
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  4,780 4,900 4,780 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  4,770 4,900 4,765 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  4,810 4,900 4,765 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  4,910 4,960 4,805 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  4,955 4,960 4,905 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  4,880 4,995 4,880 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  4,840 4,960 4,840 4,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  4,880 4,890 4,815 4,890
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  4,860 4,905 4,860 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  4,900 4,905 4,845 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  4,960 5,030 4,885 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  5,025 5,040 4,960 5,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  4,900 5,040 4,900 5,040
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  4,985 5,060 4,900 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  5,075 5,160 4,950 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  5,130 5,160 5,075 5,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  5,185 5,195 5,130 5,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  5,215 5,225 5,140 5,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  5,285 5,290 5,210 5,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  5,150 5,290 5,120 5,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  5,200 5,200 5,120 5,120
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  5,325 5,325 5,190 5,190
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  5,275 5,330 5,270 5,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  5,275 5,330 5,260 5,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  5,280 5,300 5,240 5,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  5,390 5,400 5,280 5,300
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  5,345 5,430 5,345 5,400
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  5,330 5,350 5,280 5,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  5,240 5,335 5,180 5,310
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  5,195 5,245 5,175 5,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  5,080 5,195 5,070 5,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  5,020 5,100 5,010 5,080
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  5,045 5,055 5,010 5,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  5,030 5,050 4,980 5,040
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  5,035 5,040 4,980 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  5,010 5,035 4,980 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  4,985 5,010 4,970 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  4,995 5,000 4,970 4,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  5,010 5,025 4,995 5,000
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  4,950 5,020 4,950 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  4,965 5,030 4,950 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  4,930 4,980 4,890 4,970
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  4,935 4,960 4,925 4,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  4,950 4,960 4,920 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  4,935 4,960 4,870 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  4,865 4,965 4,865 4,870
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  4,770 4,910 4,770 4,870
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  4,805 4,830 4,750 4,770
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  4,870 4,890 4,805 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  4,830 4,920 4,825 4,890
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  4,875 4,875 4,825 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  4,845 4,920 4,825 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  4,975 4,990 4,845 4,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  4,940 4,990 4,800 4,970
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  5,145 5,180 4,580 4,990
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  5,195 5,195 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  5,265 5,280 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  5,300 5,310 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  5,170 5,320 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  5,070 5,180 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  4,920 5,070 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  4,775 4,950 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  4,755 4,785 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  4,735 4,865 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  4,815 4,815 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  4,770 4,830 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  4,775 4,790 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  4,760 4,800 4,580 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  4,540 4,760 4,540 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  4,415 4,580 4,415 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  4,490 4,510 4,410 4,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  4,430 4,500 4,410 4,410
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  4,345 4,430 4,345 4,410
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  4,535 4,550 4,325 4,410
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  4,280 4,535 4,260 4,490
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  4,090 4,315 4,090 4,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  4,100 4,280 3,950 4,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  4,490 4,640 4,090 4,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  4,645 4,645 4,485 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  4,740 4,740 4,640 4,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  4,805 4,805 4,710 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  4,695 4,870 4,580 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  4,840 4,920 4,650 4,870
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  5,140 5,590 4,835 4,870
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  5,155 5,590 5,140 5,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  5,170 5,590 5,155 5,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  5,140 5,590 5,100 5,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  5,335 5,590 5,135 5,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  5,610 5,610 5,310 5,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  5,520 5,610 5,020 5,590
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  5,475 5,720 5,020 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  5,170 5,475 5,020 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  5,055 5,185 5,020 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  4,935 5,055 4,910 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3]  4,815 4,945 4,800 4,910
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/2]  4,835 4,840 4,760 4,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/1]  4,690 4,840 4,685 4,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/30]  4,560 4,710 4,560 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/29]  4,530 4,600 4,530 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/28]  4,555 4,580 4,515 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/27]  4,525 4,590 4,520 4,580
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/26]  4,480 4,545 4,410 4,520
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/25]  4,370 4,485 4,370 4,430
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/24]  4,390 4,410 4,360 4,390
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/23]  4,315 4,410 4,315 4,410
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/22]  4,325 4,350 4,270 4,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/21]  4,370 4,380 4,325 4,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/20]  4,215 4,370 4,210 4,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/19]  4,150 4,235 4,150 4,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/18]  4,220 4,220 4,150 4,170
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/17]  4,245 4,255 4,190 4,190
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/16]  4,250 4,360 4,225 4,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/15]  4,290 4,360 4,250 4,360
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/14]  4,345 4,360 4,280 4,360
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/13]  4,290 4,370 4,290 4,360
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/12]  4,265 4,300 4,265 4,290
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/11]  4,280 4,290 4,220 4,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/10]  4,330 4,355 4,280 4,290
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/9]  4,250 4,350 4,250 4,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/8]  4,340 4,350 4,245 4,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/7]  4,345 4,365 4,315 4,340
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/6]  4,260 4,360 4,260 4,340
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/5]  4,260 4,310 4,200 4,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/4]  4,375 4,390 4,260 4,270
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/3]  4,370 4,400 4,350 4,380
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/2]  4,360 4,410 4,350 4,370
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/11/1]  4,175 4,360 4,160 4,350
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/30]  4,145 4,175 4,145 4,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/29]  4,190 4,215 4,145 4,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/28]  4,035 4,200 4,025 4,200
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/27]  3,940 4,035 3,940 4,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/26]  3,940 3,965 3,930 3,950
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/25]  3,930 3,945 3,930 3,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/24]  3,960 3,960 3,920 3,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/23]  3,940 3,960 3,930 3,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/22]  3,920 3,970 3,920 3,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/21]  3,915 3,930 3,900 3,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/20]  3,910 3,955 3,905 3,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/19]  3,905 3,930 3,880 3,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/18]  3,935 3,990 3,890 3,910
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/17]  3,800 3,940 3,790 3,940
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/16]  3,740 3,800 3,720 3,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/15]  3,785 3,810 3,740 3,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/14]  3,830 3,830 3,765 3,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/13]  3,820 3,910 3,760 3,770
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/12]  3,930 3,960 3,810 3,910
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/11]  3,815 3,970 3,810 3,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/10]  4,025 4,150 3,780 3,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/9]  4,115 4,150 4,025 4,150
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/8]  4,210 4,240 4,090 4,150
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/7]  4,035 4,240 3,950 4,240
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/6]  3,950 4,035 3,950 3,950
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/5]  3,890 3,965 3,890 3,950
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/4]  3,850 3,910 3,850 3,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/3]  3,805 3,860 3,805 3,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/2]  3,840 3,845 3,805 3,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/10/1]  3,805 3,845 3,800 3,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/30]  3,760 3,825 3,730 3,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/29]  3,805 3,820 3,740 3,750
SEK نرخ کرون سوئد در 1401/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/28]  3,780 3,820 3,780 3,820
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.