نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 69 روز گذشته از 1399/6/31 تا 1399/9/9


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  2,910 2,980 2,850 2,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  2,945 3,010 2,850 2,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  2,955 3,050 2,850 3,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  3,005 3,090 2,850 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  3,010 3,110 2,900 3,090
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  3,020 3,110 2,900 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  3,020 3,170 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  3,010 3,110 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  3,035 3,120 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  3,000 3,150 2,950 3,120
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  3,065 3,150 3,000 3,150
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  2,995 3,400 2,920 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  3,120 3,390 2,920 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  3,125 3,389 3,050 3,389
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  3,155 3,261 3,100 3,261
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  3,185 3,261 3,050 3,261
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  3,215 3,431 3,100 3,253
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  3,105 3,436 3,050 3,431
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  2,990 3,519 2,900 3,296
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  2,925 3,298 2,750 3,281
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  3,165 3,470 2,800 3,234
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  3,145 3,470 3,050 3,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  3,330 3,668 3,020 3,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  3,285 3,706 3,220 3,668
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  3,265 3,611 3,220 3,611
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  3,200 3,622 3,120 3,611
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  3,030 3,480 2,950 3,479
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  3,160 3,395 3,000 3,395
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  3,145 3,315 3,100 3,315
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  3,180 3,338 3,100 3,315
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  3,295 3,460 3,100 3,338
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  3,220 3,460 3,150 3,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  3,330 3,483 3,150 3,375
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  3,330 3,483 3,270 3,483
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  3,400 3,543 3,270 3,483
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  3,395 3,543 3,350 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  3,380 3,546 3,250 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  3,140 3,535 3,070 3,535
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  3,455 3,605 3,070 3,214
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  3,555 3,740 3,450 3,605
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3,635 3,729 3,545 3,729
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3,645 3,646 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3,630 3,650 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  3,615 3,649 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3,605 3,632 3,550 3,612
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  3,600 3,646 3,520 3,627
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3,525 3,620 3,480 3,593
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3,525 3,640 3,460 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3,380 3,548 3,300 3,548
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3,350 3,380 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3,345 3,358 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3,325 3,361 3,250 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3,310 3,355 3,200 3,341
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3,200 3,331 3,150 3,326
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3,295 3,299 3,100 3,215
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  3,365 3,378 3,250 3,299
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3,355 3,378 3,300 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3,325 3,378 3,230 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3,285 3,344 3,200 3,344
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3,255 3,303 3,150 3,285
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  3,195 3,285 3,120 3,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3,160 3,213 3,100 3,213
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  3,145 3,228 3,100 3,177
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  3,145 3,174 3,100 3,174
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  3,135 3,187 3,100 3,174
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  3,095 3,151 3,050 3,151
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  3,075 3,110 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  3,120 3,125 3,000 3,084
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.