نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 129 روز گذشته از 1399/5/2 تا 1399/9/9


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  2,910 2,980 2,850 2,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  2,945 3,010 2,850 2,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  2,955 3,050 2,850 3,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  3,005 3,090 2,850 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  3,010 3,110 2,900 3,090
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  3,020 3,110 2,900 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  3,020 3,170 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  3,010 3,110 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  3,035 3,120 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  3,000 3,150 2,950 3,120
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  3,065 3,150 3,000 3,150
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  2,995 3,400 2,920 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  3,120 3,390 2,920 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  3,125 3,389 3,050 3,389
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  3,155 3,261 3,100 3,261
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  3,185 3,261 3,050 3,261
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  3,215 3,431 3,100 3,253
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  3,105 3,436 3,050 3,431
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  2,990 3,519 2,900 3,296
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  2,925 3,298 2,750 3,281
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  3,165 3,470 2,800 3,234
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  3,145 3,470 3,050 3,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  3,330 3,668 3,020 3,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  3,285 3,706 3,220 3,668
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  3,265 3,611 3,220 3,611
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  3,200 3,622 3,120 3,611
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  3,030 3,480 2,950 3,479
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  3,160 3,395 3,000 3,395
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  3,145 3,315 3,100 3,315
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  3,180 3,338 3,100 3,315
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  3,295 3,460 3,100 3,338
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  3,220 3,460 3,150 3,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  3,330 3,483 3,150 3,375
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  3,330 3,483 3,270 3,483
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  3,400 3,543 3,270 3,483
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  3,395 3,543 3,350 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  3,380 3,546 3,250 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  3,140 3,535 3,070 3,535
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  3,455 3,605 3,070 3,214
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  3,555 3,740 3,450 3,605
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3,635 3,729 3,545 3,729
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3,645 3,646 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3,630 3,650 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  3,615 3,649 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3,605 3,632 3,550 3,612
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  3,600 3,646 3,520 3,627
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3,525 3,620 3,480 3,593
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3,525 3,640 3,460 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3,380 3,548 3,300 3,548
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3,350 3,380 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3,345 3,358 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3,325 3,361 3,250 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3,310 3,355 3,200 3,341
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3,200 3,331 3,150 3,326
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3,295 3,299 3,100 3,215
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  3,365 3,378 3,250 3,299
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3,355 3,378 3,300 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3,325 3,378 3,230 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3,285 3,344 3,200 3,344
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3,255 3,303 3,150 3,285
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  3,195 3,285 3,120 3,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3,160 3,213 3,100 3,213
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  3,145 3,228 3,100 3,177
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  3,145 3,174 3,100 3,174
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  3,135 3,187 3,100 3,174
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  3,095 3,151 3,050 3,151
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  3,075 3,110 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  3,120 3,125 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  3,060 3,125 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  3,070 3,084 2,950 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  3,060 3,084 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  3,055 3,084 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  3,055 3,095 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  2,995 3,083 2,950 3,083
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  3,070 3,100 2,950 3,083
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  3,000 3,083 2,950 3,083
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  2,930 3,062 2,850 3,021
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  2,950 2,950 2,850 2,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  2,935 2,955 2,850 2,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  2,870 2,940 2,800 2,929
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  2,830 2,885 2,750 2,871
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  2,825 2,847 2,750 2,835
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  2,820 2,866 2,750 2,847
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  2,755 2,848 2,720 2,841
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  2,770 2,799 2,720 2,799
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  2,810 2,822 2,720 2,799
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  2,810 2,844 2,750 2,822
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  2,770 2,853 2,740 2,831
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  2,715 2,787 2,650 2,782
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  2,715 2,737 2,650 2,737
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  2,705 2,715 2,650 2,702
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  2,675 2,725 2,650 2,702
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  2,695 2,714 2,650 2,702
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  2,680 2,715 2,600 2,714
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  2,630 2,696 2,550 2,694
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  2,610 2,658 2,550 2,653
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  2,615 2,647 2,550 2,628
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  2,635 2,662 2,550 2,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  2,650 2,665 2,620 2,662
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  2,640 2,674 2,600 2,662
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  2,640 2,651 2,600 2,637
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  2,670 2,688 2,600 2,647
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  2,595 2,715 2,530 2,688
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  2,535 2,611 2,500 2,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  2,585 2,606 2,500 2,562
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  2,595 2,606 2,560 2,606
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  2,560 2,614 2,500 2,606
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  2,535 2,583 2,500 2,583
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  2,525 2,593 2,500 2,562
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  2,465 2,547 2,400 2,542
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  2,705 2,739 2,400 2,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  2,705 2,739 2,700 2,739
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  2,725 2,739 2,700 2,739
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  2,730 2,743 2,680 2,739
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  2,725 2,736 2,680 2,736
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  2,655 2,675 2,600 2,675
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  2,655 2,675 2,600 2,675
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  2,665 2,685 2,550 2,667
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  2,705 2,707 2,640 2,685
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  2,690 2,720 2,640 2,707
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  2,685 2,707 2,640 2,707
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  2,650 2,704 2,640 2,696
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  2,600 2,704 2,600 2,695
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  2,550 2,698 2,550 2,698
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  2,640 2,748 2,550 2,635
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  2,490 2,640 2,450 2,616
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  2,485 2,490 2,470 2,481
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  2,450 2,485 2,450 2,481
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.