نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 219 روز گذشته از 1399/2/5 تا 1399/9/9


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  2,910 2,980 2,850 2,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  2,945 3,010 2,850 2,980
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  2,955 3,050 2,850 3,010
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  3,005 3,090 2,850 3,050
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  3,010 3,110 2,900 3,090
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  3,020 3,110 2,900 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  3,020 3,170 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  3,010 3,110 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  3,035 3,120 2,950 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  3,000 3,150 2,950 3,120
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  3,065 3,150 3,000 3,150
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  2,995 3,400 2,920 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  3,120 3,390 2,920 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  3,125 3,389 3,050 3,389
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  3,155 3,261 3,100 3,261
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  3,185 3,261 3,050 3,261
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  3,215 3,431 3,100 3,253
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  3,105 3,436 3,050 3,431
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  2,990 3,519 2,900 3,296
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  2,925 3,298 2,750 3,281
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  3,165 3,470 2,800 3,234
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  3,145 3,470 3,050 3,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  3,330 3,668 3,020 3,470
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  3,285 3,706 3,220 3,668
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  3,265 3,611 3,220 3,611
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  3,200 3,622 3,120 3,611
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  3,030 3,480 2,950 3,479
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  3,160 3,395 3,000 3,395
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  3,145 3,315 3,100 3,315
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  3,180 3,338 3,100 3,315
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  3,295 3,460 3,100 3,338
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  3,220 3,460 3,150 3,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  3,330 3,483 3,150 3,375
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  3,330 3,483 3,270 3,483
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  3,400 3,543 3,270 3,483
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  3,395 3,543 3,350 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  3,380 3,546 3,250 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  3,140 3,535 3,070 3,535
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  3,455 3,605 3,070 3,214
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  3,555 3,740 3,450 3,605
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3,635 3,729 3,545 3,729
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3,645 3,646 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3,630 3,650 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  3,615 3,649 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3,605 3,632 3,550 3,612
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  3,600 3,646 3,520 3,627
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3,525 3,620 3,480 3,593
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3,525 3,640 3,460 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3,380 3,548 3,300 3,548
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3,350 3,380 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3,345 3,358 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3,325 3,361 3,250 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3,310 3,355 3,200 3,341
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3,200 3,331 3,150 3,326
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3,295 3,299 3,100 3,215
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  3,365 3,378 3,250 3,299
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3,355 3,378 3,300 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3,325 3,378 3,230 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3,285 3,344 3,200 3,344
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3,255 3,303 3,150 3,285
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  3,195 3,285 3,120 3,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3,160 3,213 3,100 3,213
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  3,145 3,228 3,100 3,177
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  3,145 3,174 3,100 3,174
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  3,135 3,187 3,100 3,174
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  3,095 3,151 3,050 3,151
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  3,075 3,110 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  3,120 3,125 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  3,060 3,125 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  3,070 3,084 2,950 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  3,060 3,084 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  3,055 3,084 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  3,055 3,095 3,000 3,084
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  2,995 3,083 2,950 3,083
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  3,070 3,100 2,950 3,083
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  3,000 3,083 2,950 3,083
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  2,930 3,062 2,850 3,021
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  2,950 2,950 2,850 2,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  2,935 2,955 2,850 2,920
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  2,870 2,940 2,800 2,929
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  2,830 2,885 2,750 2,871
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  2,825 2,847 2,750 2,835
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  2,820 2,866 2,750 2,847
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  2,755 2,848 2,720 2,841
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  2,770 2,799 2,720 2,799
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  2,810 2,822 2,720 2,799
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  2,810 2,844 2,750 2,822
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  2,770 2,853 2,740 2,831
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  2,715 2,787 2,650 2,782
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  2,715 2,737 2,650 2,737
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  2,705 2,715 2,650 2,702
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  2,675 2,725 2,650 2,702
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  2,695 2,714 2,650 2,702
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  2,680 2,715 2,600 2,714
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  2,630 2,696 2,550 2,694
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  2,610 2,658 2,550 2,653
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  2,615 2,647 2,550 2,628
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  2,635 2,662 2,550 2,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  2,650 2,665 2,620 2,662
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  2,640 2,674 2,600 2,662
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  2,640 2,651 2,600 2,637
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  2,670 2,688 2,600 2,647
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  2,595 2,715 2,530 2,688
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  2,535 2,611 2,500 2,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  2,585 2,606 2,500 2,562
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  2,595 2,606 2,560 2,606
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  2,560 2,614 2,500 2,606
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  2,535 2,583 2,500 2,583
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  2,525 2,593 2,500 2,562
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  2,465 2,547 2,400 2,542
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  2,705 2,739 2,400 2,480
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  2,705 2,739 2,700 2,739
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  2,725 2,739 2,700 2,739
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  2,730 2,743 2,680 2,739
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  2,725 2,736 2,680 2,736
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  2,655 2,675 2,600 2,675
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  2,655 2,675 2,600 2,675
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  2,665 2,685 2,550 2,667
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  2,705 2,707 2,640 2,685
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  2,690 2,720 2,640 2,707
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  2,685 2,707 2,640 2,707
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  2,650 2,704 2,640 2,696
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  2,600 2,704 2,600 2,695
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  2,550 2,698 2,550 2,698
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  2,640 2,748 2,550 2,635
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  2,490 2,640 2,450 2,616
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  2,485 2,490 2,470 2,481
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  2,450 2,485 2,450 2,481
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  2,525 2,525 2,440 2,460
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/31]  2,535 2,561 2,380 2,472
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/30]  2,745 2,800 2,500 2,561
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/29]  2,815 2,870 2,717 2,728
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/28]  2,685 2,827 2,600 2,827
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/27]  2,680 2,685 2,600 2,670
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/26]  2,640 2,680 2,600 2,670
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/25]  2,595 2,658 2,550 2,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/24]  2,575 2,607 2,480 2,605
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/23]  2,470 2,576 2,450 2,573
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  2,465 2,489 2,450 2,477
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  2,435 2,475 2,420 2,475
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  2,445 2,457 2,415 2,457
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  2,455 2,470 2,380 2,457
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  2,395 2,460 2,350 2,450
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  2,355 2,406 2,300 2,406
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  2,400 2,407 2,300 2,360
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  2,310 2,407 2,250 2,407
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  2,235 2,310 2,200 2,289
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  2,240 2,252 2,200 2,252
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  2,200 2,253 2,150 2,252
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  2,205 2,224 2,150 2,224
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  2,175 2,219 2,150 2,219
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  2,170 2,185 2,150 2,179
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  2,140 2,213 2,100 2,178
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  2,050 2,157 2,020 2,157
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  2,055 2,060 2,020 2,057
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  2,110 2,110 2,020 2,057
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  2,170 2,206 2,080 2,096
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  2,115 2,205 2,080 2,179
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  2,070 2,128 2,040 2,119
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  2,040 2,093 2,000 2,067
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  2,000 2,042 1,980 2,042
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  1,995 2,022 1,980 2,022
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  1,985 2,025 1,980 2,022
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  1,995 1,995 1,980 1,988
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  1,960 2,010 1,920 1,988
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  1,950 1,967 1,920 1,967
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/25]  1,925 1,950 1,920 1,938
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/24]  1,940 1,957 1,920 1,938
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/23]  1,960 1,960 1,930 1,957
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/22]  1,950 1,969 1,940 1,957
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/21]  1,935 1,969 1,900 1,969
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/20]  1,920 1,951 1,900 1,951
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/19]  1,930 1,939 1,900 1,921
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/18]  1,930 1,943 1,900 1,939
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/17]  1,930 1,939 1,880 1,939
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/16]  1,925 1,940 1,880 1,907
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/15]  1,905 1,925 1,880 1,907
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/14]  1,895 1,910 1,880 1,907
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/13]  1,885 1,910 1,860 1,907
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/12]  1,860 1,897 1,860 1,897
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/11]  1,870 1,888 1,860 1,883
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/10]  1,865 1,893 1,820 1,885
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/9]  1,840 1,870 1,820 1,841
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/8]  1,805 1,841 1,800 1,841
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/7]  1,825 1,832 1,800 1,812
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/6]  1,830 1,845 1,820 1,832
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/5]  1,830 1,845 1,820 1,845
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/4]  1,830 1,845 1,820 1,845
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/3]  1,835 1,856 1,820 1,845
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/2]  1,850 1,856 1,820 1,856
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/1]  1,865 1,878 1,820 1,856
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/31]  1,835 1,880 1,800 1,878
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/30]  1,795 1,842 1,795 1,839
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/29]  1,780 1,826 1,725 1,817
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/28]  1,750 1,785 1,725 1,725
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/27]  1,715 1,750 1,714 1,725
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/26]  1,720 1,725 1,710 1,714
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/25]  1,755 1,757 1,714 1,714
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/24]  1,745 1,769 1,745 1,757
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/23]  1,725 1,760 1,700 1,758
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/22]  1,695 1,729 1,670 1,717
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/21]  1,690 1,700 1,670 1,699
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/20]  1,670 1,693 1,630 1,692
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/19]  1,660 1,670 1,630 1,667
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/18]  1,660 1,667 1,630 1,667
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/17]  1,645 1,660 1,630 1,648
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/16]  1,640 1,653 1,630 1,652
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/15]  1,640 1,647 1,620 1,642
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/14]  1,630 1,647 1,620 1,647
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/13]  1,645 1,653 1,630 1,644
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/12]  1,645 1,650 1,640 1,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/11]  1,645 1,650 1,640 1,640
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/10]  1,635 1,655 1,620 1,650
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/9]  1,585 1,635 1,580 1,634
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/8]  1,595 1,627 1,585 1,618
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/7]  1,590 1,622 1,590 1,622
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/6]  1,615 1,623 1,590 1,621
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/5]  1,615 1,621 1,610 1,621
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.