نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/2/14 تا 1402/3/14


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  4,740 4,785 4,720 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  4,670 4,750 4,670 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  4,725 4,730 4,660 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  4,780 4,790 4,725 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  4,760 4,795 4,750 4,790
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  4,810 4,810 4,760 4,760
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  4,780 4,900 4,780 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  4,770 4,900 4,765 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  4,810 4,900 4,765 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  4,910 4,960 4,805 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  4,955 4,960 4,905 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  4,880 4,995 4,880 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  4,840 4,960 4,840 4,930
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  4,880 4,890 4,815 4,890
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  4,860 4,905 4,860 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  4,900 4,905 4,845 4,860
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  4,960 5,030 4,885 4,900
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  5,025 5,040 4,960 5,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  4,900 5,040 4,900 5,040
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  4,985 5,060 4,900 4,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  5,075 5,160 4,950 5,020
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  5,130 5,160 5,075 5,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  5,185 5,195 5,130 5,160
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  5,215 5,225 5,140 5,180
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  5,285 5,290 5,210 5,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  5,150 5,290 5,120 5,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  5,200 5,200 5,120 5,120
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  5,325 5,325 5,190 5,190
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  5,275 5,330 5,270 5,270
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.