نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/2 تا 1399/8/2


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  3,140 3,535 3,070 3,535
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  3,455 3,605 3,070 3,214
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  3,555 3,740 3,450 3,605
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3,635 3,729 3,545 3,729
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3,645 3,646 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3,630 3,650 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  3,615 3,649 3,550 3,646
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3,605 3,632 3,550 3,612
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  3,600 3,646 3,520 3,627
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3,525 3,620 3,480 3,593
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3,525 3,640 3,460 3,543
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3,380 3,548 3,300 3,548
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3,350 3,380 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3,345 3,358 3,300 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3,325 3,361 3,250 3,358
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3,310 3,355 3,200 3,341
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3,200 3,331 3,150 3,326
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3,295 3,299 3,100 3,215
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  3,365 3,378 3,250 3,299
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3,355 3,378 3,300 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3,325 3,378 3,230 3,378
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3,285 3,344 3,200 3,344
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3,255 3,303 3,150 3,285
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  3,195 3,285 3,120 3,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  3,160 3,213 3,100 3,213
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  3,145 3,228 3,100 3,177
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  3,145 3,174 3,100 3,174
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  3,135 3,187 3,100 3,174
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.