نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  2,750 2,820 2,650 2,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  2,870 2,960 2,650 2,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  2,880 2,960 2,780 2,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  2,950 3,030 2,780 2,960
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  3,010 3,110 2,920 3,030
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  3,015 3,110 2,930 3,110
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  3,040 3,120 2,900 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  3,020 3,130 2,900 3,120
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  3,105 3,210 2,900 3,100
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  3,115 3,210 3,000 3,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  3,175 3,250 3,000 3,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  3,185 3,280 3,060 3,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  3,160 3,280 2,690 3,280
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  3,120 3,285 2,965 3,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  3,100 3,260 3,050 3,260
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  3,120 3,250 3,050 3,240
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  3,155 3,250 3,050 3,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  3,160 3,260 3,000 3,250
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  3,150 3,250 3,000 3,240
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  3,125 3,230 3,000 3,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  3,125 3,240 3,000 3,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  3,110 3,240 3,000 3,230
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  3,150 3,230 3,040 3,210
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  3,155 3,170 3,040 3,170
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  3,145 3,170 3,040 3,170
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  3,110 3,170 2,950 3,170
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  3,110 3,140 2,950 3,140
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  3,125 3,135 2,950 3,130
SEK نرخ کرون سوئد در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  3,115 3,140 2,980 3,120
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.