نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/8/7 تا 1402/9/8


تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  4,825 4,860 4,810 4,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  4,840 4,845 4,810 4,810
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  4,840 4,850 4,800 4,830
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  4,815 4,845 4,800 4,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  4,790 4,860 4,780 4,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  4,840 4,840 4,770 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  4,815 4,870 4,815 4,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  4,745 4,830 4,745 4,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  4,780 4,800 4,745 4,760
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  4,830 4,830 4,775 4,800
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  4,820 4,830 4,780 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  4,845 4,845 4,770 4,780
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  4,805 4,850 4,805 4,840
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  4,715 4,820 4,700 4,820
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  4,710 4,720 4,690 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  4,710 4,720 4,700 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  4,705 4,730 4,705 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  4,740 4,740 4,700 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  4,715 4,740 4,690 4,730
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  4,690 4,715 4,680 4,690
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  4,720 4,720 4,680 4,680
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  4,720 4,740 4,710 4,720
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  4,705 4,740 4,610 4,710
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  4,610 4,780 4,610 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  4,680 4,765 4,610 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  4,605 4,700 4,605 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  4,620 4,640 4,600 4,610
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  4,610 4,660 4,595 4,620
SEK نرخ کرون سوئد در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  4,570 4,630 4,570 4,620
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.