نمودار تغییرات نرخ ارز روبل روسیه در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش روبل روسیه (RUB)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  304 352 303 352
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  303 362 303 352
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  299 352 299 352
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  295 352 295 352
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  292 342 292 342
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  298 342 291 341
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  295 342 295 342
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  279 342 279 342
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  295 342 278 332
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  295 342 294 342
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  295 352 292 342
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  308 362 293 342
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  315 372 307 362
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  318 372 315 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  319 372 317 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  318 372 317 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  317 372 316 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  319 374 316 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  319 374 318 374
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  319 372 318 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  316 372 316 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  316 372 313 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  314 372 314 362
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  316 372 311 362
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  326 382 316 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  328 382 326 382
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  330 382 328 372
RUB نرخ روبل روسیه در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  329 382 328 382
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.