نمودار تغییرات نرخ ارز ربع سکه در بازار تهران در 301 روز گذشته از 1401/9/7 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش ربع سکه (QuarterCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  10,000,000 10,000,000 9,900,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  9,900,000 10,000,000 9,900,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  9,900,000 10,000,000 9,900,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  10,000,000 10,050,000 9,900,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  10,050,000 10,150,000 10,000,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  10,250,000 10,300,000 10,050,000 10,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  10,250,000 10,350,000 10,200,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  10,250,000 10,250,000 10,200,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  10,200,000 10,250,000 10,200,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  10,250,000 10,250,000 10,200,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  10,100,000 10,250,000 10,100,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  10,200,000 10,200,000 10,100,000 10,150,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  10,250,000 10,250,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  10,300,000 10,300,000 10,250,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  10,200,000 10,300,000 10,200,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  10,200,000 10,200,000 10,150,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  10,200,000 10,300,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  10,250,000 10,300,000 10,150,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  10,200,000 10,301,000 10,100,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  10,050,000 10,200,000 10,000,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  10,050,000 10,050,000 10,050,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  10,050,000 10,100,000 10,050,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  9,950,000 10,100,000 9,950,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  9,950,000 10,001,000 9,950,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  10,000,000 10,000,000 9,950,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  9,900,000 10,000,000 9,900,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  10,000,000 10,050,000 9,900,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  10,000,000 10,000,000 9,950,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  9,950,000 10,000,000 9,950,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  9,900,000 10,050,000 9,900,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  9,750,000 10,050,000 9,750,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  9,700,000 9,750,000 9,700,000 9,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  9,800,000 9,850,000 9,700,000 9,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  9,950,000 9,950,000 9,800,000 9,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  9,950,000 9,950,000 9,950,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  10,000,000 10,000,000 9,950,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  10,150,000 10,150,000 10,000,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  10,200,000 10,200,000 10,100,000 10,150,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  10,350,000 10,350,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  10,050,000 10,350,000 10,050,000 10,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  10,400,000 10,400,000 10,000,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  10,450,000 10,450,000 10,400,000 10,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  10,400,000 10,450,000 10,400,000 10,450,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  10,450,000 10,450,000 10,350,000 10,450,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  10,500,000 10,550,000 10,350,000 10,450,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  10,650,000 10,650,000 10,500,000 10,550,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  10,750,000 10,800,000 10,550,000 10,650,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  10,950,000 11,000,000 10,750,000 10,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  10,950,000 11,000,000 10,950,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  10,950,000 11,000,000 10,950,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  10,950,000 11,000,000 10,950,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  10,500,000 10,950,000 10,500,000 10,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  10,300,000 10,550,000 10,300,000 10,550,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  10,300,000 10,350,000 10,300,000 10,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  10,200,000 10,300,000 10,150,000 10,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  10,200,000 10,200,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  10,000,000 10,201,000 10,000,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  9,650,000 10,050,000 9,650,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  9,550,000 9,750,000 9,400,000 9,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  9,750,000 9,750,000 9,550,000 9,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  9,750,000 9,900,000 9,750,000 9,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  9,750,000 9,850,000 9,750,000 9,850,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  9,750,000 9,851,000 9,700,000 9,850,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  9,900,000 9,950,000 9,750,000 9,850,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  9,900,000 10,000,000 9,900,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  9,900,000 10,100,000 9,900,000 9,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  10,100,000 10,100,000 9,900,000 10,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24]  10,200,000 10,250,000 10,100,000 10,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23]  10,200,000 10,250,000 10,200,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22]  10,200,000 10,350,000 10,200,000 10,250,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21]  10,250,000 10,250,000 10,100,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20]  10,350,000 10,350,000 10,200,000 10,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19]  10,550,000 10,550,000 10,350,000 10,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18]  10,600,000 10,650,000 10,500,000 10,550,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17]  10,700,000 10,700,000 10,600,000 10,650,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16]  10,650,000 10,700,000 10,650,000 10,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15]  10,650,000 10,800,000 10,650,000 10,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14]  10,850,000 10,850,000 10,650,000 10,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13]  10,800,000 10,850,000 10,799,000 10,850,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12]  10,800,000 10,900,000 10,800,000 10,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11]  10,699,000 10,800,000 10,699,000 10,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10]  10,650,000 10,800,000 10,650,000 10,699,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9]  10,650,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8]  10,650,000 10,650,000 10,650,000 10,650,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7]  10,700,000 10,700,000 10,600,000 10,650,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6]  10,600,000 10,700,000 10,600,000 10,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5]  10,600,000 10,700,000 10,600,000 10,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4]  10,900,000 10,900,000 10,600,000 10,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3]  10,600,000 10,900,000 10,600,000 10,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2]  10,600,000 10,600,000 10,600,000 10,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1]  10,500,000 10,600,000 10,400,000 10,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31]  10,600,000 10,600,000 10,400,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30]  10,500,000 10,600,000 10,500,000 10,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29]  10,800,000 10,800,000 10,500,000 10,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28]  10,600,000 10,800,000 10,600,000 10,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27]  10,400,000 10,800,000 10,400,000 10,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26]  10,400,000 10,500,000 10,400,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25]  10,600,000 10,600,000 10,400,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24]  10,500,000 10,700,000 10,500,000 10,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23]  10,200,000 10,600,000 10,200,000 10,550,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22]  10,000,000 10,350,000 9,700,000 10,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21]  10,500,000 10,550,000 10,000,000 10,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20]  10,500,000 10,600,000 10,200,000 10,550,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19]  10,400,000 10,500,000 10,400,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18]  10,650,000 10,750,000 10,400,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17]  11,200,000 11,200,000 10,600,000 10,650,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  11,350,000 11,400,000 11,000,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  11,350,000 11,350,000 11,200,000 11,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  11,350,000 11,350,000 11,200,000 11,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  11,350,000 11,350,000 11,200,000 11,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  11,200,000 11,350,000 11,200,000 11,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  11,200,000 11,350,000 11,200,000 11,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  11,200,000 11,350,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  11,200,000 11,400,000 11,200,000 11,350,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  11,200,000 11,400,000 11,000,000 11,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  11,400,000 11,400,000 11,000,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  11,400,000 11,500,000 11,300,000 11,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  11,400,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  11,500,000 11,500,000 11,300,000 11,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  11,500,000 11,600,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  11,400,000 11,600,000 11,400,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  11,000,000 11,400,000 11,000,000 11,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  10,800,000 11,000,000 10,800,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  10,800,000 10,800,000 10,800,000 10,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  11,000,000 11,000,000 10,800,000 10,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  11,000,000 11,000,000 11,000,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  11,300,000 11,300,000 11,000,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  11,400,000 11,400,000 11,300,000 11,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  11,700,000 11,700,000 11,400,000 11,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  11,900,000 11,900,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  11,950,000 11,950,000 11,900,000 11,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  12,000,000 12,000,000 11,900,000 11,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  12,200,000 12,200,000 12,000,000 12,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  12,400,000 12,400,000 12,200,000 12,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  12,400,000 12,400,000 12,400,000 12,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  12,500,000 12,500,000 12,400,000 12,400,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  12,750,000 12,750,000 12,500,000 12,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  12,550,000 12,800,000 12,500,000 12,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  12,500,000 12,550,000 12,500,000 12,550,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  12,300,000 12,500,000 12,300,000 12,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  11,750,000 12,300,000 11,750,000 12,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  11,700,000 11,750,000 11,700,000 11,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  11,600,000 11,700,000 11,600,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  11,700,000 11,700,000 11,600,000 11,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  11,700,000 11,800,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  11,600,000 11,700,000 11,500,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  11,700,000 11,700,000 11,600,000 11,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  11,700,000 11,700,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  11,800,000 11,800,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  11,800,000 11,800,000 11,800,000 11,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  11,500,000 11,800,000 11,500,000 11,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  11,700,000 11,700,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  11,600,000 11,700,000 11,600,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  11,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  11,800,000 11,800,000 11,600,000 11,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  11,700,000 11,900,000 11,700,000 11,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  11,700,000 11,700,000 11,400,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  12,300,000 12,300,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  12,300,000 12,300,000 12,300,000 12,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  12,200,000 12,300,000 12,200,000 12,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  11,600,000 12,200,000 11,600,000 12,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  11,500,000 11,600,000 11,500,000 11,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  11,200,000 11,500,000 11,200,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  11,100,000 11,200,000 11,000,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  10,900,000 11,300,000 10,900,000 11,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  10,900,000 11,000,000 10,900,000 10,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  11,000,000 11,000,000 10,900,000 10,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  9,900,000 11,200,000 9,900,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  9,200,000 9,900,000 9,100,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  8,900,000 9,300,000 8,700,000 9,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  9,900,000 9,900,000 8,900,000 8,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  9,700,000 9,900,000 9,700,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  9,900,000 9,900,000 9,600,000 9,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  10,500,000 10,500,000 9,900,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  10,800,000 10,800,000 10,500,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  10,500,000 10,800,000 10,500,000 10,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  10,500,000 10,500,000 10,400,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  11,000,000 11,000,000 10,100,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  11,700,000 11,800,000 11,000,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  12,200,000 12,200,000 11,700,000 11,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  11,800,000 12,700,000 11,800,000 12,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  11,100,000 11,800,000 11,100,000 11,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  11,100,000 11,100,000 11,100,000 11,100,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.