نمودار تغییرات نرخ ارز ربع سکه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/3/2 تا 1403/4/2


تاریخچه نرخ فروش ربع سکه (QuarterCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/31]  14,400,000 14,601,000 14,400,000 14,601,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  14,650,000 14,650,000 14,400,000 14,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  14,700,000 14,700,000 14,500,000 14,650,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  14,600,000 14,700,000 14,600,000 14,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  14,750,000 14,750,000 14,600,000 14,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  14,800,000 14,901,000 14,750,000 14,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  14,800,000 14,801,000 14,800,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  14,750,000 14,800,000 14,750,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  14,700,000 14,850,000 14,700,000 14,750,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  14,900,000 14,900,000 14,650,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  15,000,000 15,050,000 14,900,000 14,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  15,300,000 15,300,000 15,000,000 15,050,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  15,300,000 15,300,000 15,300,000 15,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  15,100,000 15,300,000 15,100,000 15,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  15,200,000 15,300,000 15,100,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  15,300,000 15,300,000 15,200,000 15,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  15,300,000 15,300,000 15,200,000 15,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  15,100,000 15,100,000 15,100,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  15,500,000 15,500,000 15,100,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  15,000,000 15,501,000 15,000,000 15,300,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  14,950,000 15,100,000 14,900,000 15,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  14,800,000 14,950,000 14,600,000 14,950,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  14,900,000 14,900,000 14,700,000 14,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  14,900,000 14,900,000 14,800,000 14,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  15,000,000 15,000,000 14,800,000 14,800,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.