نمودار تغییرات نرخ ارز ربع سکه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/12/9 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش ربع سکه (QuarterCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  11,600,000 12,200,000 11,600,000 12,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  11,500,000 11,600,000 11,500,000 11,600,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  11,200,000 11,500,000 11,200,000 11,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  11,200,000 11,200,000 11,200,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  11,100,000 11,200,000 11,000,000 11,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  10,900,000 11,300,000 10,900,000 11,100,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  10,900,000 10,900,000 10,900,000 10,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  10,900,000 11,000,000 10,900,000 10,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  11,000,000 11,000,000 10,900,000 10,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  9,900,000 11,200,000 9,900,000 11,000,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  9,200,000 9,900,000 9,100,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  8,900,000 9,300,000 8,700,000 9,200,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  9,900,000 9,900,000 8,900,000 8,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  9,900,000 9,900,000 9,900,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  9,700,000 9,900,000 9,700,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  9,700,000 9,700,000 9,700,000 9,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  9,900,000 9,900,000 9,600,000 9,700,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  10,500,000 10,500,000 9,900,000 9,900,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  10,800,000 10,800,000 10,500,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  10,500,000 10,800,000 10,500,000 10,800,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  10,500,000 10,500,000 10,500,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  10,500,000 10,500,000 10,400,000 10,500,000
QuarterCoin نرخ ربع سکه در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  11,000,000 11,000,000 10,100,000 10,500,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.