نمودار تغییرات نرخ ارز ریال قطر در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش ریال قطر (QAR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  6,350 6,350 6,340 6,340
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  6,310 6,360 6,310 6,350
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  6,230 6,350 6,230 6,310
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  6,090 6,230 6,090 6,230
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  6,040 6,100 6,030 6,090
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  6,110 6,110 6,020 6,040
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  6,110 6,110 6,110 6,110
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  5,850 6,120 5,850 6,110
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  6,200 6,200 5,850 5,850
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  6,200 6,200 6,200 6,200
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  6,240 6,270 6,200 6,200
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  6,530 6,530 6,180 6,240
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  6,610 6,610 6,490 6,530
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  6,610 6,610 6,610 6,610
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  6,660 6,660 6,610 6,610
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  6,650 6,670 6,650 6,660
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  6,660 6,680 6,650 6,650
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  6,660 6,660 6,630 6,660
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  6,700 6,730 6,660 6,660
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  6,710 6,720 6,690 6,700
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  6,710 6,710 6,710 6,710
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  6,790 6,790 6,690 6,710
QAR نرخ ریال قطر در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  6,790 6,790 6,770 6,790
QAR نرخ ریال قطر در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  6,760 6,790 6,650 6,790
QAR نرخ ریال قطر در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  6,910 6,910 6,750 6,760
QAR نرخ ریال قطر در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  6,930 6,930 6,880 6,910
QAR نرخ ریال قطر در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  7,020 7,020 6,930 6,930
QAR نرخ ریال قطر در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  7,020 7,020 7,020 7,020
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.