نمودار تغییرات نرخ ارز روپیه پاکستان در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش روپیه پاکستان (PKR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  171 171 169 169
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  171 171 171 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  167 172 167 171
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  169 171 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  167 171 167 169
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  167 170 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  170 170 167 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  170 170 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  170 170 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  170 170 170 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  167 170 167 170
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  162 168 162 167
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  163 168 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  164 164 163 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  163 164 163 164
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  163 163 163 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  165 165 161 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  165 165 165 165
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  163 165 162 165
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  163 163 162 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  162 163 162 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  161 162 161 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  161 161 161 161
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  162 162 161 161
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  162 164 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  162 163 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  163 163 162 162
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  162 163 162 163
PKR نرخ روپیه پاکستان در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  165 165 162 162
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.