نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام قدیم در بازار تهران در 149 روز گذشته از 1401/8/11 تا 1402/1/11


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام قدیم (OldFullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  29,500,000 30,500,000 29,500,000 30,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  29,200,000 29,500,000 29,200,000 29,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  29,000,000 29,200,000 29,000,000 29,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  28,200,000 29,200,000 28,200,000 29,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  28,200,000 28,200,000 28,200,000 28,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  27,800,000 28,200,000 27,800,000 28,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  26,500,000 28,000,000 26,500,000 27,800,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  26,200,000 26,500,000 26,200,000 26,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  26,500,000 26,700,000 26,000,000 26,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  24,500,000 27,000,000 24,500,000 26,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  22,000,000 24,500,000 22,000,000 24,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  22,000,000 23,000,000 21,500,000 22,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  24,700,000 24,700,000 22,000,000 22,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  24,700,000 24,700,000 24,700,000 24,700,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  24,000,000 24,700,000 24,000,000 24,700,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  24,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  24,500,000 24,500,000 23,700,000 24,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  25,500,000 25,500,000 24,500,000 24,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  27,200,000 27,200,000 25,500,000 25,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  26,500,000 27,500,000 26,500,000 27,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  26,500,000 26,500,000 26,500,000 26,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  27,100,000 27,100,000 26,500,000 26,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  28,000,000 28,000,000 25,800,000 27,100,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  29,500,000 29,500,000 28,000,000 28,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  30,000,000 30,300,000 29,500,000 29,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  30,400,000 33,500,000 30,000,000 30,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  28,700,000 30,400,000 28,700,000 30,400,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  28,700,000 28,700,000 28,700,000 28,700,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  28,700,000 28,700,000 28,700,000 28,700,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  14,850,000 14,900,000 14,850,000 14,900,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/14]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/13]  [-] [-] [-] [-]
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/12]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1401/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/11]  14,750,000 15,000,000 14,750,000 15,000,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.