نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام قدیم در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1400/5/30 تا 1400/6/30


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام قدیم (OldFullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/28]  11,350,000 11,350,000 11,200,000 11,200,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/27]  11,400,000 11,400,000 11,350,000 11,350,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/26]  11,400,000 11,400,000 11,400,000 11,400,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/25]  11,450,000 11,450,000 11,400,000 11,400,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/24]  11,500,000 11,500,000 11,450,000 11,450,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/23]  11,400,000 11,500,000 11,400,000 11,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/22]  11,500,000 11,500,000 11,350,000 11,400,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/21]  11,600,000 11,600,000 11,500,000 11,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/20]  11,650,000 11,650,000 11,600,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/19]  11,650,000 11,650,000 11,650,000 11,650,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/18]  11,650,000 11,650,000 11,650,000 11,650,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/17]  11,600,000 11,650,000 11,600,000 11,650,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/16]  11,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/15]  11,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/14]  11,550,000 11,600,000 11,550,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/13]  11,500,000 11,550,000 11,500,000 11,550,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/12]  11,500,000 11,500,000 11,500,000 11,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/11]  11,450,000 11,500,000 11,450,000 11,500,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/10]  11,600,000 11,600,000 11,450,000 11,450,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/9]  11,600,000 11,650,000 11,600,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/8]  11,750,000 11,750,000 11,600,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/7]  11,850,000 11,850,000 11,750,000 11,750,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/6]  11,600,000 11,850,000 11,600,000 11,850,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/5]  11,600,000 11,600,000 11,600,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/4]  11,650,000 11,650,000 11,600,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/3]  11,650,000 11,650,000 11,600,000 11,650,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/2]  11,600,000 11,650,000 11,600,000 11,650,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/6/1]  11,500,000 11,600,000 11,450,000 11,600,000
OldFullCoin نرخ سکه تمام قدیم در 1400/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/5/31]  11,400,000 11,600,000 11,400,000 11,500,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.