نمودار تغییرات نرخ ارز دلار نیوزلند در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/10/6 تا 1399/11/7


تاریخچه نرخ فروش دلار نیوزلند (NZD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/5]  17,230 17,590 17,230 17,450
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/4]  17,050 17,290 16,880 17,230
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/3]  17,050 17,050 17,050 17,050
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/2]  16,810 17,570 16,810 17,050
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/1]  16,220 17,000 16,220 16,810
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  15,750 16,420 15,700 16,220
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  16,920 16,920 15,640 15,750
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  16,920 16,920 16,680 16,920
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  17,760 17,760 16,910 16,920
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  17,760 17,760 17,760 17,760
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  18,160 18,160 17,750 17,760
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  18,510 18,510 18,140 18,160
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  18,440 18,550 18,420 18,510
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  18,620 18,620 18,430 18,440
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  18,480 18,670 18,480 18,620
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  19,100 19,100 18,480 18,480
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  19,100 19,100 19,100 19,100
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  19,400 19,400 19,070 19,100
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  19,460 19,550 19,380 19,400
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  19,220 19,460 19,220 19,460
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  19,120 19,290 19,120 19,220
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  19,000 19,130 19,000 19,120
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  19,190 19,190 18,980 19,000
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  19,190 19,190 19,190 19,190
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  19,140 19,210 19,140 19,190
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  18,950 19,140 18,950 19,140
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  18,930 18,960 18,900 18,950
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  18,960 18,990 18,900 18,930
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  18,840 18,980 18,840 18,960
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.