نمودار تغییرات نرخ ارز دلار نیوزلند در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش دلار نیوزلند (NZD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  16,790 16,790 16,770 16,770
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  16,930 16,960 16,790 16,790
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  16,760 16,990 16,760 16,930
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  16,350 16,760 16,350 16,760
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  16,190 16,360 16,170 16,350
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  16,240 16,290 16,160 16,190
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  16,240 16,240 16,240 16,240
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  15,550 16,290 15,550 16,240
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  16,460 16,460 15,550 15,550
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  16,460 16,460 16,460 16,460
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  16,480 16,590 16,380 16,460
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  17,250 17,250 16,320 16,480
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  17,670 17,670 17,150 17,250
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  17,670 17,670 17,670 17,670
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  17,790 17,790 17,670 17,670
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  17,670 17,790 17,670 17,790
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  17,730 17,760 17,650 17,670
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  17,680 17,740 17,650 17,730
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  17,760 17,840 17,660 17,680
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  17,750 17,830 17,620 17,760
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  17,750 17,750 17,750 17,750
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  17,970 17,970 17,710 17,750
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  17,980 17,980 17,920 17,970
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  17,880 17,980 17,700 17,980
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  18,200 18,200 17,870 17,880
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  18,240 18,240 18,110 18,200
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  18,510 18,510 18,240 18,240
NZD نرخ دلار نیوزلند در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  18,510 18,510 18,510 18,510
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.