نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 205 روز گذشته از 1402/2/18 تا 1402/9/8


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/6]  4,705 4,740 4,695 4,730
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/5]  4,715 4,730 4,695 4,700
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/4]  4,730 4,730 4,690 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/3]  4,690 4,735 4,675 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/2]  4,670 4,720 4,650 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/9/1]  4,735 4,735 4,650 4,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/30]  4,705 4,740 4,705 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/29]  4,660 4,710 4,650 4,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/28]  4,690 4,700 4,660 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/27]  4,690 4,715 4,660 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/26]  4,680 4,690 4,650 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/25]  4,725 4,725 4,660 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/24]  4,680 4,730 4,680 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/23]  4,610 4,690 4,590 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/22]  4,650 4,650 4,595 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/21]  4,650 4,655 4,620 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/20]  4,605 4,665 4,600 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/19]  4,625 4,625 4,580 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/18]  4,585 4,625 4,570 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/17]  4,580 4,585 4,560 4,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/16]  4,660 4,660 4,570 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/15]  4,655 4,670 4,645 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/14]  4,640 4,680 4,610 4,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/13]  4,610 4,715 4,610 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/12]  4,660 4,715 4,610 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/11]  4,605 4,685 4,605 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/10]  4,620 4,640 4,590 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/9]  4,605 4,650 4,595 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/8]  4,570 4,625 4,570 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/7]  4,640 4,670 4,565 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/6]  4,610 4,680 4,590 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/5]  4,585 4,615 4,585 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/4]  4,580 4,590 4,550 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/3]  4,540 4,590 4,540 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/2]  4,580 4,600 4,540 4,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/8/1]  4,555 4,610 4,550 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/30]  4,520 4,610 4,510 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/29]  4,610 4,670 4,520 4,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/28]  4,630 4,670 4,600 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/27]  4,635 4,670 4,615 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/26]  4,655 4,710 4,635 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/25]  4,590 4,660 4,590 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/24]  4,700 4,700 4,585 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/23]  4,720 4,720 4,680 4,700
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/22]  4,680 4,770 4,680 4,680
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/21]  4,705 4,740 4,680 4,740
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/20]  4,740 4,770 4,680 4,740
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/19]  4,845 4,845 4,740 4,770
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/18]  4,895 4,915 4,805 4,830
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/17]  4,805 4,940 4,800 4,860
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/16]  4,630 4,810 4,520 4,800
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/15]  4,560 4,630 4,520 4,520
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/14]  4,535 4,565 4,520 4,520
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/13]  4,505 4,540 4,505 4,520
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/12]  4,495 4,590 4,495 4,510
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/11]  4,575 4,590 4,495 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/10]  4,630 4,650 4,575 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/9]  4,635 4,650 4,630 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/8]  4,650 4,660 4,620 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/7]  4,645 4,690 4,620 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/6]  4,605 5,700 4,600 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/5]  4,555 5,700 4,555 4,605
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/4]  4,585 4,595 4,550 4,555
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/3]  4,585 4,600 4,575 4,595
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/2]  4,585 4,595 4,585 4,595
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  4,605 4,605 4,555 4,595
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  4,590 4,615 4,555 4,555
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  4,595 4,595 4,535 4,555
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  4,610 4,610 4,565 4,585
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  4,605 4,630 4,580 4,605
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  4,645 4,645 4,550 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  4,655 4,670 4,610 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  4,640 4,670 4,640 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  4,645 4,670 4,630 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  4,675 4,685 4,645 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  4,660 4,690 4,655 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  4,665 4,670 4,640 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  4,640 4,685 4,640 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  4,650 4,660 4,640 4,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  4,670 4,680 4,640 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  4,645 4,670 4,640 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  4,625 4,645 4,620 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  4,645 4,655 4,625 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  4,665 4,665 4,620 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  4,665 4,680 4,650 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  4,650 4,680 4,640 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  4,605 4,650 4,600 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  4,605 4,645 4,600 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  4,660 4,660 4,580 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  4,625 4,670 4,610 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  4,580 4,625 4,570 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  4,600 4,605 4,570 4,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  4,580 4,610 4,580 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  4,595 4,605 4,575 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  4,600 4,615 4,580 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  4,635 4,650 4,600 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  4,640 4,655 4,600 4,630
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  4,595 4,665 4,590 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  4,580 4,630 4,580 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  4,595 4,605 4,580 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  4,625 4,640 4,585 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  4,650 4,650 4,615 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  4,645 4,650 4,610 4,640
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  4,710 4,710 4,640 4,645
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  4,730 4,730 4,680 4,700
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  4,730 4,740 4,680 4,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  4,690 4,740 4,660 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  4,675 4,900 4,650 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  4,810 4,900 4,660 4,900
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  4,860 4,910 4,810 4,900
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  4,800 4,875 4,800 4,850
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  4,880 4,890 4,780 4,800
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  4,880 4,910 4,880 4,890
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  4,860 4,910 4,860 4,880
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  4,955 4,955 4,855 4,880
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  4,905 4,975 4,905 4,920
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  4,875 4,920 4,860 4,920
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  4,920 4,930 4,870 4,920
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  4,880 4,930 4,860 4,920
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  4,800 4,890 4,790 4,880
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  4,820 4,830 4,790 4,790
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  4,820 4,840 4,800 4,820
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  4,840 4,840 4,790 4,840
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  4,840 4,905 4,830 4,840
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  4,860 4,885 4,830 4,840
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  4,830 4,860 4,810 4,840
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  4,800 4,840 4,775 4,820
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  4,830 4,830 4,785 4,800
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  4,820 4,880 4,820 4,830
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  4,825 4,880 4,820 4,880
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  4,830 4,905 4,820 4,880
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  4,855 4,870 4,820 4,820
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  4,910 4,910 4,850 4,870
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  4,860 4,910 4,820 4,860
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  4,865 4,875 4,820 4,820
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24]  4,925 4,925 4,850 4,850
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23]  4,930 4,960 4,900 4,900
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22]  4,870 4,930 4,865 4,900
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21]  4,745 4,880 4,740 4,880
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20]  4,735 4,760 4,710 4,750
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19]  4,700 4,750 4,670 4,740
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18]  4,700 4,710 4,670 4,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17]  4,745 4,760 4,695 4,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16]  4,700 4,745 4,695 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15]  4,720 4,740 4,700 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14]  4,725 4,740 4,695 4,730
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13]  4,705 4,735 4,685 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12]  4,670 4,710 4,660 4,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11]  4,605 4,675 4,605 4,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10]  4,640 4,650 4,580 4,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9]  4,600 4,640 4,580 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8]  4,580 4,605 4,565 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7]  4,580 4,580 4,550 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6]  4,650 4,660 4,580 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5]  4,615 4,655 4,600 4,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4]  4,700 4,750 4,615 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3]  4,545 4,750 4,545 4,750
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2]  4,640 4,690 4,525 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1]  4,555 4,715 4,550 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31]  4,530 4,570 4,530 4,550
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30]  4,565 4,585 4,530 4,550
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29]  4,700 4,700 4,560 4,580
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28]  4,720 4,725 4,670 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27]  4,675 4,740 4,630 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26]  4,645 4,675 4,630 4,630
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25]  4,625 4,645 4,560 4,630
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24]  4,675 4,690 4,540 4,630
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23]  4,455 4,695 4,455 4,540
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22]  4,380 4,480 4,370 4,480
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21]  4,585 4,590 4,360 4,460
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20]  4,610 4,610 4,510 4,610
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19]  4,520 4,615 4,500 4,510
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18]  4,505 4,570 4,480 4,500
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17]  4,595 4,610 4,505 4,570
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  4,635 4,640 4,585 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  4,615 4,640 4,590 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  4,595 4,620 4,595 4,620
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  4,645 4,690 4,595 4,630
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  4,635 4,675 4,600 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  4,555 4,645 4,555 4,600
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  4,590 4,590 4,520 4,530
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  4,655 4,670 4,590 4,590
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  4,655 4,680 4,625 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  4,700 4,700 4,655 4,680
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  4,660 4,730 4,660 4,690
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  4,670 4,730 4,645 4,730
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  4,705 4,730 4,670 4,730
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  4,775 4,810 4,695 4,770
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  4,800 4,810 4,745 4,810
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  4,730 4,830 4,730 4,800
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  4,690 4,800 4,690 4,790
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  4,730 4,730 4,665 4,730
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  4,705 4,760 4,700 4,700
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  4,740 4,755 4,690 4,700
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  4,820 4,910 4,730 4,750
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  4,905 4,910 4,820 4,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  4,785 4,915 4,785 4,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  4,875 4,920 4,785 4,810
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  4,930 5,000 4,845 4,880
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  4,975 5,000 4,930 5,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  5,045 5,060 4,975 5,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  5,025 5,045 4,985 5,040
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  5,110 5,120 5,020 5,030
NOK نرخ کرون نروژ در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  4,980 5,120 4,880 5,070
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.