نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 66 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  2,715 2,770 2,695 2,750
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  2,720 2,780 2,710 2,770
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  2,695 2,780 2,695 2,770
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  2,650 2,740 2,560 2,740
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  2,620 2,780 2,620 2,680
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  2,675 2,675 2,615 2,660
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  2,635 2,675 2,635 2,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  2,505 2,660 2,495 2,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  2,650 2,725 2,495 2,530
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  2,675 2,710 2,650 2,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  2,670 2,730 2,605 2,710
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  2,790 2,840 2,655 2,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  2,850 2,930 2,780 2,840
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  2,885 2,930 2,850 2,930
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  2,900 2,930 2,885 2,930
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  2,875 2,930 2,875 2,930
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  2,870 2,920 2,865 2,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  2,880 2,910 2,855 2,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  2,880 2,940 2,875 2,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  2,880 2,980 2,880 2,920
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  2,865 2,910 2,865 2,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  2,910 2,940 2,865 2,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  2,900 2,950 2,885 2,940
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  2,905 3,090 2,885 2,950
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  2,945 2,990 2,900 2,950
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  2,970 3,000 2,945 2,990
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  2,995 3,030 2,960 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  2,990 3,030 2,985 3,030
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/26]  2,980 3,040 2,970 3,030
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/25]  2,950 3,020 2,950 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/24]  2,955 3,000 2,920 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/23]  2,920 3,000 2,920 2,990
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/22]  2,930 2,980 2,920 2,960
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/21]  2,925 2,990 2,925 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/20]  2,935 2,970 2,920 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  2,980 3,020 2,930 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  2,970 3,030 2,970 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  2,945 3,020 2,935 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  2,930 2,990 2,910 2,990
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  2,905 2,980 2,760 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  3,030 3,070 2,900 2,950
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  3,025 3,070 3,025 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  3,025 3,070 3,010 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  3,030 3,080 3,010 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  3,015 3,090 3,010 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  2,975 3,040 2,975 3,040
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  2,930 3,050 2,880 3,040
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  2,935 3,020 2,830 3,000
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  2,915 3,020 2,915 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  2,935 3,020 2,915 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  2,945 3,020 2,905 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  2,965 3,020 2,935 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  2,950 3,020 2,935 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  2,950 3,020 2,950 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  2,945 3,020 2,945 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  2,980 3,020 2,930 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  2,945 3,050 2,945 3,020
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  2,940 2,990 2,940 2,980
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  2,915 3,075 2,915 2,980
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  2,935 2,970 2,915 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  2,950 2,990 2,930 2,970
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  2,930 3,000 2,855 2,990
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  2,925 2,950 2,920 2,950
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  2,930 2,950 2,925 2,950
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/20]  2,920 2,980 2,910 2,950
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.