نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 28 روز گذشته از 1401/12/2 تا 1402/1/1


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  4,390 4,520 4,390 4,500
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  4,405 4,430 4,330 4,390
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  4,310 4,415 4,310 4,330
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  4,270 4,340 4,270 4,330
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  4,500 4,515 4,250 4,340
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  4,300 4,500 4,275 4,460
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  4,105 4,345 4,105 4,290
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  4,115 4,295 3,980 4,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  4,510 4,670 4,105 4,200
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  4,685 4,685 4,505 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  4,765 4,765 4,660 4,670
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  4,820 4,820 4,720 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  4,705 4,900 4,590 4,720
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  4,875 4,950 4,660 4,900
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  5,175 5,650 4,870 4,910
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  5,190 5,650 5,175 5,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  5,195 5,650 5,190 5,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  5,165 5,650 5,120 5,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  5,375 5,650 5,160 5,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  5,640 5,650 5,350 5,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  5,555 5,660 5,060 5,650
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  5,505 5,755 5,060 5,060
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  5,205 5,505 5,060 5,060
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  5,115 5,220 5,060 5,060
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  4,970 5,115 4,950 5,060
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/3]  4,835 4,970 4,835 4,950
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.