نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  3,155 3,243 2,970 3,144
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  3,155 3,243 3,100 3,243
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  3,220 3,314 3,100 3,243
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  3,225 3,314 3,180 3,314
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  3,205 3,320 3,080 3,314
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  2,965 3,299 2,900 3,299
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  3,270 3,363 2,900 2,980
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  3,355 3,488 3,250 3,363
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  3,430 3,468 3,350 3,468
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  3,445 3,445 3,380 3,423
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  3,435 3,450 3,380 3,423
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  3,465 3,465 3,380 3,423
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  3,450 3,465 3,380 3,436
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  3,465 3,479 3,380 3,448
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  3,385 3,485 3,350 3,441
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  3,385 3,474 3,330 3,381
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  3,245 3,390 3,150 3,386
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  3,205 3,245 3,150 3,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  3,200 3,210 3,150 3,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  3,195 3,204 3,100 3,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  3,195 3,225 3,100 3,187
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  3,065 3,195 3,000 3,188
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  3,155 3,155 2,960 3,070
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  3,225 3,225 3,100 3,150
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  3,220 3,225 3,150 3,223
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  3,180 3,240 3,070 3,223
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  3,125 3,185 3,050 3,181
NOK نرخ کرون نروژ در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  3,110 3,130 3,000 3,103
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.