نمودار تغییرات نرخ ارز کرون نروژ در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1401/4/16 تا 1401/5/16


تاریخچه نرخ فروش کرون نروژ (NOK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/14]  3,220 3,240 3,185 3,240
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/13]  3,230 3,255 3,200 3,240
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/12]  3,255 3,255 3,200 3,200
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/11]  3,300 3,300 3,250 3,250
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/10]  3,290 3,300 3,275 3,300
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/9]  3,305 3,310 3,290 3,290
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/8]  3,295 3,310 3,270 3,310
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/7]  3,270 3,300 3,270 3,270
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/6]  3,240 3,290 3,240 3,270
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/5]  3,230 3,270 3,230 3,250
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/4]  3,230 3,260 3,230 3,230
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/3]  3,210 3,240 3,205 3,230
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/2]  3,225 3,240 3,210 3,230
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/1]  3,215 3,240 3,205 3,230
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/31]  3,200 3,225 3,190 3,210
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/30]  3,200 3,210 3,180 3,210
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/29]  3,210 3,225 3,190 3,190
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/28]  3,190 3,215 3,160 3,210
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/27]  3,155 3,190 3,155 3,160
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/26]  3,160 3,170 3,135 3,160
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/25]  3,160 3,190 3,130 3,170
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/24]  3,125 3,160 3,125 3,130
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/23]  3,115 3,145 3,110 3,130
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/22]  3,095 3,115 3,070 3,110
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/21]  3,110 3,110 3,080 3,100
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/20]  3,135 3,150 3,090 3,110
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/19]  3,135 3,140 3,135 3,140
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/18]  3,130 3,140 3,090 3,140
NOK نرخ کرون نروژ در 1401/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/17]  3,130 3,130 3,090 3,090
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.