نمودار تغییرات نرخ ارز رینگیت مالزی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش رینگیت مالزی (MYR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  5,485 5,620 5,485 5,620
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  5,475 5,630 5,450 5,620
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  5,405 5,640 5,310 5,600
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  5,295 5,550 5,125 5,550
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  5,240 5,560 5,150 5,420
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  5,340 5,420 5,225 5,360
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  5,330 5,420 5,330 5,420
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  5,075 5,430 5,055 5,420
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  5,370 5,520 5,075 5,190
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  5,395 5,520 5,370 5,520
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  5,435 5,580 5,280 5,520
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  5,675 5,830 5,405 5,570
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  5,775 6,060 5,655 5,830
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  5,775 5,890 5,770 5,890
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  5,810 5,940 5,775 5,890
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  5,815 5,940 5,800 5,940
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  5,785 5,950 5,280 5,930
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  5,815 5,940 5,785 5,930
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  5,820 5,980 5,655 5,920
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  5,825 6,010 5,810 5,950
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  5,825 5,960 5,825 5,960
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  5,885 6,055 5,810 5,960
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  5,880 6,030 5,870 6,020
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  5,855 6,205 5,820 6,030
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  5,980 6,120 5,850 5,990
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  6,010 6,545 5,975 6,120
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  6,075 6,220 6,010 6,140
MYR نرخ رینگیت مالزی در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  6,080 6,220 6,075 6,220
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.