نمودار تغییرات نرخ ارز دینار کویت در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش دینار کویت (KWD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  75,205 76,020 75,165 75,960
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  74,785 76,120 74,735 76,020
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  73,900 76,050 72,260 75,570
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  72,320 74,670 69,350 74,660
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  71,560 76,840 70,125 72,950
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  72,880 73,020 71,390 72,230
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  72,835 73,020 72,830 73,020
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  69,345 73,150 69,015 73,020
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  73,465 75,470 69,195 69,880
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  73,500 74,130 73,465 74,130
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  73,950 74,970 71,580 74,130
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  77,205 78,240 73,485 74,680
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  78,700 83,345 76,940 78,240
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  78,720 79,100 78,700 79,100
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  79,140 79,780 78,705 79,100
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  79,145 79,870 79,000 79,780
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  78,975 79,980 70,565 79,620
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  79,380 79,790 78,815 79,700
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  79,445 80,550 76,770 79,790
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  79,540 82,615 79,260 80,190
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  79,510 80,280 79,485 80,280
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  80,545 83,075 79,430 80,280
KWD نرخ دینار کویت در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  80,345 81,300 80,340 81,280
KWD نرخ دینار کویت در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  80,170 85,850 79,505 81,300
KWD نرخ دینار کویت در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  81,835 82,730 80,065 80,880
KWD نرخ دینار کویت در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  82,270 90,810 81,770 82,730
KWD نرخ دینار کویت در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  83,170 83,970 82,270 82,940
KWD نرخ دینار کویت در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  83,150 83,970 83,125 83,970
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.