نمودار تغییرات نرخ ارز ده ین ژاپن در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش ده ین ژاپن (JPY10)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  2,065 2,111 2,065 2,111
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  2,075 2,111 2,065 2,111
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  2,045 2,104 2,045 2,104
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  2,005 2,220 2,000 2,072
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  1,985 2,220 1,985 2,220
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  2,020 2,220 1,980 2,220
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  2,010 2,220 2,010 2,220
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  1,915 2,220 1,915 2,220
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  2,025 2,225 1,905 2,220
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  2,030 2,225 2,025 2,225
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  2,035 2,236 2,020 2,225
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  2,125 2,236 2,025 2,236
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  2,170 2,252 2,120 2,236
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  2,175 2,252 2,170 2,252
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  2,190 2,252 2,170 2,252
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  2,195 2,250 2,185 2,230
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  2,200 2,320 2,195 2,250
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  2,215 2,322 2,200 2,320
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  2,215 2,322 2,215 2,322
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  2,215 2,320 2,215 2,320
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  2,215 2,320 2,215 2,320
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  2,245 2,340 2,215 2,320
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  2,240 2,340 2,235 2,340
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  2,235 2,340 2,205 2,340
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  2,265 2,340 2,230 2,340
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  2,280 2,340 2,265 2,340
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  2,305 2,343 2,280 2,340
JPY10 نرخ ده ین ژاپن در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  2,305 2,343 2,300 2,343
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.