نمودار تغییرات نرخ ارز گرم طلا 18 عیار ایران در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش گرم طلا 18 عیار ایران (IranGoldGram18)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  2,326,200 2,328,500 2,319,800 2,320,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  2,326,200 2,326,200 2,326,200 2,326,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  2,330,900 2,330,900 2,321,600 2,326,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  2,324,200 2,330,900 2,301,800 2,330,900
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  2,330,600 2,337,500 2,324,200 2,324,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  2,341,900 2,345,900 2,326,500 2,330,600
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  2,350,500 2,352,800 2,341,900 2,341,900
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  2,350,200 2,358,300 2,350,200 2,350,500
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  2,342,200 2,350,200 2,342,200 2,350,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  2,351,600 2,351,600 2,342,200 2,342,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  2,332,900 2,351,600 2,332,900 2,351,600
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  2,345,900 2,345,900 2,326,000 2,332,900
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  2,352,800 2,352,800 2,345,600 2,345,900
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  2,360,900 2,360,900 2,350,500 2,352,800
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  2,356,200 2,367,800 2,356,200 2,360,900
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  2,357,400 2,357,400 2,356,200 2,356,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  2,356,200 2,357,400 2,351,600 2,357,400
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  2,364,100 2,364,100 2,356,200 2,356,200
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  2,367,800 2,377,000 2,362,000 2,364,100
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  2,367,800 2,378,200 2,364,300 2,367,800
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  2,368,900 2,381,600 2,365,500 2,367,800
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  2,335,500 2,368,900 2,333,200 2,368,900
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  2,335,500 2,335,500 2,335,500 2,335,500
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  2,334,300 2,336,600 2,330,600 2,335,500
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  2,322,800 2,337,800 2,322,800 2,334,300
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  2,312,600 2,322,800 2,312,400 2,322,800
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  2,317,000 2,317,000 2,307,800 2,312,600
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  2,303,100 2,321,600 2,300,800 2,317,000
IranGoldGram18 نرخ گرم طلا 18 عیار ایران در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  2,317,000 2,317,000 2,298,500 2,303,100
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.