نمودار تغییرات نرخ ارز صد دینار عراق در بازار تهران در 179 روز گذشته از 1399/5/5 تا 1399/11/2


تاریخچه نرخ فروش صد دینار عراق (IQD100)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  2,170 2,170 2,040 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  2,170 2,170 1,890 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  2,170 2,170 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  2,170 2,170 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  2,170 2,170 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  2,170 2,170 2,040 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  2,170 2,170 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  2,170 2,170 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  2,170 2,170 2,040 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  2,170 2,170 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  2,170 2,170 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  2,170 2,170 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  2,170 2,170 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  2,170 2,170 2,070 2,070
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  2,170 2,170 2,060 2,070
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  2,170 2,250 2,040 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  2,170 2,170 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  2,170 2,170 2,050 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  2,170 2,170 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  2,175 2,175 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  2,175 2,175 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  2,175 2,175 2,020 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  2,195 2,195 2,020 2,020
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  2,195 2,195 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  2,195 2,195 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  2,190 2,195 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  2,190 2,190 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  2,165 2,190 2,060 2,090
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  2,160 2,170 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  2,160 2,215 2,000 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  2,155 2,160 2,020 2,020
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  2,180 2,270 1,570 2,020
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  2,180 2,180 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  2,175 2,180 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  2,190 2,190 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  2,180 2,200 2,040 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/24]  2,180 2,185 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/23]  2,185 2,185 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/22]  2,205 2,210 2,050 2,070
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/21]  2,205 2,210 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/20]  2,220 2,220 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/19]  2,200 2,225 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/18]  2,180 2,200 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/17]  2,185 2,185 2,090 2,090
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/16]  2,170 2,185 2,060 2,090
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/15]  2,190 2,210 2,040 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/14]  2,190 2,190 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/13]  2,180 2,195 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/12]  2,210 2,215 2,040 2,040
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/11]  2,145 2,215 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  2,120 2,150 1,940 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  2,090 2,125 1,940 1,940
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  2,090 2,140 1,940 1,940
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  2,080 2,090 1,960 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  2,110 2,110 1,960 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  2,130 2,135 1,950 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  2,185 2,185 1,950 1,950
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  2,180 2,185 2,050 2,050
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  2,190 2,230 2,060 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  2,175 2,235 2,175 2,230
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  2,185 2,200 2,175 2,200
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  2,190 2,300 2,170 2,200
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  2,300 2,300 2,175 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  2,225 2,300 2,205 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  2,190 2,300 2,190 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  2,275 2,360 2,185 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  2,285 2,360 2,275 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  2,285 2,360 2,275 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  2,310 2,360 2,270 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  2,325 2,360 2,230 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  2,250 2,335 2,235 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  2,170 2,400 2,165 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  2,125 2,360 2,050 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  2,300 2,360 2,090 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  2,300 2,360 2,295 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  2,460 2,460 2,275 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  2,445 2,530 2,435 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  2,445 2,460 2,445 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  2,380 2,530 2,365 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  2,250 2,530 2,250 2,530
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  2,360 2,500 2,250 2,500
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  2,360 2,480 2,355 2,480
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  2,365 2,480 2,355 2,480
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  2,410 2,480 2,325 2,480
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  2,360 2,480 2,355 2,480
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  2,445 2,460 2,345 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  2,445 2,460 2,445 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  2,500 2,500 2,445 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  2,505 2,505 2,460 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  2,480 2,515 2,460 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  2,310 2,480 2,305 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  2,560 2,560 2,310 2,360
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  2,645 2,800 2,555 2,560
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  2,705 2,800 2,640 2,800
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  2,705 2,750 2,705 2,750
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  2,705 2,750 2,695 2,750
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  2,675 2,750 2,660 2,750
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  2,670 2,675 2,645 2,660
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  2,655 2,670 2,635 2,660
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  2,600 2,730 2,575 2,660
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  2,600 2,730 2,590 2,730
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  2,495 2,650 2,495 2,650
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  2,500 2,510 2,490 2,510
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  2,490 2,510 2,490 2,510
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  2,490 2,510 2,465 2,510
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  2,470 2,510 2,460 2,510
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  2,405 2,900 2,400 2,460
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  2,475 2,750 2,370 2,750
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  2,520 2,750 2,475 2,750
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  2,520 2,750 2,510 2,750
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  2,505 2,750 2,505 2,750
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  2,475 2,560 2,475 2,560
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  2,485 2,560 2,440 2,560
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  2,455 2,560 2,300 2,560
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  2,425 2,455 2,300 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  2,415 2,460 2,300 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  2,410 2,415 2,300 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  2,360 2,415 2,300 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  2,315 2,360 2,260 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  2,290 2,315 2,260 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  2,295 2,295 2,260 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  2,250 2,300 2,250 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  2,265 2,265 2,225 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  2,265 2,270 2,255 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  2,255 2,265 2,235 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  2,255 2,300 2,240 2,260
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  2,205 2,300 2,185 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  2,260 2,300 2,205 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  2,210 2,300 2,210 2,300
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  2,160 2,250 2,100 2,250
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  2,160 2,160 2,100 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  2,160 2,160 2,100 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  2,130 2,160 2,130 2,160
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  2,080 2,160 1,900 2,160
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  2,075 2,100 1,900 1,900
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  2,075 2,100 2,075 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  2,035 2,100 2,035 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  2,030 2,100 2,030 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  2,050 2,100 2,025 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  2,040 2,100 2,040 2,100
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  2,000 2,060 2,000 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  1,965 2,080 1,965 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  1,965 2,080 1,965 2,080
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  1,965 2,080 1,965 2,080
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  1,970 2,080 1,965 2,080
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  1,975 2,080 1,965 2,080
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  1,965 2,080 1,965 2,080
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  1,935 2,060 1,930 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  1,925 1,980 1,925 1,980
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  1,930 1,960 1,925 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  1,940 1,960 1,915 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  1,940 1,960 1,940 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  1,915 1,960 1,910 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  1,920 1,960 1,910 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  1,950 1,980 1,920 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  1,890 1,980 1,890 1,980
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  1,845 1,960 1,845 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  1,885 1,960 1,845 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  1,890 1,960 1,880 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  1,870 1,960 1,870 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  1,855 1,960 1,850 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  1,850 1,895 1,850 1,860
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  1,800 2,000 1,765 1,860
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  1,990 2,060 1,800 2,000
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  1,990 2,060 1,990 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  1,990 2,060 1,985 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  1,980 2,060 1,980 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  1,980 2,060 1,980 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  1,955 2,060 1,955 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  1,960 2,060 1,935 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  1,965 2,060 1,920 1,960
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  1,970 2,060 1,965 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  1,980 2,060 1,970 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  1,975 2,060 1,970 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  2,060 2,060 1,960 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  2,060 2,060 1,965 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  1,960 2,060 1,930 2,060
IQD100 نرخ صد دینار عراق در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  1,960 1,960 1,930 1,960
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.