نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 158 روز گذشته از 1401/10/10 تا 1402/3/17


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  16,700,000 16,700,000 16,700,000 16,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  16,700,000 16,700,000 16,700,000 16,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  16,750,000 16,800,000 16,700,000 16,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  16,700,000 16,750,000 16,700,000 16,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  16,600,000 16,750,000 16,600,000 16,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  16,800,000 16,800,000 16,600,000 16,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  16,900,000 16,900,000 16,700,000 16,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  16,700,000 16,900,000 16,500,000 16,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  17,000,000 17,000,000 16,500,000 16,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  17,250,000 17,250,000 16,700,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  16,800,000 17,250,000 16,800,000 17,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  17,000,000 17,300,000 16,800,000 17,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  17,100,000 17,100,000 17,000,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  17,300,000 17,300,000 17,100,000 17,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  17,300,000 17,500,000 17,100,000 17,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  17,000,000 17,400,000 17,000,000 17,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  17,000,000 17,000,000 16,900,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  17,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  17,200,000 17,200,000 17,000,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  17,900,000 17,900,000 17,200,000 17,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  17,900,000 17,900,000 17,900,000 17,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  18,000,000 18,000,000 17,900,000 17,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  18,200,000 18,300,000 18,000,000 18,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  18,500,000 18,500,000 18,200,000 18,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  18,700,000 18,700,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  18,850,000 18,900,000 18,700,000 18,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  18,800,000 18,850,000 18,800,000 18,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  19,000,000 19,000,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  19,400,000 19,400,000 19,000,000 19,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  19,400,000 19,400,000 19,400,000 19,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  19,300,000 19,400,000 19,300,000 19,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  19,400,000 19,500,000 19,300,000 19,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  19,750,000 19,750,000 19,400,000 19,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  19,600,000 19,800,000 19,500,000 19,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  19,500,000 19,600,000 19,500,000 19,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  19,300,000 19,500,000 19,300,000 19,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  19,300,000 19,300,000 19,300,000 19,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  18,800,000 19,300,000 18,800,000 19,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  18,700,000 18,800,000 18,700,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  18,700,000 18,700,000 18,700,000 18,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  18,800,000 18,800,000 18,700,000 18,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  18,800,000 18,800,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  18,800,000 18,800,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  18,800,000 18,800,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  18,800,000 18,800,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  18,700,000 18,800,000 18,700,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  18,800,000 18,800,000 18,700,000 18,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  18,800,000 18,900,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  18,800,000 18,800,000 18,700,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  18,900,000 18,900,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  18,900,000 19,000,000 18,800,000 18,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  18,800,000 18,900,000 18,800,000 18,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  18,800,000 18,800,000 18,700,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  19,000,000 19,000,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  18,900,000 19,000,000 18,900,000 19,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  18,900,000 18,900,000 18,900,000 18,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  19,100,000 19,100,000 18,900,000 18,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  18,700,000 19,200,000 18,700,000 19,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  18,700,000 18,700,000 18,400,000 18,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  19,800,000 19,800,000 18,700,000 18,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  19,800,000 19,800,000 19,800,000 19,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  19,500,000 19,800,000 19,500,000 19,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  19,000,000 19,500,000 19,000,000 19,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  18,800,000 19,000,000 18,800,000 19,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  18,800,000 18,800,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  19,000,000 19,000,000 18,800,000 18,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  18,500,000 19,500,000 18,500,000 19,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  18,500,000 18,500,000 18,500,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  18,200,000 18,500,000 18,200,000 18,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  18,000,000 18,600,000 18,000,000 18,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  17,500,000 18,000,000 17,500,000 18,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  16,300,000 17,800,000 16,300,000 17,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  15,000,000 16,300,000 15,000,000 16,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  14,500,000 15,200,000 14,200,000 15,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  15,900,000 15,900,000 14,500,000 14,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  15,900,000 15,900,000 15,900,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  15,900,000 15,900,000 15,900,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  15,900,000 15,900,000 15,900,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  16,100,000 16,100,000 15,700,000 15,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  16,500,000 16,500,000 16,100,000 16,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  17,000,000 17,000,000 16,500,000 16,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  16,500,000 17,000,000 16,500,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  16,500,000 16,500,000 16,500,000 16,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  16,800,000 16,800,000 16,500,000 16,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  17,000,000 17,000,000 16,200,000 16,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  17,800,000 18,000,000 17,000,000 17,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  18,200,000 18,200,000 17,800,000 17,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  17,700,000 19,000,000 17,700,000 18,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  16,400,000 17,700,000 16,400,000 17,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  16,400,000 16,400,000 16,400,000 16,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  16,400,000 16,400,000 16,400,000 16,400,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.