نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 73 روز گذشته از 1399/6/30 تا 1399/9/12


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  5,750,000 6,000,000 5,650,000 5,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  5,850,000 5,850,000 5,550,000 5,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  5,800,000 5,850,000 5,600,000 5,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  5,800,000 5,800,000 5,600,000 5,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  5,950,000 5,950,000 5,500,000 5,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  6,200,000 6,200,000 5,600,000 5,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  6,150,000 6,250,000 5,800,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  6,190,000 6,250,000 6,000,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  6,280,000 6,300,000 6,000,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  6,200,000 6,300,000 6,200,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  6,300,000 6,300,000 6,200,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  6,370,000 6,370,000 6,100,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  6,500,000 6,520,000 6,100,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  6,550,000 6,650,000 6,350,000 6,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  6,600,000 6,650,000 6,400,000 6,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  6,950,000 7,100,000 6,500,000 6,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  7,100,000 7,250,000 6,900,000 7,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  7,100,000 7,250,000 7,100,000 7,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  7,350,000 7,350,000 7,100,000 7,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  7,400,000 7,400,000 7,100,000 7,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  7,200,000 7,400,000 7,000,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  6,750,000 7,500,000 6,600,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  6,550,000 7,000,000 6,500,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  6,500,000 7,200,000 6,500,000 6,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  6,900,000 7,200,000 6,500,000 6,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  7,500,000 7,500,000 6,800,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  7,200,000 7,500,000 7,200,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  7,200,000 7,400,000 7,000,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  7,469,000 7,500,000 7,000,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  7,469,000 7,500,000 7,350,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  7,500,000 7,500,000 7,200,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  7,500,000 7,500,000 7,200,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  7,400,000 7,500,000 7,400,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  7,350,000 7,500,000 7,300,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  7,200,000 7,350,000 7,200,000 7,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  7,100,000 7,200,000 7,000,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  7,100,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  7,080,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  6,950,000 7,100,000 6,850,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  6,850,000 6,950,000 6,750,000 6,900,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.