نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 133 روز گذشته از 1399/5/1 تا 1399/9/12


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  5,750,000 6,000,000 5,650,000 5,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  5,850,000 5,850,000 5,550,000 5,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  5,800,000 5,850,000 5,600,000 5,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  5,800,000 5,800,000 5,600,000 5,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  5,950,000 5,950,000 5,500,000 5,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  6,200,000 6,200,000 5,600,000 5,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  6,150,000 6,250,000 5,800,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  6,190,000 6,250,000 6,000,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  6,280,000 6,300,000 6,000,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  6,200,000 6,300,000 6,200,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  6,300,000 6,300,000 6,200,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  6,370,000 6,370,000 6,100,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  6,500,000 6,520,000 6,100,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  6,550,000 6,650,000 6,350,000 6,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  6,600,000 6,650,000 6,400,000 6,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  6,950,000 7,100,000 6,500,000 6,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  7,100,000 7,250,000 6,900,000 7,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  7,100,000 7,250,000 7,100,000 7,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  7,350,000 7,350,000 7,100,000 7,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  7,400,000 7,400,000 7,100,000 7,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  7,200,000 7,400,000 7,000,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  6,750,000 7,500,000 6,600,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  6,550,000 7,000,000 6,500,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  6,500,000 7,200,000 6,500,000 6,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  6,900,000 7,200,000 6,500,000 6,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  7,500,000 7,500,000 6,800,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  7,200,000 7,500,000 7,200,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  7,200,000 7,400,000 7,000,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  7,469,000 7,500,000 7,000,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  7,469,000 7,500,000 7,350,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  7,500,000 7,500,000 7,200,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  7,500,000 7,500,000 7,200,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  7,400,000 7,500,000 7,400,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  7,350,000 7,500,000 7,300,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  7,200,000 7,350,000 7,200,000 7,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  7,100,000 7,200,000 7,000,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  7,100,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  7,080,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  6,950,000 7,100,000 6,850,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  6,850,000 6,950,000 6,750,000 6,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  6,700,000 6,850,000 6,600,000 6,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  6,750,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  6,700,000 6,800,000 6,650,000 6,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  6,500,000 6,730,000 6,500,000 6,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  6,600,000 6,650,000 6,500,000 6,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  6,300,000 6,600,000 6,150,000 6,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  5,900,000 6,300,000 5,900,000 6,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  6,050,000 6,050,000 5,900,000 5,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  5,850,000 6,050,000 5,850,000 5,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  5,850,000 5,950,000 5,700,000 5,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  5,650,000 5,850,000 5,650,000 5,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  5,730,000 5,730,000 5,600,000 5,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  5,650,000 5,750,000 5,600,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  5,650,000 5,700,000 5,550,000 5,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  5,650,000 5,650,000 5,550,000 5,560,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  5,600,000 5,700,000 5,550,000 5,560,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  5,600,000 5,750,000 5,570,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  5,500,000 5,650,000 5,500,000 5,580,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  5,450,000 5,600,000 5,400,000 5,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  5,450,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  5,400,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  5,450,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  5,450,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  5,480,000 5,480,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  5,350,000 5,480,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  5,320,000 5,450,000 5,300,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  5,320,000 5,450,000 5,250,000 5,320,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  5,350,000 5,500,000 5,250,000 5,320,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  5,350,000 5,500,000 5,300,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  5,500,000 5,500,000 5,300,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  5,400,000 5,500,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  5,350,000 5,550,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  5,300,000 5,550,000 5,250,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  5,200,000 5,300,000 5,200,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  5,350,000 5,450,000 5,200,000 5,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  5,350,000 5,450,000 5,350,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  5,350,000 5,450,000 5,250,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  5,400,000 5,500,000 5,200,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  5,350,000 5,550,000 5,250,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  5,250,000 5,400,000 5,150,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  5,750,000 5,750,000 5,250,000 5,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  5,750,000 5,750,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  5,700,000 5,750,000 5,500,000 5,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  5,650,000 5,800,000 5,630,000 5,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  5,700,000 5,700,000 5,650,000 5,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  5,600,000 5,600,000 5,550,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  5,550,000 5,600,000 5,500,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  5,601,000 5,620,000 5,450,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  5,600,000 5,650,000 5,550,000 5,601,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  5,600,000 5,650,000 5,600,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  5,600,000 5,610,000 5,580,000 5,610,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  5,600,000 5,600,000 5,500,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  5,550,000 5,600,000 5,500,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  5,450,000 5,600,000 5,450,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  5,450,000 5,660,000 5,400,000 5,450,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  5,100,000 5,450,000 5,100,000 5,450,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  5,150,000 5,150,000 5,100,000 5,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  5,050,000 5,150,000 5,050,000 5,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  5,200,000 5,250,000 5,000,000 5,100,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.