نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 223 روز گذشته از 1399/2/4 تا 1399/9/12


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/10]  5,750,000 6,000,000 5,650,000 5,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/9]  5,850,000 5,850,000 5,550,000 5,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/8]  5,800,000 5,850,000 5,600,000 5,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/7]  5,800,000 5,800,000 5,600,000 5,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/6]  5,950,000 5,950,000 5,500,000 5,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/5]  6,200,000 6,200,000 5,600,000 5,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/4]  6,150,000 6,250,000 5,800,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/3]  6,190,000 6,250,000 6,000,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/2]  6,280,000 6,300,000 6,000,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/1]  6,200,000 6,300,000 6,200,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/30]  6,300,000 6,300,000 6,200,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/29]  6,370,000 6,370,000 6,100,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/28]  6,500,000 6,520,000 6,100,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/27]  6,550,000 6,650,000 6,350,000 6,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/26]  6,600,000 6,650,000 6,400,000 6,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/25]  6,950,000 7,100,000 6,500,000 6,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/24]  7,100,000 7,250,000 6,900,000 7,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/23]  7,100,000 7,250,000 7,100,000 7,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/22]  7,350,000 7,350,000 7,100,000 7,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/21]  7,400,000 7,400,000 7,100,000 7,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/20]  7,200,000 7,400,000 7,000,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/19]  6,750,000 7,500,000 6,600,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/18]  6,550,000 7,000,000 6,500,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/17]  6,500,000 7,200,000 6,500,000 6,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/16]  6,900,000 7,200,000 6,500,000 6,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/15]  7,500,000 7,500,000 6,800,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/14]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/13]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/12]  7,200,000 7,500,000 7,200,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/11]  7,200,000 7,400,000 7,000,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/10]  7,469,000 7,500,000 7,000,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/9]  7,469,000 7,500,000 7,350,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/8]  7,500,000 7,500,000 7,200,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/7]  7,500,000 7,500,000 7,200,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/6]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  7,400,000 7,500,000 7,400,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  7,450,000 7,450,000 7,400,000 7,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  [-] [-] [-] [-]
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  7,350,000 7,500,000 7,300,000 7,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  7,200,000 7,350,000 7,200,000 7,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  7,100,000 7,200,000 7,000,000 7,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  7,100,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  7,080,000 7,100,000 7,000,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/2]  6,950,000 7,100,000 6,850,000 7,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/1]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/31]  6,900,000 6,950,000 6,800,000 6,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/30]  6,850,000 6,950,000 6,750,000 6,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/29]  6,700,000 6,850,000 6,600,000 6,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/28]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/27]  6,750,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/26]  6,700,000 6,800,000 6,650,000 6,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/25]  6,500,000 6,730,000 6,500,000 6,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/24]  6,600,000 6,650,000 6,500,000 6,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/23]  6,300,000 6,600,000 6,150,000 6,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/22]  5,900,000 6,300,000 5,900,000 6,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/21]  6,050,000 6,050,000 5,900,000 5,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/20]  5,850,000 6,050,000 5,850,000 5,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/19]  5,850,000 5,950,000 5,700,000 5,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/18]  5,650,000 5,850,000 5,650,000 5,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/17]  5,730,000 5,730,000 5,600,000 5,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/16]  5,650,000 5,750,000 5,600,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/15]  5,650,000 5,700,000 5,550,000 5,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/14]  5,650,000 5,650,000 5,550,000 5,560,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/13]  5,600,000 5,700,000 5,550,000 5,560,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/12]  5,600,000 5,750,000 5,570,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/11]  5,500,000 5,650,000 5,500,000 5,580,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/10]  5,450,000 5,600,000 5,400,000 5,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/9]  5,450,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/8]  5,400,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/7]  5,450,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/6]  5,450,000 5,450,000 5,400,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/5]  5,480,000 5,480,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/4]  5,350,000 5,480,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/3]  5,320,000 5,450,000 5,300,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/2]  5,320,000 5,450,000 5,250,000 5,320,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/6/1]  5,350,000 5,500,000 5,250,000 5,320,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/31]  5,350,000 5,500,000 5,300,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/30]  5,500,000 5,500,000 5,300,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/29]  5,400,000 5,500,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/28]  5,350,000 5,550,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/27]  5,300,000 5,550,000 5,250,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/26]  5,200,000 5,300,000 5,200,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/25]  5,350,000 5,450,000 5,200,000 5,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/24]  5,350,000 5,450,000 5,350,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/23]  5,350,000 5,450,000 5,250,000 5,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/22]  5,400,000 5,500,000 5,200,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/21]  5,350,000 5,550,000 5,250,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/20]  5,250,000 5,400,000 5,150,000 5,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/19]  5,750,000 5,750,000 5,250,000 5,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/18]  5,750,000 5,750,000 5,300,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/17]  5,700,000 5,750,000 5,500,000 5,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/16]  5,650,000 5,800,000 5,630,000 5,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/15]  5,700,000 5,700,000 5,650,000 5,650,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/14]  5,600,000 5,600,000 5,550,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/13]  5,550,000 5,600,000 5,500,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/12]  5,601,000 5,620,000 5,450,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/11]  5,600,000 5,650,000 5,550,000 5,601,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/10]  5,600,000 5,650,000 5,600,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/9]  5,600,000 5,610,000 5,580,000 5,610,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/8]  5,600,000 5,600,000 5,500,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/7]  5,550,000 5,600,000 5,500,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/6]  5,450,000 5,600,000 5,450,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/5]  5,450,000 5,660,000 5,400,000 5,450,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/4]  5,100,000 5,450,000 5,100,000 5,450,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/3]  5,150,000 5,150,000 5,100,000 5,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/2]  5,050,000 5,150,000 5,050,000 5,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/5/1]  5,200,000 5,250,000 5,000,000 5,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/31]  5,580,000 5,600,000 5,050,000 5,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/30]  5,800,000 5,800,000 5,500,000 5,580,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/29]  5,600,000 5,850,000 5,600,000 5,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/28]  5,500,000 5,800,000 5,500,000 5,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/27]  5,500,000 5,500,000 5,480,000 5,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/26]  5,500,000 5,500,000 5,350,000 5,480,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/25]  5,400,000 5,500,000 5,350,000 5,450,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/24]  5,400,000 5,450,000 5,380,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/23]  5,250,000 5,450,000 5,250,000 5,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/22]  5,300,000 5,350,000 5,220,000 5,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/21]  5,300,000 5,300,000 5,200,000 5,220,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/20]  5,250,000 5,300,000 5,230,000 5,230,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/19]  5,250,000 5,300,000 5,250,000 5,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/18]  5,150,000 5,300,000 5,130,000 5,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/17]  5,150,000 5,200,000 5,000,000 5,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/16]  5,250,000 5,250,000 4,900,000 5,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/15]  5,000,000 5,250,000 5,000,000 5,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/14]  4,750,000 5,100,000 4,740,000 5,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/13]  4,750,000 4,850,000 4,750,000 4,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/12]  4,600,000 4,850,000 4,600,000 4,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/11]  4,580,000 4,670,000 4,500,000 4,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/10]  4,440,000 4,600,000 4,440,000 4,530,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/9]  4,500,000 4,520,000 4,440,000 4,440,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/8]  4,450,000 4,500,000 4,370,000 4,440,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/7]  4,300,000 4,450,000 4,300,000 4,370,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/6]  4,300,000 4,300,000 4,300,000 4,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/5]  4,350,000 4,400,000 4,300,000 4,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/4]  4,400,000 4,500,000 4,350,000 4,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/3]  4,250,000 4,500,000 4,200,000 4,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/2]  4,050,000 4,250,000 4,050,000 4,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/4/1]  4,000,000 4,120,000 3,980,000 4,050,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/31]  3,950,000 4,050,000 3,860,000 4,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/30]  3,950,000 3,950,000 3,860,000 3,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/29]  3,880,000 3,950,000 3,820,000 3,860,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/28]  3,880,000 3,880,000 3,820,000 3,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/27]  3,780,000 3,880,000 3,770,000 3,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/26]  3,780,000 3,870,000 3,750,000 3,780,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/25]  3,800,000 3,820,000 3,770,000 3,780,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/24]  3,780,000 3,850,000 3,770,000 3,770,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/23]  3,800,000 3,800,000 3,770,000 3,780,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/22]  3,780,000 3,800,000 3,750,000 3,780,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/21]  3,750,000 3,780,000 3,700,000 3,780,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/20]  3,680,000 3,750,000 3,660,000 3,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/19]  3,680,000 3,700,000 3,650,000 3,680,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/18]  3,700,000 3,700,000 3,680,000 3,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/17]  3,740,000 3,770,000 3,680,000 3,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/16]  3,760,000 3,770,000 3,700,000 3,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/15]  3,760,000 3,770,000 3,700,000 3,760,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/14]  3,750,000 3,770,000 3,700,000 3,760,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/13]  3,750,000 3,770,000 3,700,000 3,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/12]  3,730,000 3,750,000 3,700,000 3,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/11]  3,780,000 3,780,000 3,700,000 3,730,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/10]  3,790,000 3,820,000 3,700,000 3,780,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/9]  3,760,000 3,790,000 3,750,000 3,780,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/8]  3,750,000 3,790,000 3,700,000 3,760,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/7]  3,830,000 3,850,000 3,650,000 3,750,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/6]  3,900,000 3,900,000 3,800,000 3,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/5]  3,900,000 3,900,000 3,800,000 3,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/4]  3,900,000 3,900,000 3,850,000 3,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/3]  3,850,000 3,900,000 3,850,000 3,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/2]  3,900,000 3,900,000 3,850,000 3,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/3/1]  3,930,000 3,930,000 3,850,000 3,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/31]  3,890,000 3,930,000 3,800,000 3,890,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/30]  3,830,000 3,900,000 3,800,000 3,890,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/29]  3,820,000 3,900,000 3,800,000 3,830,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/28]  3,800,000 3,840,000 3,750,000 3,820,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/27]  3,700,000 3,800,000 3,650,000 3,800,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/26]  3,700,000 3,700,000 3,650,000 3,700,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/25]  3,650,000 3,750,000 3,650,000 3,680,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/24]  3,700,000 3,750,000 3,650,000 3,720,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/23]  3,600,000 3,800,000 3,600,000 3,690,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/22]  3,500,000 3,600,000 3,400,000 3,600,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/21]  3,500,000 3,550,000 3,400,000 3,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/20]  3,400,000 3,500,000 3,340,000 3,450,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/19]  3,340,000 3,400,000 3,340,000 3,340,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/18]  3,330,000 3,400,000 3,330,000 3,340,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/17]  3,350,000 3,350,000 3,300,000 3,330,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/16]  3,350,000 3,350,000 3,300,000 3,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/15]  3,250,000 3,350,000 3,250,000 3,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/14]  3,250,000 3,350,000 3,250,000 3,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/13]  3,350,000 3,350,000 3,250,000 3,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/12]  3,350,000 3,350,000 3,270,000 3,270,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/11]  3,280,000 3,350,000 3,270,000 3,270,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/10]  3,270,000 3,350,000 3,270,000 3,280,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/9]  3,350,000 3,350,000 3,210,000 3,270,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/8]  3,350,000 3,350,000 3,210,000 3,210,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/7]  3,250,000 3,350,000 3,250,000 3,280,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/6]  3,350,000 3,350,000 3,220,000 3,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/5]  3,350,000 3,350,000 3,260,000 3,260,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/2/4]  3,260,000 3,350,000 3,250,000 3,260,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.