نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  14,900,000 14,950,000 14,850,000 14,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  14,850,000 14,900,000 14,850,000 14,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  14,850,000 14,950,000 14,800,000 14,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  15,000,000 15,050,000 14,850,000 14,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  15,000,000 15,100,000 15,000,000 15,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  15,200,000 15,300,000 15,000,000 15,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  15,200,000 15,300,000 15,150,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  15,200,000 15,200,000 15,150,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  15,150,000 15,200,000 15,150,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  15,200,000 15,200,000 15,150,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  15,050,000 15,200,000 15,050,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  15,100,000 15,150,000 15,050,000 15,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  15,200,000 15,200,000 15,100,000 15,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  15,200,000 15,250,000 15,200,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  15,150,000 15,300,000 15,150,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  15,150,000 15,150,000 15,150,000 15,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  15,200,000 15,201,000 15,150,000 15,150,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  15,200,000 15,200,000 15,200,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  15,200,000 15,250,000 15,200,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  15,250,000 15,300,000 15,150,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  15,200,000 15,300,000 15,100,000 15,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  15,000,000 15,200,000 14,950,000 15,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  15,000,000 15,050,000 15,000,000 15,050,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  15,000,000 15,100,000 15,000,000 15,050,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  14,900,000 15,050,000 14,900,000 15,050,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  14,900,000 14,951,000 14,900,000 14,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  15,000,000 15,000,000 14,900,000 14,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  14,850,000 15,000,000 14,850,000 15,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  15,000,000 15,050,000 14,850,000 14,950,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.