نمودار تغییرات نرخ ارز نیم سکه در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش نیم سکه (HalfCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  5,520,000 5,550,000 5,500,000 5,500,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  5,850,000 5,850,000 5,500,000 5,550,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  5,750,000 5,850,000 5,750,000 5,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  5,900,000 5,915,000 5,750,000 5,850,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  6,100,000 6,100,000 5,732,000 5,900,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  6,000,000 6,100,000 5,920,000 6,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  6,100,000 6,100,000 5,950,000 6,000,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  5,950,000 6,100,000 5,880,000 6,100,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  6,300,000 6,459,000 5,950,000 5,950,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  6,270,000 6,300,000 6,250,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  6,370,000 6,370,000 6,250,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  6,400,000 6,450,000 6,169,000 6,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  6,350,000 6,450,000 5,508,000 6,400,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  6,200,000 6,498,000 5,820,000 6,350,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  6,200,000 6,250,000 5,642,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  6,200,000 6,250,000 6,170,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  6,200,000 6,240,000 6,190,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  6,180,000 6,240,000 6,000,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  6,200,000 6,230,000 5,686,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  6,200,000 6,220,000 6,040,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  6,150,000 6,250,000 6,051,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  6,170,000 6,250,000 6,150,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  6,170,000 6,300,000 6,050,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  6,170,000 6,300,000 6,170,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  6,170,000 6,350,000 6,159,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  6,035,000 6,350,000 6,015,000 6,300,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  6,200,000 6,300,000 5,992,000 6,250,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  6,090,000 6,250,000 6,073,000 6,200,000
HalfCoin نرخ نیم سکه در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  6,250,000 6,775,300 6,090,000 6,200,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.