نمودار تغییرات نرخ ارز دلار هنگ کنگ در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1400/1/26 تا 1400/2/25


تاریخچه نرخ فروش دلار هنگ کنگ (HKD)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/23]  2,915 3,010 2,910 3,000
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/22]  2,895 3,010 2,895 3,010
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/21]  2,860 3,010 2,860 2,990
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/20]  2,805 2,950 2,715 2,950
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/19]  2,775 2,935 2,775 2,890
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/18]  2,825 2,890 2,770 2,860
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/17]  2,825 2,890 2,825 2,890
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/16]  2,690 2,900 2,685 2,890
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/15]  2,850 2,940 2,685 2,770
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/14]  2,850 2,940 2,850 2,940
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/13]  2,865 2,970 2,795 2,940
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/12]  2,995 3,090 2,850 2,950
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/11]  3,050 3,130 2,985 3,090
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/10]  3,050 3,130 3,050 3,130
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/9]  3,070 3,160 3,050 3,130
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/8]  3,070 3,160 3,065 3,160
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/7]  3,065 3,160 3,060 3,150
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/6]  3,080 3,160 3,055 3,150
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/5]  3,080 3,190 3,075 3,160
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/4]  3,085 3,190 3,080 3,170
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/3]  3,085 3,180 3,085 3,180
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/2]  3,125 3,210 3,080 3,180
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/2/1]  3,120 3,210 3,115 3,210
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/31]  3,110 3,275 3,085 3,210
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/30]  3,175 3,270 3,105 3,200
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/29]  3,190 3,280 3,170 3,270
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/28]  3,225 3,320 3,190 3,280
HKD نرخ دلار هنگ کنگ در 1400/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/27]  3,225 3,320 3,225 3,320
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.