نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 110 روز گذشته از 1401/11/28 تا 1402/3/17


تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  6,650,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  6,650,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  6,650,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  6,600,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  6,500,000 6,650,000 6,500,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  6,600,000 6,600,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  6,600,000 6,700,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  6,500,000 6,600,000 6,500,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  6,700,000 6,700,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  6,900,000 6,900,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  6,800,000 6,900,000 6,800,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  6,500,000 6,800,000 6,500,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  6,600,000 6,600,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  6,800,000 6,800,000 6,600,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  7,000,000 7,000,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  6,900,000 7,000,000 6,900,000 7,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  7,000,000 7,000,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  7,200,000 7,200,000 7,000,000 7,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  7,400,000 7,400,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  7,300,000 7,400,000 7,300,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  7,500,000 7,500,000 7,300,000 7,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  7,700,000 7,700,000 7,500,000 7,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  7,400,000 7,700,000 7,400,000 7,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  7,300,000 7,400,000 7,300,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  7,200,000 7,300,000 7,200,000 7,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  6,900,000 7,200,000 6,900,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  6,800,000 6,900,000 6,800,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  6,900,000 6,900,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  6,800,000 6,900,000 6,800,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  6,700,000 6,900,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  6,900,000 6,900,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  7,600,000 7,600,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  7,500,000 7,600,000 7,500,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  7,400,000 7,500,000 7,400,000 7,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  7,200,000 7,400,000 7,200,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  6,800,000 7,200,000 6,800,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  6,600,000 6,800,000 6,600,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  6,600,000 6,600,000 6,500,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  5,900,000 6,800,000 5,900,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  4,900,000 5,900,000 4,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  4,800,000 4,900,000 4,800,000 4,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  5,500,000 5,500,000 4,800,000 4,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  5,300,000 5,500,000 5,300,000 5,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  5,500,000 5,500,000 5,300,000 5,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  5,600,000 5,600,000 5,500,000 5,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  6,000,000 6,000,000 5,600,000 5,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  5,900,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  6,000,000 6,000,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  6,100,000 6,100,000 5,800,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  6,300,000 6,500,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  6,500,000 6,500,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  6,600,000 7,300,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  5,950,000 6,600,000 5,950,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.