نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 268 روز گذشته از 1401/10/10 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  5,800,000 5,850,000 5,800,000 5,850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  5,850,000 5,850,000 5,800,000 5,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  5,950,000 5,950,000 5,800,000 5,850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  6,050,000 6,050,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  6,000,000 6,050,000 6,000,000 6,050,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  5,950,000 6,000,000 5,950,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  6,000,000 6,000,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  6,000,000 6,001,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  6,000,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  5,900,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  5,850,000 5,900,000 5,850,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  5,800,000 5,900,000 5,800,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  5,800,000 5,901,000 5,800,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  5,950,000 6,000,000 5,800,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  5,850,000 5,950,000 5,850,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  6,000,000 6,000,000 5,850,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/3]  6,000,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/2]  5,850,000 6,000,000 5,850,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/1]  5,900,000 5,950,000 5,850,000 5,850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/31]  5,850,000 5,900,000 5,850,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/30]  5,900,000 5,900,000 5,850,000 5,850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/29]  5,900,000 6,000,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/28]  6,000,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/27]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/26]  6,100,000 6,100,000 5,950,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/25]  6,100,000 6,150,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/24]  6,150,000 6,150,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/23]  6,200,000 6,200,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/22]  6,000,000 6,200,000 6,000,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/21]  6,150,000 6,150,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/20]  6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/19]  6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/18]  6,150,000 6,151,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/17]  6,300,000 6,300,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/16]  6,250,000 6,300,000 6,250,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/15]  6,300,000 6,300,000 6,200,000 6,250,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/14]  6,400,000 6,400,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/13]  6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/12]  6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/11]  6,400,000 6,401,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/10]  6,300,000 6,401,000 6,250,000 6,401,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/9]  6,150,000 6,300,000 6,150,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/8]  6,200,000 6,200,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/7]  6,150,000 6,200,000 6,100,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/6]  6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/5]  6,150,000 6,150,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/4]  6,050,000 6,151,000 6,050,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/3]  5,850,000 6,100,000 5,850,000 6,050,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/2]  5,750,000 5,850,000 5,750,000 5,850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/5/1]  5,900,000 5,900,000 5,750,000 5,750,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/31]  5,900,000 5,950,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/30]  5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/29]  5,900,000 6,000,000 5,800,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/28]  6,100,000 6,100,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/27]  6,100,000 6,150,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/26]  6,050,000 6,100,000 6,000,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/25]  6,150,000 6,150,000 6,000,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/24]  6,200,000 6,200,000 6,150,000 6,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/23]  6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/22]  6,200,000 6,200,000 6,199,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/21]  6,200,000 6,200,000 6,100,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/20]  6,300,000 6,300,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/19]  6,300,000 6,400,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/18]  6,400,000 6,400,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/17]  6,400,000 6,400,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/16]  6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/15]  6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/14]  6,350,000 6,400,000 6,350,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/13]  6,400,000 6,400,000 6,350,000 6,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/12]  6,400,000 6,400,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/11]  6,399,000 6,400,000 6,399,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/10]  6,300,000 6,400,000 6,300,000 6,399,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/9]  6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/8]  6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/7]  6,300,000 6,300,000 6,200,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/6]  6,400,000 6,400,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/5]  6,400,000 6,500,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/4]  6,400,000 6,500,000 6,400,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/3]  6,300,000 6,400,000 6,300,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/2]  6,300,000 6,300,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/4/1]  6,100,000 6,300,000 6,100,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/31]  6,200,000 6,200,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/30]  6,200,000 6,200,000 6,200,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/29]  6,400,000 6,400,000 6,200,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/28]  6,400,000 6,400,000 6,399,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/27]  6,200,000 6,500,000 6,200,000 6,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/26]  6,200,000 6,300,000 6,200,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/25]  6,200,000 6,300,000 6,190,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/24]  6,300,000 6,300,000 6,200,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/23]  6,000,000 6,300,000 6,000,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/22]  5,900,000 6,050,000 5,800,000 6,050,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/21]  6,300,000 6,300,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/20]  6,300,000 6,300,000 5,900,000 6,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/19]  6,000,000 6,300,000 6,000,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/18]  6,500,000 6,500,000 6,000,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/17]  6,650,000 6,650,000 6,400,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/16]  6,650,000 6,650,000 6,500,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  6,650,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  6,650,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  6,650,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  6,600,000 6,650,000 6,600,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  6,500,000 6,650,000 6,500,000 6,650,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  6,600,000 6,600,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  6,600,000 6,700,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  6,500,000 6,600,000 6,500,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  6,700,000 6,700,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  6,900,000 6,900,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  6,800,000 6,900,000 6,800,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  6,500,000 6,800,000 6,500,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  6,600,000 6,600,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  6,600,000 6,600,000 6,600,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  6,800,000 6,800,000 6,600,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  7,000,000 7,000,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  6,900,000 7,000,000 6,900,000 7,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  7,000,000 7,000,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  7,200,000 7,200,000 7,000,000 7,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  7,400,000 7,400,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  7,400,000 7,400,000 7,400,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  7,300,000 7,400,000 7,300,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  7,500,000 7,500,000 7,300,000 7,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  7,700,000 7,700,000 7,500,000 7,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  7,400,000 7,700,000 7,400,000 7,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  7,300,000 7,400,000 7,300,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  7,200,000 7,300,000 7,200,000 7,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  6,900,000 7,200,000 6,900,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  6,800,000 6,900,000 6,800,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  6,900,000 6,900,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  6,900,000 6,900,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  6,800,000 6,900,000 6,800,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  6,700,000 6,700,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  6,700,000 6,900,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  6,900,000 6,900,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  7,600,000 7,600,000 6,900,000 6,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  7,600,000 7,600,000 7,600,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  7,500,000 7,600,000 7,500,000 7,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  7,400,000 7,500,000 7,400,000 7,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  7,200,000 7,400,000 7,200,000 7,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  7,200,000 7,200,000 7,200,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  6,800,000 7,200,000 6,800,000 7,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  6,700,000 6,800,000 6,700,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  6,800,000 6,800,000 6,700,000 6,700,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  6,800,000 6,800,000 6,800,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  6,600,000 6,800,000 6,600,000 6,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  6,600,000 6,600,000 6,500,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  5,900,000 6,800,000 5,900,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  4,900,000 5,900,000 4,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  4,800,000 4,900,000 4,800,000 4,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  5,500,000 5,500,000 4,800,000 4,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  5,300,000 5,500,000 5,300,000 5,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  5,300,000 5,300,000 5,300,000 5,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  5,500,000 5,500,000 5,300,000 5,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  5,600,000 5,600,000 5,500,000 5,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  6,000,000 6,000,000 5,600,000 5,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  5,900,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  6,000,000 6,000,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  6,100,000 6,100,000 5,800,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  6,300,000 6,500,000 6,100,000 6,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  6,500,000 6,500,000 6,300,000 6,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  6,600,000 7,300,000 6,500,000 6,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  5,950,000 6,600,000 5,950,000 6,600,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.