نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 78 روز گذشته از 1399/9/25 تا 1399/12/13


تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/11]  2,350,000 2,350,000 2,174,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/10]  2,300,000 2,400,000 2,118,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/9]  2,300,000 2,400,000 2,236,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/8]  2,300,000 2,400,000 2,300,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/7]  2,400,000 2,400,000 2,300,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/6]  2,400,000 2,400,000 2,138,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/5]  2,250,000 2,400,000 2,250,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/4]  2,250,000 2,400,000 2,162,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/3]  2,400,000 2,400,000 2,250,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/2]  2,450,000 2,450,000 2,300,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/1]  2,300,000 2,500,000 2,300,000 2,450,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/30]  2,300,000 2,500,000 2,256,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/29]  2,500,000 2,500,000 2,148,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/28]  2,500,000 2,500,000 2,237,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/27]  2,500,000 2,500,000 2,258,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/26]  2,400,000 2,500,000 2,248,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/25]  2,500,000 2,500,000 2,150,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/24]  2,350,000 2,500,000 2,350,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/23]  2,400,000 2,500,000 2,206,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/22]  2,400,000 2,400,000 2,300,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/21]  2,400,000 2,400,000 2,246,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/20]  2,200,000 2,400,000 2,080,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/19]  2,200,000 2,300,000 2,178,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/18]  2,300,000 2,300,000 2,200,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/17]  2,200,000 2,300,000 2,200,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/16]  2,300,000 2,300,000 2,200,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/15]  2,300,000 2,324,000 2,250,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/14]  2,300,000 2,300,000 2,170,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/13]  2,300,000 2,324,000 2,250,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/12]  2,300,000 2,300,000 2,142,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/11]  2,300,000 2,300,000 2,196,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/10]  2,300,000 2,300,000 2,200,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/9]  2,200,000 2,300,000 2,200,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/8]  2,130,000 2,300,000 2,112,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/7]  2,200,000 2,280,000 2,130,000 2,280,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/6]  2,100,000 2,250,000 2,096,000 2,250,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/5]  1,950,000 2,250,000 1,950,000 2,250,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/4]  2,000,000 2,250,000 1,925,000 2,250,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/3]  2,000,000 2,250,000 2,000,000 2,250,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/2]  1,950,000 2,250,000 1,872,000 2,250,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/11/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/11/1]  1,800,000 2,200,000 1,778,000 2,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/30]  1,800,000 2,000,000 1,656,000 2,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/29]  2,100,000 2,100,000 1,576,000 2,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  1,950,000 2,100,000 1,950,000 2,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  2,270,000 2,270,000 1,950,000 2,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  2,000,000 2,270,000 2,000,000 2,270,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  2,280,000 2,280,000 2,000,000 2,270,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  2,300,000 2,300,000 2,002,000 2,280,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  2,300,000 2,300,000 2,070,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  2,300,000 2,300,000 2,080,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  2,300,000 2,300,000 2,075,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  2,350,000 2,350,000 2,120,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  2,280,000 2,350,000 2,280,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  2,350,000 2,400,000 2,280,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  2,330,000 2,400,000 2,264,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  2,400,000 2,400,000 2,036,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  2,270,000 2,400,000 2,140,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  2,350,000 2,350,000 2,084,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  2,350,000 2,350,000 2,260,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  2,350,000 2,350,000 2,265,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  2,250,000 2,350,000 2,205,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  2,350,000 2,350,000 2,074,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  2,350,000 2,350,000 2,210,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  2,250,000 2,350,000 2,214,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  2,250,000 2,350,000 2,250,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  2,275,000 2,350,000 2,210,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  2,275,000 2,350,000 2,275,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  2,250,000 2,350,000 2,246,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  2,203,000 2,350,000 2,203,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  2,350,000 2,350,000 2,188,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  2,210,000 2,350,000 2,210,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  2,380,000 2,453,280 2,210,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/9/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/29]  2,225,000 2,400,000 2,199,140 2,380,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/9/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/28]  2,400,000 2,400,000 2,225,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/9/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/27]  2,230,000 2,400,000 2,225,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/9/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/26]  2,420,000 2,450,000 2,230,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/9/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/25]  2,238,000 2,420,000 2,238,000 2,420,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.