نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  1,950,000 2,100,000 1,950,000 2,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  2,270,000 2,270,000 1,950,000 2,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  2,000,000 2,270,000 2,000,000 2,270,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  2,280,000 2,280,000 2,000,000 2,270,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  2,300,000 2,300,000 2,002,000 2,280,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  2,300,000 2,300,000 2,070,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  2,300,000 2,300,000 2,080,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  2,300,000 2,300,000 2,075,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  2,350,000 2,350,000 2,120,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  2,280,000 2,350,000 2,280,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  2,350,000 2,400,000 2,280,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  2,330,000 2,400,000 2,264,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  2,400,000 2,400,000 2,036,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  2,270,000 2,400,000 2,140,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  2,350,000 2,350,000 2,084,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  2,350,000 2,350,000 2,260,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  2,350,000 2,350,000 2,265,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  2,250,000 2,350,000 2,205,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  2,350,000 2,350,000 2,074,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  2,350,000 2,350,000 2,210,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  2,250,000 2,350,000 2,214,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  2,250,000 2,350,000 2,250,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  2,275,000 2,350,000 2,210,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  2,275,000 2,350,000 2,275,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  2,250,000 2,350,000 2,246,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  2,203,000 2,350,000 2,203,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  2,350,000 2,350,000 2,188,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  2,210,000 2,350,000 2,210,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  2,380,000 2,453,280 2,210,000 2,350,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.