نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  5,800,000 5,850,000 5,800,000 5,850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  5,800,000 5,800,000 5,800,000 5,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  5,850,000 5,850,000 5,800,000 5,800,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  5,950,000 5,950,000 5,800,000 5,850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  5,950,000 5,950,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  6,050,000 6,050,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  6,000,000 6,050,000 6,000,000 6,050,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  5,950,000 6,000,000 5,950,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  6,000,000 6,000,000 5,950,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  6,000,000 6,001,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  6,000,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  5,900,000 6,000,000 5,900,000 6,000,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  5,900,000 5,900,000 5,900,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  5,850,000 5,900,000 5,850,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  5,800,000 5,900,000 5,800,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  5,800,000 5,901,000 5,800,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  5,950,000 6,000,000 5,800,000 5,900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  5,850,000 5,950,000 5,850,000 5,950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  6,000,000 6,000,000 5,850,000 5,900,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.