نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/5/28 تا 1398/6/28تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/24]  900,000 920,000 840,000 840,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/23]  900,000 920,000 900,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/22]  900,000 920,000 900,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/21]  920,000 920,000 900,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/20]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/20]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/20]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/20]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/20]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/19]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/18]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/17]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/17]  920,000 920,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/16]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/16]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/16]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/16]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/15]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/15]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/14]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/14]  930,000 930,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/13]  930,000 930,000 850,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/12]  910,000 930,000 850,000 850,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/11]  930,000 930,000 860,000 860,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/11]  930,000 930,000 860,000 860,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/11]  930,000 930,000 860,000 860,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/10]  920,000 930,000 880,000 930,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/10]  920,000 930,000 880,000 930,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/9]  920,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/9]  920,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/9]  920,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/8]  920,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/8]  920,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/8]  920,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/8]  920,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/7]  900,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/7]  900,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/7]  900,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/7]  900,000 920,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/6]  970,000 970,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/5]  970,000 970,000 880,000 880,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/4]  980,000 980,000 890,000 890,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/4]  980,000 980,000 890,000 890,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/3]  980,000 980,000 900,000 900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/3]  980,000 980,000 900,000 900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/3]  980,000 980,000 900,000 900,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/2]  980,000 980,000 920,000 930,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/2]  980,000 980,000 920,000 930,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/1]  980,000 980,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/1]  980,000 980,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/1]  980,000 980,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/1]  980,000 980,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/6/1]  980,000 980,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/31]  990,000 990,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/31]  990,000 990,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/31]  990,000 990,000 920,000 920,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/30]  990,000 990,000 920,000 950,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1398/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/5/29]  990,000 990,000 920,000 920,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.