نمودار تغییرات نرخ ارز سکه گرمی در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/2 تا 1399/8/2


تاریخچه نرخ فروش سکه گرمی (GramCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  [-] [-] [-] [-]
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  [-] [-] [-] [-]
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  [-] [-] [-] [-]
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  [-] [-] [-] [-]
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  [-] [-] [-] [-]
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  2,350,000 2,450,000 2,350,000 2,450,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  2,350,000 2,350,000 2,350,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  2,300,000 2,350,000 2,300,000 2,350,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  2,250,000 2,500,000 2,250,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  2,400,000 2,500,000 2,250,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  2,500,000 2,500,000 2,400,000 2,400,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  2,300,000 2,500,000 2,300,000 2,500,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  2,300,000 2,300,000 2,300,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/7]  2,300,000 2,300,000 2,200,000 2,300,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/6]  2,150,000 2,300,000 2,050,000 2,200,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/5]  2,100,000 2,150,000 2,050,000 2,150,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/4]  2,100,000 2,100,000 2,100,000 2,100,000
GramCoin نرخ سکه گرمی در 1399/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/3]  2,050,000 2,100,000 2,050,000 2,100,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.