نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1399/7/7 تا 1399/8/7


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/5]  38,025 39,022 35,000 37,727
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/4]  38,025 39,022 37,000 39,022
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/3]  38,865 40,039 37,000 39,022
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/2]  39,015 40,039 38,000 40,039
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/8/1]  38,780 40,099 37,000 40,039
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/30]  35,635 39,887 34,500 39,887
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/29]  39,550 40,604 34,500 35,705
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/28]  40,680 42,138 39,000 40,604
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/27]  41,585 41,846 40,000 41,846
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/26]  41,635 41,635 40,400 41,590
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/25]  41,595 41,690 40,400 41,590
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/24]  41,520 41,635 40,400 41,590
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/23]  41,195 41,530 40,000 41,334
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/22]  41,430 41,598 40,000 41,258
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/21]  40,385 41,580 39,500 41,133
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/20]  40,385 41,447 39,300 40,342
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/19]  38,650 40,450 37,500 40,406
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/18]  38,450 38,650 37,500 38,371
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/17]  38,435 38,530 37,500 38,371
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/16]  38,415 38,435 37,000 38,371
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/15]  38,150 38,630 37,000 38,349
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/14]  36,990 38,272 36,000 38,202
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/13]  38,090 38,090 35,000 36,934
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/12]  38,820 38,820 37,000 37,897
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/11]  38,655 38,845 37,500 38,739
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/10]  38,520 38,895 37,000 38,739
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/9]  37,870 38,530 37,000 38,506
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/7/8]  37,965 38,084 36,500 37,812
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.