نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  60,550 60,569 60,350 60,386
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  60,800 60,800 60,550 60,569
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  60,950 60,950 60,507 60,569
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  61,450 61,450 60,772 60,866
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  61,550 61,700 61,191 61,444
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  61,600 61,650 61,157 61,400
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  61,750 62,400 61,412 61,412
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  61,900 62,400 61,700 62,400
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  61,850 62,400 61,800 61,900
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  62,500 62,550 61,850 62,400
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  62,150 62,550 62,064 62,400
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  62,250 62,250 61,721 62,064
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  62,100 62,550 61,903 62,187
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  62,200 62,200 61,859 61,903
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  62,200 62,450 61,834 62,077
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  62,100 62,200 61,834 61,834
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  62,050 62,452 61,744 61,834
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  62,600 62,600 62,050 62,452
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  62,750 62,750 62,296 62,452
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  62,600 62,950 62,547 62,676
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  62,450 62,800 62,223 62,547
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  61,900 62,450 61,660 62,223
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  62,250 62,350 61,900 62,085
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  62,650 62,650 62,030 62,085
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  62,100 62,650 61,901 62,433
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  61,900 62,150 61,710 61,901
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  61,900 62,000 61,637 61,735
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  61,650 62,000 61,544 61,850
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  61,900 62,143 61,481 61,556
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.