نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/12/20 تا 1400/1/21


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/19]  34,715 34,844 34,000 34,427
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/18]  35,000 35,265 34,000 34,844
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/17]  34,800 35,305 32,335 35,265
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/16]  34,575 35,045 34,000 34,978
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/15]  34,300 34,874 31,850 34,824
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/14]  35,730 36,985 34,000 34,544
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/13]  35,745 35,840 34,000 35,840
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/12]  35,625 35,840 34,000 35,840
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/11]  35,515 35,858 34,000 35,840
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/10]  35,440 35,986 33,910 35,775
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/9]  35,440 35,648 34,000 35,648
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/8]  34,890 35,705 34,000 35,648
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/7]  34,765 35,299 33,540 35,171
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/6]  34,590 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/5]  34,565 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/4]  34,765 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/3]  34,875 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/2]  34,950 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1400/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1400/1/1]  34,950 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/30]  34,920 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/29]  35,155 35,299 34,000 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/28]  34,765 35,445 33,800 35,299
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/27]  34,640 34,997 33,500 34,855
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/26]  34,365 36,675 33,000 34,815
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/25]  34,465 34,653 33,500 34,653
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/24]  34,660 35,000 33,500 34,603
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/23]  34,425 34,967 32,490 34,789
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/22]  34,570 34,625 33,500 34,471
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/12/21]  34,435 34,605 33,500 34,471
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.