نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1398/3/3 تا 1398/4/3تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  17,055 17,140 16,802 16,808
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  17,065 17,126 17,025 17,126
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  16,885 17,170 16,885 17,126
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  16,650 16,934 16,530 16,918
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  17,045 17,045 16,606 16,606
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  17,315 17,356 17,037 17,044
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  17,120 17,413 17,120 17,356
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  17,230 17,230 16,770 17,195
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  17,325 17,325 16,770 16,770
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  16,745 17,355 16,685 16,770
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  16,720 16,794 16,600 16,730
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  16,740 16,875 16,531 16,600
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  16,370 16,740 16,187 16,644
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  16,755 16,834 16,187 16,187
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  17,020 17,020 16,755 16,825
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  16,980 17,020 16,779 16,779
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  16,995 16,995 16,779 16,779
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  16,935 17,010 16,779 16,779
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  16,875 16,935 16,779 16,779
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  17,000 17,027 16,750 16,779
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  17,315 17,315 16,983 17,027
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  17,410 17,565 17,304 17,315
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  17,415 17,415 17,335 17,344
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  17,330 17,430 17,193 17,344
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  17,440 17,440 16,760 17,223
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  18,055 18,058 17,350 17,350
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  18,115 18,155 18,055 18,058
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  18,055 18,115 17,867 18,058
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  17,995 18,185 17,912 17,991
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.