نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  31,390 31,390 30,000 31,339
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  32,675 32,825 30,000 31,339
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  32,795 32,840 31,500 32,825
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  33,565 33,910 31,500 32,825
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  34,025 34,315 32,500 33,601
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  33,725 34,258 32,500 34,258
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  33,980 34,070 32,500 33,862
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  33,780 34,152 32,000 34,059
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  34,675 35,770 33,000 33,808
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  34,660 34,973 34,000 34,973
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  35,230 35,396 34,000 34,973
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  35,535 35,847 34,215 35,396
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  35,250 35,847 30,050 35,847
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  35,275 36,845 32,815 35,493
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  35,070 35,480 32,430 35,465
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  35,280 35,397 34,000 35,236
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  35,265 35,397 34,000 35,397
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  35,150 35,439 34,000 35,397
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  34,845 35,333 32,405 35,289
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  34,910 35,196 34,000 35,016
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  34,655 35,302 33,800 35,196
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  34,455 35,278 33,800 35,241
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  35,270 35,270 33,870 35,018
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  35,345 35,375 34,500 34,576
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  35,250 35,500 34,000 34,576
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  34,515 35,325 33,500 34,613
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  34,295 34,635 33,500 34,263
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  34,780 34,780 33,500 34,181
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  34,685 37,855 33,500 34,096
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.