نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1401/8/16 تا 1401/9/16


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/14]  44,735 45,030 44,279 44,279
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/13]  44,460 44,760 44,011 44,621
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/12]  44,250 44,585 43,808 44,011
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/11]  44,475 44,640 43,808 43,808
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/10]  43,070 44,475 42,560 43,808
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/9]  43,085 43,415 42,469 42,587
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/8]  43,380 43,380 42,939 42,987
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/7]  43,465 43,759 43,259 43,259
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/6]  43,080 43,820 43,080 43,353
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/5]  42,835 43,578 42,765 43,558
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/4]  42,880 42,918 42,715 42,918
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/3]  42,525 42,962 42,525 42,918
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/2]  41,975 42,833 41,975 42,832
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/9/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/9/1]  41,805 42,355 41,805 42,330
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/30]  42,015 42,111 41,790 42,074
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/29]  42,145 42,223 41,903 41,978
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/28]  41,920 42,170 41,269 41,974
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/27]  41,655 42,215 41,269 41,269
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/26]  42,365 42,365 41,257 41,269
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/25]  42,605 42,605 42,076 42,137
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/24]  42,035 42,885 41,966 42,273
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/23]  41,950 42,300 41,569 41,966
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/22]  41,525 42,115 41,363 41,940
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/21]  41,520 41,695 40,030 41,363
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/20]  41,030 41,550 40,030 40,030
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/19]  40,530 41,030 39,778 40,030
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/18]  41,305 41,857 40,398 40,406
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1401/8/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/17]  42,110 42,455 41,250 41,857
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.