نمودار تغییرات نرخ ارز پوند بریتانیا در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1403/3/2 تا 1403/4/2


تاریخچه نرخ فروش پوند بریتانیا (GBP)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/30]  74,500 75,670 74,500 75,380
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/29]  74,600 75,640 74,400 75,470
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/28]  74,550 74,740 74,450 74,740
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/27]  74,650 74,770 74,300 74,740
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/26]  74,700 75,570 74,550 74,740
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/25]  75,200 75,570 74,550 75,570
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/24]  75,600 75,630 75,200 75,570
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/23]  75,250 75,700 75,080 75,500
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/22]  75,500 75,800 74,970 75,090
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/21]  75,500 75,750 74,670 74,970
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/20]  75,750 76,000 75,000 75,500
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/19]  75,500 76,150 75,050 75,460
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/18]  75,700 75,950 75,050 75,050
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/17]  75,400 75,850 75,050 75,050
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/16]  75,550 75,990 75,030 75,090
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/15]  76,050 76,150 75,500 75,990
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/14]  76,050 76,050 75,500 75,990
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/10]  74,900 74,900 74,150 74,150
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/9]  75,850 76,200 73,880 74,150
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/8]  74,950 76,650 74,620 75,140
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/7]  73,400 75,200 73,290 74,620
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/6]  73,500 73,500 73,000 73,290
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/5]  74,150 74,150 72,980 73,080
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/4]  74,350 74,350 73,600 73,600
GBP نرخ پوند بریتانیا در 1403/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1403/3/3]  74,100 74,400 73,310 73,600
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.