نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام در بازار تهران در 110 روز گذشته از 1401/11/28 تا 1402/3/17


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام (FullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/15]  18,800,000 30,300,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/14]  18,800,000 30,300,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/13]  18,800,000 30,600,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/12]  30,600,000 30,600,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/11]  30,300,000 30,600,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/10]  30,700,000 30,700,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/9]  31,100,000 31,100,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/8]  18,800,000 31,100,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/7]  18,800,000 30,950,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/6]  18,800,000 31,500,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/5]  31,400,000 31,400,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/4]  31,900,000 31,900,000 18,800,000 18,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/3]  32,000,000 32,200,000 31,900,000 31,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/2]  32,200,000 32,300,000 32,000,000 32,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/3/1]  31,700,000 32,600,000 31,700,000 32,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/31]  30,700,000 31,900,000 30,700,000 31,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/30]  30,400,000 30,800,000 30,400,000 30,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/29]  30,400,000 30,400,000 30,400,000 30,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/28]  30,300,000 30,400,000 30,300,000 30,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/27]  31,300,000 31,300,000 30,300,000 30,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/26]  31,300,000 31,300,000 31,300,000 31,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/25]  31,100,000 31,400,000 31,100,000 31,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/24]  31,300,000 31,500,000 31,100,000 31,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/23]  32,400,000 32,400,000 31,300,000 31,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/22]  32,400,000 32,400,000 32,400,000 32,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/21]  32,300,000 32,400,000 32,300,000 32,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/20]  32,700,000 32,700,000 32,000,000 32,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/19]  32,750,000 33,000,000 32,700,000 32,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/18]  32,100,000 32,750,000 32,000,000 32,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/17]  32,900,000 32,900,000 32,100,000 32,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/16]  33,900,000 33,900,000 32,900,000 32,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/15]  33,900,000 33,900,000 33,900,000 33,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/14]  33,400,000 33,900,000 33,400,000 33,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/13]  33,800,000 33,800,000 33,400,000 33,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/12]  34,850,000 34,850,000 33,800,000 33,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/11]  34,000,000 35,200,000 34,000,000 34,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/10]  33,950,000 34,200,000 33,900,000 34,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/9]  32,600,000 33,950,000 32,600,000 33,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/8]  32,600,000 32,600,000 32,600,000 32,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/7]  31,950,000 32,600,000 31,950,000 32,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/6]  31,500,000 31,950,000 31,500,000 31,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/5]  31,400,000 31,500,000 31,400,000 31,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/4]  31,600,000 31,600,000 31,400,000 31,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/3]  31,600,000 31,600,000 31,600,000 31,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/2]  31,600,000 31,600,000 31,600,000 31,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/2/1]  31,600,000 31,600,000 31,600,000 31,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/31]  31,500,000 31,650,000 31,500,000 31,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/30]  31,400,000 31,500,000 31,400,000 31,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/29]  31,500,000 31,500,000 31,300,000 31,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/28]  31,300,000 31,700,000 31,200,000 31,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/27]  31,100,000 31,300,000 31,000,000 31,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/26]  31,600,000 31,600,000 31,100,000 31,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/25]  31,600,000 31,600,000 31,600,000 31,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/24]  31,500,000 31,600,000 31,500,000 31,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/23]  31,500,000 31,500,000 31,500,000 31,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/22]  30,900,000 31,700,000 30,900,000 31,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/21]  31,050,000 31,050,000 30,800,000 30,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/20]  31,800,000 31,800,000 31,050,000 31,050,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/19]  31,800,000 31,800,000 31,600,000 31,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/18]  31,800,000 31,800,000 31,800,000 31,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/17]  32,200,000 32,200,000 31,700,000 31,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/16]  31,000,000 32,200,000 31,000,000 32,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/15]  31,700,000 31,700,000 30,800,000 31,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/14]  33,800,000 33,800,000 31,700,000 31,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/13]  33,800,000 33,800,000 33,800,000 33,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/12]  33,800,000 33,800,000 33,800,000 33,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/11]  33,800,000 33,800,000 33,800,000 33,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/10]  33,000,000 33,800,000 33,000,000 33,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/9]  31,800,000 33,000,000 31,800,000 33,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/8]  31,600,000 31,800,000 31,600,000 31,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/7]  31,400,000 31,600,000 31,400,000 31,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/6]  31,400,000 31,400,000 31,400,000 31,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/5]  30,800,000 31,800,000 30,800,000 31,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/4]  30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/3]  30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/2]  30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/1/1]  30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/29]  30,800,000 30,800,000 30,800,000 30,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/28]  30,000,000 30,800,000 30,000,000 30,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/27]  29,000,000 30,500,000 29,000,000 30,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/26]  29,000,000 29,000,000 29,000,000 29,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/25]  29,000,000 29,200,000 29,000,000 29,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/24]  29,200,000 29,900,000 29,000,000 29,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/23]  27,600,000 30,500,000 27,600,000 29,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/22]  24,800,000 27,600,000 24,800,000 27,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/21]  24,500,000 25,800,000 23,800,000 24,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/20]  27,700,000 27,700,000 24,500,000 24,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/19]  27,700,000 27,700,000 27,700,000 27,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/18]  27,500,000 27,700,000 27,500,000 27,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/17]  27,500,000 27,500,000 27,500,000 27,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/16]  27,800,000 27,800,000 26,900,000 27,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/15]  28,500,000 28,500,000 27,800,000 27,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/14]  30,300,000 30,300,000 28,500,000 28,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/13]  29,700,000 31,000,000 29,700,000 30,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/12]  29,700,000 29,700,000 29,700,000 29,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/11]  30,200,000 30,200,000 29,400,000 29,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/10]  31,500,000 31,500,000 29,200,000 30,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/9]  32,900,000 33,300,000 31,500,000 31,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/8]  34,000,000 34,500,000 32,800,000 32,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/7]  33,300,000 37,300,000 33,300,000 34,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/6]  31,100,000 33,300,000 31,100,000 33,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/5]  31,100,000 31,100,000 31,100,000 31,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/12/4]  31,100,000 31,100,000 31,100,000 31,100,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.