نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام در بازار تهران در 235 روز گذشته از 1401/3/20 تا 1401/11/11


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام (FullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/10]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/9]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/8]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/7]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/6]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/5]  14,930,000 14,980,000 14,930,000 14,980,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/4]  14,930,000 14,950,000 14,900,000 14,930,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/3]  14,900,000 14,930,000 14,900,000 14,930,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/2]  14,950,000 14,950,000 14,850,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/8/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/8/1]  14,970,000 14,980,000 14,900,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/30]  14,900,000 14,980,000 14,900,000 14,970,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/29]  14,900,000 14,900,000 14,900,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/28]  14,900,000 14,930,000 14,850,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/27]  14,950,000 14,990,000 14,880,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/26]  14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/25]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/24]  14,980,000 14,980,000 14,980,000 14,980,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/23]  14,950,000 14,980,000 14,950,000 14,980,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/22]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/21]  14,950,000 14,980,000 14,950,000 14,980,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/20]  14,900,000 14,950,000 14,900,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/19]  14,900,000 14,970,000 14,900,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/18]  14,800,000 14,900,000 14,750,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/17]  14,950,000 14,950,000 14,800,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/16]  14,950,000 14,950,000 14,880,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/15]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/14]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/13]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/12]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/11]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/10]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/9]  14,600,000 14,850,000 14,600,000 14,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/8]  14,600,000 14,600,000 14,600,000 14,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/7]  14,450,000 14,600,000 14,450,000 14,600,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/6]  14,350,000 14,450,000 14,300,000 14,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/5]  14,350,000 14,350,000 14,350,000 14,350,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/4]  14,320,000 14,350,000 14,300,000 14,350,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/3]  14,320,000 14,320,000 14,320,000 14,320,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/2]  14,350,000 14,350,000 14,320,000 14,320,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/7/1]  14,350,000 14,350,000 14,350,000 14,350,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/31]  14,250,000 14,350,000 14,250,000 14,350,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/30]  14,170,000 14,250,000 14,100,000 14,250,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/29]  14,250,000 14,330,000 14,170,000 14,170,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/28]  14,350,000 14,350,000 14,200,000 14,250,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/27]  14,450,000 14,500,000 14,350,000 14,350,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/26]  14,450,000 14,450,000 14,450,000 14,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/25]  14,450,000 14,450,000 14,450,000 14,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/24]  14,270,000 14,480,000 14,270,000 14,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/23]  14,900,000 14,950,000 14,270,000 14,270,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/22]  14,450,000 14,900,000 14,450,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/21]  14,100,000 14,450,000 14,100,000 14,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/20]  13,920,000 14,100,000 13,900,000 14,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/19]  13,950,000 14,050,000 13,900,000 13,920,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/18]  13,950,000 13,950,000 13,950,000 13,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/17]  13,850,000 13,950,000 13,850,000 13,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/16]  13,900,000 13,900,000 13,850,000 13,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/15]  13,880,000 13,980,000 13,880,000 13,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/14]  13,990,000 13,990,000 13,850,000 13,880,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/13]  13,880,000 13,990,000 13,880,000 13,990,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/12]  13,700,000 13,900,000 13,700,000 13,880,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/11]  13,700,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/10]  13,800,000 13,800,000 13,700,000 13,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/9]  13,650,000 13,800,000 13,650,000 13,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/8]  13,700,000 13,750,000 13,650,000 13,650,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/7]  13,850,000 13,850,000 13,700,000 13,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/6]  14,050,000 14,050,000 13,850,000 13,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/5]  13,950,000 14,200,000 13,950,000 14,050,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/4]  13,950,000 13,950,000 13,950,000 13,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/3]  13,500,000 13,980,000 13,500,000 13,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/2]  13,650,000 13,700,000 13,450,000 13,500,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/6/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/6/1]  13,550,000 13,850,000 13,550,000 13,650,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/31]  13,300,000 14,050,000 13,300,000 13,550,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/30]  13,050,000 13,300,000 12,600,000 13,300,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/29]  13,700,000 13,700,000 13,000,000 13,050,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/28]  13,700,000 13,700,000 13,700,000 13,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/27]  13,750,000 13,750,000 13,650,000 13,700,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/26]  14,100,000 14,100,000 13,650,000 13,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/25]  13,980,000 14,100,000 13,980,000 14,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/24]  14,150,000 14,250,000 13,900,000 13,980,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/23]  14,400,000 14,400,000 14,150,000 14,150,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/22]  14,750,000 14,820,000 14,400,000 14,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/21]  14,750,000 14,750,000 14,750,000 14,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/20]  14,750,000 14,750,000 14,750,000 14,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/19]  14,800,000 14,800,000 14,740,000 14,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/18]  14,800,000 14,930,000 14,800,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/17]  14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/16]  14,800,000 14,800,000 14,800,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/15]  14,820,000 14,900,000 14,800,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/14]  14,820,000 14,820,000 14,820,000 14,820,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/13]  14,800,000 14,820,000 14,730,000 14,820,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/12 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/12]  14,880,000 14,880,000 14,780,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/11 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/11]  14,850,000 14,900,000 14,850,000 14,880,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/10 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/10]  14,900,000 14,900,000 14,830,000 14,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/9]  14,920,000 14,950,000 14,900,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/8]  14,880,000 15,000,000 14,880,000 14,920,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/7]  14,880,000 14,880,000 14,880,000 14,880,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/6]  14,800,000 14,880,000 14,800,000 14,880,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/5]  14,880,000 14,900,000 14,800,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/4]  14,800,000 14,880,000 14,800,000 14,880,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/3 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/3]  14,830,000 14,850,000 14,780,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/2 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/2]  14,990,000 14,990,000 14,830,000 14,830,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/5/1 [مشاهده همه نرخ های 1401/5/1]  14,850,000 14,990,000 14,850,000 14,990,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/31 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/31]  14,850,000 14,850,000 14,850,000 14,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/30 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/30]  14,900,000 14,900,000 14,800,000 14,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/29 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/29]  14,950,000 14,950,000 14,880,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/28]  14,980,000 14,980,000 14,900,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/27]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/26]  14,970,000 15,000,000 14,950,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/25]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/24]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/23]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/22]  14,950,000 15,000,000 14,950,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/21]  14,970,000 14,970,000 14,950,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/20]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/19]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/18]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/17]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/16]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/15]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/14]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/13]  14,950,000 14,950,000 14,950,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/9]  14,900,000 14,950,000 14,900,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/8]  14,430,000 14,900,000 14,400,000 14,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/7]  14,450,000 14,500,000 14,400,000 14,430,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/6]  14,800,000 14,800,000 14,450,000 14,450,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/5]  14,900,000 14,900,000 14,700,000 14,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1401/4/4]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/28]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/27]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/26]  15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/25]  [-] [-] [-] [-]
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/21]  14,940,000 14,950,000 14,940,000 14,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1401/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1401/3/20]  14,940,000 14,940,000 14,940,000 14,940,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.