نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1399/9/29 تا 1399/10/30


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام (FullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/28 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/28]  10,200,000 10,400,000 10,050,000 10,370,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/27 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/27]  10,510,000 10,654,000 10,200,000 10,400,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/26 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/26]  10,620,000 10,695,000 10,510,000 10,510,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/25 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/25]  10,930,000 11,070,000 10,600,000 10,695,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/24 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/24]  11,220,000 11,266,000 10,666,000 10,930,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/23 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/23]  11,070,000 11,265,000 11,070,000 11,220,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/22 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/22]  11,295,000 11,400,000 10,990,000 11,070,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/21 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/21]  11,085,000 11,370,000 11,040,000 11,295,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/20 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/20]  11,410,000 12,131,000 11,040,000 11,085,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/19 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/19]  11,780,000 11,800,000 11,410,000 11,410,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/18 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/18]  12,030,000 12,120,000 11,750,000 11,795,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/17 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/17]  12,280,000 12,310,000 11,818,000 12,080,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/16 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/16]  12,105,000 12,360,000 10,532,000 12,310,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/15 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/15]  11,820,000 12,446,000 11,130,000 12,105,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/14 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/14]  11,770,000 11,935,000 10,752,000 11,925,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/13 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/13]  11,815,000 11,845,000 11,665,000 11,770,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/12 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/12]  11,850,000 11,850,000 11,750,000 11,815,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/11 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/11]  11,710,000 11,850,000 11,410,000 11,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/10 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/10]  11,790,000 11,850,000 10,782,000 11,805,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/9 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/9]  11,810,000 11,850,000 11,530,000 11,790,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/8 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/8]  11,850,000 12,015,000 11,552,000 11,810,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/7 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/7]  11,770,000 11,990,000 11,750,000 11,960,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/6 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/6]  11,900,000 11,990,000 11,575,000 11,820,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/5 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/5]  11,900,000 12,010,000 11,900,000 11,990,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/4 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/4]  12,000,000 12,070,000 11,900,000 11,990,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/3 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/3]  11,800,000 12,110,000 11,800,000 12,070,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/2 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/2]  11,855,000 11,900,000 11,504,000 11,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/10/1 [مشاهده همه نرخ های 1399/10/1]  11,850,000 12,025,000 11,750,000 11,855,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1399/9/30 [مشاهده همه نرخ های 1399/9/30]  11,825,000 12,964,980 11,700,000 11,975,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.