نمودار تغییرات نرخ ارز سکه تمام در بازار تهران در 31 روز گذشته از 1402/6/3 تا 1402/7/3


تاریخچه نرخ فروش سکه تمام (FullCoin)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/7/1 [مشاهده همه نرخ های 1402/7/1]  27,750,000 27,800,000 27,600,000 27,650,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/31 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/31]  27,800,000 27,800,000 27,750,000 27,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/30 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/30]  27,550,000 27,800,000 27,450,000 27,750,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/29 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/29]  27,850,000 27,850,000 27,450,000 27,550,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/28 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/28]  27,950,000 27,950,000 27,800,000 27,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/27 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/27]  28,100,000 28,200,000 27,850,000 27,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/26 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/26]  28,250,000 28,500,000 28,100,000 28,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/25 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/25]  28,250,000 28,250,000 28,250,000 28,250,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/24 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/24]  28,250,000 28,250,000 28,250,000 28,250,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/23 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/23]  28,250,000 28,250,000 28,250,000 28,250,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/22 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/22]  27,850,000 28,250,000 27,850,000 28,250,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/21 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/21]  27,950,000 27,950,000 27,850,000 27,850,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/20 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/20]  28,100,000 28,100,000 27,950,000 27,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/19 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/19]  28,200,000 28,250,000 28,000,000 28,100,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/18 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/18]  28,150,000 28,350,000 28,150,000 28,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/17 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/17]  28,150,000 28,150,000 28,150,000 28,150,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/16 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/16]  28,150,000 28,150,000 28,000,000 28,150,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/15 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/15]  28,150,000 28,150,000 28,150,000 28,150,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/14 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/14]  28,150,000 28,200,000 28,100,000 28,150,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/13 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/13]  28,200,000 28,300,000 28,150,000 28,150,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/12 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/12]  28,200,000 28,500,000 28,150,000 28,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/11 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/11]  28,000,000 28,200,000 27,950,000 28,200,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/10 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/10]  28,000,000 28,050,000 28,000,000 28,050,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/9 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/9]  28,000,000 28,150,000 28,000,000 28,050,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/8 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/8]  27,900,000 28,150,000 27,900,000 28,000,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/7 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/7]  27,700,000 27,901,000 27,700,000 27,900,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/6 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/6]  27,950,000 27,950,000 27,650,000 27,800,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/5 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/5]  27,750,000 28,000,000 27,700,000 27,950,000
FullCoin نرخ سکه تمام در 1402/6/4 [مشاهده همه نرخ های 1402/6/4]  28,000,000 28,000,000 27,700,000 27,700,000
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.